Ar�iv - 2011 - 29/04/2011

Bandista ve Enzo'dan Homofobiye Kar�� Dayan��ma!

Anti-Militarist Bulu�ma'n�n giderlerini kar��layacak Bandista ve Enzo'nun dayan��ma konseri 3 May�s Sal� g�n� Nefes Bar'da olacak. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n en b�y�k partisinin biletleri Partide kap�dan ve ODT�'deki standlardan sa�lanabilir.

Parti 14-15 May�s'ta ger�ekle�tilecek "Anti-Militarist Bulu�ma", "Anarko-Queer At�lye" ve "Bikeporn Film G�sterimi" i�in maddi kaynak toplamak amac�yla d�zeleniyor. Antiotoriterler, antimilitaristler, anar�istler, feministler, antifa�istler, LGBTT'ler hep beraber dayan��maya, dans edip e�lenmeye co�maya davetliler.

Kaos GL ile Anar�i Kolektifi Ankara (AKA)'n�n birlikte d�zenledi�i parti, 3 Mays 2001 Sal� g�n�, saat 21:00'de, Sakara Caddesindeki Nefes Bar'da ba�layacak.

10 TL'den sat�lacak biletler Partide kap�dan ve ODT� kamp�s�ndeki standlardan sa�lanabilir.

Anti-Militarist Bulu�ma

Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda 14 May�sta d�zenlenecek Anti-Militarist Bulu�ma'da T�rkiye'deki anti-militarist hareketler ve g�ndemleri �zerine geni� bir grup konuda sunumlar yap�lacak. Militarizmin s�zle�meli askerlik, ekolojiye verdi�i zarar ve toplumsal cinsiyet gibi konularla ili�kisi eletirisinin yan� s�ra iman� ret�iler ve K�rt Vicdani Ret Hareketinin de sunumlar� dinlenebilecek, tart���labilecek.