Ar�iv - 2011 - 29/04/2011

Bo�azi�i'nde Homofobiye Kar�� Akademik Forum

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n �stanbul ve Ankara'da d�zenleyece�i "Akademik Forum"lardan ilki, 3 May�s Sal� g�n� Bo�azi�i �niversitesi'nde �brahim Bodur Salonu'nda, luBUnya'n�n ev sahipli�inde yap�lacak.

Akademik Forum'da, "Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi", "Ayr�mc�l���n �iddeti Olarak Nefret Su�lar�", "E�it Yurtta�lar Olarak LGBT" ve "Queer Akademi" oturumlar� ger�ekle�ecek.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n alt�nc�s� Bo�azi�i �niversitesindeki etkinlikler ile devam ediyor.

Bu y�lki Homofobi Kar��t� Bulu�ma'da LGBT bireylere, heteroseksizme, heteronormativiteye, homofobiye ve transfobiye, queer teoriye dair akademik �al��malar�n sunuldu�u ve tart��maya a��ld��� iki akademik forum d�zenleniyor. 3 May�s Sal� g�n� Bo�azi�i �niversitesi'nde �brahim Bodur Salonu'ndaki akademik foruma luBUnya ev sahipli�i yap�yor.

Akademik forum sonras�nda Norve� ILGCN'den (Uluslararas� Lezbiyen ve Gey K�lt�rel A��) Rolf Solheim'in h�manist ve LGBTT hareketini, yasal e�cinsel evlilikleri, sek�lerlik, k�ktencilik ve homofobi kavramlar�n� tart��maya a�t��� bir performans/sunum yer al�yor. Kendisini "gey ve lezbiyenlerin yasal evlilikleri de dahil olmak �zere h�manist evliliklerinin ve h�manist cenazelerinin papaz�" olarak tan�mlayan Rolf Solheim ayn� zamanda Norve�li bir LGBTT aktivisti.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Ankara'da d�zenleyece�i "Akademik Forum" ise 20 May�s Cuma g�n�, Ankara �niversitesi Cebeci Kamp�s�nde, Siyasal Bilgiler Fak�ltesi �nsan Haklar� Merkezi (SBF �HM) ile SBF-d-DER'in ev sahipli�inde ger�ekle�ecek.

Bo�azi�i �niversitesi Akademik Forum

TAR�H: 3 MAYIS 2011 - SALI
YER: �BRAH�M BODUR OD�TORYUMU,Bo�azi�i �niversitesi, G�ney Kamp�s - Natuk Birkan Binas�

PROGRAM

13:00 - HASTALIK'TAN �DEOLOJ�'YE HOMOFOB�
"E�cinsellik Hastal�k [Ve Dahas�] Sapk�nl�kt�r", Bir "Ele�tirel S�ylem Analizi" Denemesi, Umut �ah, �stanbul �niversitesi, Sosyal Psikoloji
Homo'fobi' ve Psikolojikle�tirme �zerine, Berk Efe Alt�nal, �stanbul �ehir �niversitesi, Psikoloji B�l�m�
"�slam ve Homofobi: Tarihsel Bir Perspektif", G�k�en B. Din�, �stanbul Bilgi �niversitesi, Tarih B�l�m�
14:45 - AYRIMCILI�IN ��DDET� OLARAK NEFRET SU�LARI
Ayr�mc�l���n G�r�nen En �iddetli Y�z�: Nefret Su�lar�, �zlem �olak, �stanbul �niversitesi, Adli T�p Enstit�s�
Sald�rgan Normallik, Sumru Atuk, Bo�azi�i �niversitesi
�iddetin Cinsel Kimli�in Kurgulanmas�ndaki Rol�, Bir Transgender Seks i��isinin biyografik kurgusu ba�lam�nda: Sava� Alan� Olarak Biyografi, Evrim Ersan, Viyana �niversitesi Sosyoloji B�l�m�
16:30 - E��T YURTTA�LAR OLARAK LGBT
T�rkiye'de LGBT Bireyler ve Sosyal Politika, Volkan Y�lmaz, Leeds �niversitesi Siyas� ve Uluslararas� �al��malar B�l�m�
17:15 - QUEER AKADEM�
�niversitede Queer �al��malar�na Do�ru: Toplumsal Cinsiyet ve Queer �al��malar� Sertifika Program�, LGBTT Aktivizmi - Queer Akademi �li�kisi ve Olas� S�ylemsel Gerilimler �zerine, �ahin A��kg�z & Ece Saltan, Bo�azi�i �niversitesi �eviribilim
18:00 - "H�MAN�ST VE LGBTT HAREKET�"
Rolf Solheim, ILGCN (International Lesbian and Gay Cultural Network) - Norve�