Ar�iv - 2011 - 11/05/2011

Bandista'dan Homofobiye Kar�� Dayan��ma!

Kaos GL'nin m�cadele etti�i homofobi ve transfobiye kar�� birlikte m�cadele etmek gerekti�inin alt�n� �izen Se�kin "haydi barikata, haydi barikata" ile konser salonunu inletti.

Anti-Militarist Bulu�ma'n�n giderlerini kar��layacak Bandista ve Enzo'nun dayan��ma konseri 3 May�s Sal� g�n� Nefes Bar'da ger�ekle�ti.

Parti 14-15 May�s'ta ger�ekle�tirilecek "Anti-Militarist Bulu�ma", "Anarko-Queer At�lye" ve "Bikeporn Film G�sterimi" i�in maddi kaynak toplamak amac�yla d�zenlendi. Antiotoriterler, antimilitaristler, anar�istler, feministler, antifa�istler, LGBTT'ler hep beraber dayan���p, dans edip e�lendiler co�tular.

Kaos GL ile Anar�i Kolektifi Ankara (AKA)'n�n birlikte d�zenledi�i parti, 3 Mays 2001 Sal� g�n�, saat 21:00'de, Sakara Caddesindeki Nefes Bar'dayd�.

"Haydi barikata, haydi barikata"

AKA (Anar�i Kolektifi Ankara) ve Kaos GL birlikte d�zenledikleri konserin a��l�� konu�mas�n� yapan Se�kin, Kaos GL'nin bir hayali ger�ek ve ya�an�r k�ld���n�, T�rkiye'nin bir �ok �ehrinde Homofobi Kar��t� Bulu�ma etkinliklerini d�zenlendi�inin alt�n� �izdi. Hem Kaos GL'ye hem de Homofobi Kar��t� Bulu�maya sahip ��kmak gerekti�ini s�yledi.

Konser heyecanla devam ederken, 1 May�s'�n en kitlesel 1 May�s olmas�n�n co�kusunu ya�ad���n� dile getiren TayfaBandista, 1 May�s gibi 17 May�s y�r�y���ne de sahip ��kmak gerekti�ini s�yledi ve 22 May�s'ta b�t�n kitleyi Kurtulu� Park�nda saat 14:00'te ba�layacak Homofobi Kar��t� Y�r�y��e davet etti. Kaos GL'nin m�cadele etti�i homofobi ve transfobiye kar�� birlikte m�cadele etmemiz gerekti�inin alt�n� �izen Se�kin "haydi barikata, haydi barikata" ile konser salonunu inletti.

"Kurtulu� yok tek ba��na, ya hep beraber ya hi� birimiz", "ahlak�n�z bats�n", "a�k a�k h�rriyet, uzak olsun nefret", "isyan, devrim, anar�i" sloganlar� ile yer g�k inledi.

Sadece Konser salonu de�il, Nefes Bar�n �n� de sokak dans��lar�n kat�l�m� ile festival alan�na d�n��t� ve konser sokak partisi ile sona erdi.