Ar�iv - 2011 - 05/05/2011

Bo�azi�i �niversitesinde Homofobi Kar��tlar� Bulu�tu

Bu y�l alt�nc�s� d�zenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, 3 May�s'ta Bo�azi�i �niversitesi'nde luBUnya'n�n katk�s�yla d�zenlendi.

Akademik forumlarda "Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi", "Ayr�mc�l���n �iddeti Olarak Nefret Su�lar�","E�it Yurtta�lar Olarak LGBT" ve "Queer Akademi" konu�uldu.

�lk oturumda homofobi ve e�cinselli�i hastal�k olarak de�erlendiren s�ylemler psikolojik ve sosyal boyutlar�yla tart���ld�. �kinci oturumda nefret su�lar�, nefret su�u ma�duru bireylerin ve cinsel �iddete u�rayanlar�n ya�ad�klar� ve bu travmalar�n bireylere etkileri anlat�ld�. ���nc� oturumda LGBT bireylerin sosyal ve sa�l�k alanlar�ndaki ma�duriyetleri, evlilik haklar�n�n olmamas� gibi hak ihlaleri tart���ld�. Bo�azi�i �niversitesi'nde kurulacak Toplumsal Cinsiyet ve Queer �al��malar� Sertifika program�n� hakk�nda bilgilendirme yap�lan son oturumun ard�ndan Norve� ILGCN'den (Uluslararas� Lezbiyen ve Gey K�lt�rel A��) Rolf Solheim LGBTT hareketini, yasal e�cinsel evlilikleri, sek�lerlik, ve homofobi kavramlar�n� tart��maya a�t��� bir performans ger�ekle�tirdi.

"Norm d��� olanlar devletin korumas� d���nda b�rak�l�yor"

"Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi" oturumu �stanbul �niversitesi'nden sosyal psikolog Umut �ah'�n muhafazakar �evrelerin son d�nemde yapt�klar� a��klamalar� sorunsalla�t�rd��� "E�cinsellik Hastal�k [Ve Dahas�] Sapk�nl�kt�r; Bir Ele�tirel S�ylem Analizi" sunumu ile ba�lad�.

Ard�ndan �stanbul �ehir �niversitesi psikoloji b�l�m�nden Berk Efe Alt�ndal, homofobi kavram�n�n psikolojik boyutunu a��klad��� sunumunda kavram�n hareket i�indeki yerini sorunsalla�t�rd�. �stanbul Bilgi �niversitesi'nden G�k�en B. Din� ise pre-modern d�nemde Osmanl� Devleti'nde e�cinsel ili�kilerin ve kad�n�n toplumsal alandaki konumuna de�indi.

"Ayr�mc�l���n �iddeti Olarak Nefret Su�lar�" oturumu �stanbul �niversitesi Adli T�p Enstit�s�'nden �zlem �olak'�n sunumu ile ba�lad�. Cinsel y�nelim temelli nefret su�lar�na maruz kalan bireylerin ya�ad�klar� ve ma�dur olarak nas�l alg�land�klar� �zerine �al��an �olak, nefret su�lar�n�n hukuk literat�r�nde neden ayr� bir kategori olarak savunulmas� gerekti�ini �� temel nokta �zerinden a��klad�: Nefret su�lar�na maruz kalan bireylerin daha fazla psikolojik ve fiziksel hasar g�rmesi, nefret su�lar�n�n kurumsal yap�larda �ok fazla olmas� ve ayr�mc�l�k temelli su�lar�n mesaj iletme amac� ta��mas�.

Bo�azi�i �niversitesi'nden Sumru Atak, "iktidar�n kurdu�u normallik kavram�n�n yap� s�k�me u�ramas� gerekti�ini" vurgulad��� konu�mas�nda, "toplumda normal ve sapk�n olarak tan�mlanan durumlar aras�nda hiyerar�i oldu�unu, norm d��� olanlar�n devletin korumas� d���nda b�rak�ld���n�" s�yledi. Atak, devletin LGBT bireylerin ayr�mc�l��a ve nefret su�lar�na maruz kalmas�n� daha kolay hale getirdi�ini vurgulad�.

Viyana �niversitesi Sosyoloji B�l�m�nden Evrim Ersan sunumunda �iddetin cinsel kimli�e olan etkilerini sorunsalla�t�rd�. Konu�mas�nda �iddetin birey �zerindeki etkilerini pes etme, radikal karar alma ve direni�e ge�me olarak �� temel ba�l�kta a��klayan Ersan, �iddetin salt bask� arac��� olmad���n�, direni�i h�zland�ran bir s�re� olarak ele al�nmas�n� gerekti�ini belirtti.

"E�it Yurtta�lar olarak LGBT" ba�l�kl� ���nc� oturumda Leeds �niversitesi Siyas� ve Uluslararas� �al��malar B�l�m�'nden Volkan Y�lmaz, LGBT politikalar� ve sosyal politikalar�n birlikte nas�l yan yana d���n�lece�ini sorunsalla�t�rd��� konu�mas�nda "T�rkiye'de LGBT bireylerin tan�nmamas� ve evlilik hakk�n�n olmamas� y�z�nden hak kay�plar� ya�ad���n�, sosyal ve sa�l�k alan�nda aile merkezcili�in hakim oldu�unu" s�yledi. S�n�f ve kimlik politikalar� temelli yakla��mlar�n b�t�nl�l�k i�erisinde olmas� gerekti�ini, cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�inin tan�nmas�n�n �nemini vurgulad�. Y�lmaz, AKP d�neminden �nce T�rkiye'de sessizlik politikas�n�n oldu�unu AKP iktidar� ile birlikte homofobinin y�kseldi�ini ve politize edildi�ini, T�rkiye'nin imzalad��� s�zle�melerde cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�inin �zellikle ��kart�ld���n� s�yledi.

B�'de Toplumsal Cinsiyet ve Queer �al��malar� program� a��l�yor

Akademik forumun son b�l�m�nde ise Bo�azi�i �niversitesi �eviribilim B�l�m�'nden �ahin A��kg�z ve Ece Saltan ayn� b�l�mde kurulacak olan Toplumsal Cinsiyet ve Queer �al��malar� Sertifika program�n� anlatt�. LGBT aktivizminin akademiyle ili�kisini kuvvetlendirmeyi de ama�layan program�n disiplinleraras� bir program olmas�n�n neden gerekti�i, amac� ve derslerin i�eri�i anlat�ld�. Tart��ma b�l�m�nde kat�l�mc�larla birlikte akademi ve STK'lar�n birbirleriyle nas�l ili�kilendi�i, akademi ve g�ndelik hayat ili�kisi tart���ld�.

Akademik forum sonras�nda Norve� ILGCN'den (Uluslararas� Lezbiyen ve Gey K�lt�rel A��) Rolf Solheim, h�manist ve LGBTT hareketini, yasal e�cinsel evlilikleri, sek�lerlik, ve homofobi kavramlar�n� tart��maya a�t��� bir performans/sunum yapt�. H�manizmin hikayesini anlatt��� sunumunda do�um, evlilik ve �l�m rit�ellerinin �nemini vurgulad� ve LGBT bireylerin kiliselerde bu rit�elleri dini sebeplerle yapmad���n� bu sebeple kendi organizasyonlar�nda h�manist evliliklerin ve h�manist cenazelerin yap�ld���n� anlatt�.

B�A / Beg�m Baki
05/04/2011

 

Di�er foto�raflar i�in:

http://www.kaosgl.org/icerik/bogazici_universitesinde_homofobi_karsitlari_bulustu