Ar�iv - 2011 - 26/10/2011

Anti-Homofobi Kitab�n�n ���nc�s� ��kt�

Anti-Homofobi Kitab�'n�n ���nc�s�, "Heteroseksizme Kar�� G�kku�a��" ad�yla ��kt�.

Anti-Homofobi Kitab�, Kaos GL Derne�i taraf�ndan d�zenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n yay�n� olarak haz�rlan�yor.

���nc� Anti-Homofobi Kitab�'n�n yaz�lar�, Bulu�ma'dan se�ilen bildiri ve tart��malar ile kitap i�in g�nderilen makalelerden derlendi.

���nc� Anti-Homofobi Kitab� �u b�l�mlerden olu�uyor:

"Cinsel Haklar", "Anayasal E�itlik", "Sosyal Politika", "Aile", "Sosyal Hizmet", "Ayr�mc�l���n �iddeti Olarak Nefret Su�lar�", "Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi ve Transfobi", "Muhafazak�rl�k ve Heteroseksizm", "Sinema", "Mek�n", "Medya", "Queer Akademi", "Sahaya Bakarken: Cinsel Kimlikler", "Anti-Militarizm" ve "Heteroseksizme Kar�� G�kku�a��".

Kitab�n i�inde neler var?

"Heteroseksizme Kar�� G�kku�a��" ad�yla yay�nlanan kitap 15 b�l�mden olu�uyor. Kitapta yer alan isimler ve ba�l�klar �unlar:

Ali EROL, Homofobi ve Transfobiye Kar�� G�kku�a��

Homofobi ve Transfobi Kar��tlar� B�lgesel A� ��in Y�zlerini Birbirlerine D�nd�ler

C�NSEL HAKLAR

Tu�rul ERBAYDAR, Cinsel Haklar

Cinsel Haklar: Bir IPPF Bildirgesi

Umut ALTUN�Z, Hekimler LGBT Hakk�nda Ebeveynlerin Sorular�n� Nas�l Yan�tlamal�d�r?

Elifhan K�SE, T�p, Cinsellik ve "Siyasal Beden"

ANAYASAL E��TL�K

Ay�en CANDA�, �arp��an Boyutlar�yla Kimlik Siyaseti, �zg�rl���n Ko�ullar� ve Sonu�lar� Aras�nda Anayasal Siyaset Yapma Zorunlulu�u

SOSYAL POL�T�KA

Volkan YILMAZ, LGBT Hareketi Sosyal Politikayla Neden �lgilenmeli? Neler Talep Edebilir?

A�LE

Burcu BABA, Vatanda�l���n Cinsiyeti: T�rkiye'de Muhalif Cinsellikler ve Ebeveynlik

SOSYAL H�ZMET

Sedat YA�CIO�LU, Sosyal Hizmet E�itimi Heteroseksizmin Neresine D��er?

AYRIMCILI�IN ��DDET� OLARAK NEFRET SU�LARI

Melek G�REGENL� & Pelin KARAKU�, T�rkiye'deki LGBT Bireylerin G�nl�k Ya�amlar�nda Maruz Kald��� Heteroseksist Ayr�mc� Tutum ve Uygulamalar

�zlem �OLAK, Ayr�mc�l���n G�r�nen En �iddetli Y�z�: Nefret Su�lar�

Sumru ATUK, Sald�rgan Normallik

HASTALIK'TAN �DEOLOJ�'YE HOMOFOB� ve TRANSFOB�

Umut �AH, "E�cinsellik Hastal�k [Ve Dahas�] Sapk�nl�kt�r", Bir "Ele�tirel S�ylem Analizi" Denemesi

Berk Efe ALTINAL, Homo'fobi' ve Psikolojikle�tirme

G�k�en B. D�N�, �slam ve Homofobi: Tarihsel Bir Perspektif

Koray YILMAZ-G�NAY & Salih WOLTER, Almanya'daki M�sl�man �rg�tlerin Homofobi Kar��t� A��klamalar�

MUHAFAZAK�RLIK VE HETEROSEKS�ZM

Melek G�REGENL�, Sistemin Me�rula�t�r�lmas� ve S�rd�r�lmesi �deolojisi Olarak Muhafazak�rl�k

Devrim SEZER, "Muhafazak�r Demokratlar"�n A�maz�: Toplumsal �nyarg�lar�n K�skac�nda (LGBT'lerin) �nsan Haklar�

Nilg�n TOKER KILIN�, "Ya Benim �ste�im Gibi Olursunuz ya da Toplum Sizi Hizaya Sokar"

Simten CO�AR, "T�rk Aile Yap�s�na 'Zarar Vermeme' Kayd�, Nihai Olarak LGBT'yi Heteroseks�el Olmaya �a��rmakt�r"

Zehra F. KABASAKAL ARAT, "Herkes Benim Vatanda��m Ama Heteroseks�el Olmak Ko�uluyla!"

Zeynep GAMBETT�, "Muhafazak�rl�k Ayr�mc�d�r ve Bundan Gocunmaz"

Aksu BORA, Zozan �ZG�K�E, Nihal AH�O�LU-L�NDBERG, Bar�� KILI�BAY, "Korunacak Aile De�erleri Kimin ��in?"

S�NEMA

Yusuf ERADAM, Cennet Mek�n Panopticon: D�nya Sinemas�nda LGBT Bellek �r�nt�leri, Kli�eleri & Homofobinin Beslenme �antas�

MEK�N

Atalay G��ER, Mek�n ve Cinsellik

MEDYA

�dil Engindeniz �AHAN, 80'lerden G�n�m�ze E�cinsel Hareketin Medyayla �li�kisi

QUEER AKADEM�

�ahin A�IKG�Z & Ece SALTAN, �niversitede Queer �al��malar�na Do�ru: Toplumsal Cinsiyet ve Queer �al��malar� Sertifika Program�

SAHAYA BAKARKEN: C�NSEL K�ML�KLER

P�nar �ZT�RK & Yeliz KINDAP, Lezbiyenlerde ve Biseks�el Kad�nlarda ��selle�tirilmi� Homofobi, Benlik Sayg�s� ve Yaln�zl�k D�zeylerinin �ncelenmesi

Evrim ERSAN, �iddetin Cinsel Kimli�in Kurgulanmas�ndaki Rol�, Transgender Bir Seks ���isinin Biyografik Kurgusu Ba�lam�nda: Sava� Alan� Olarak Biyografi

Y�lmaz GELD� & Ferhat YOLCU, Eski�ehir'de E�cinsellere Y�nelik Tutum ve Davran��lar�n Ku�aklara G�re De�i�imi

ANT�-M�L�TAR�ZM

K�r�ad KIZILTU�, Kavramlar� Belirginle�tirmek: Anti-Militarizm ve Sava� Kar��tl� Hareket

�i�dem AKG�L, Militarizmin K�resel Ma�as�: "Profesyonel Askerlik"

Yeliz KIZILARSLAN, Milliyet�i-Militarist Erkeklik S�yleminin �n�as�nda Buland�r�lan Cinsiyet S�n�rlar�: Travesti Kimli�inin Olu�umunda Militarizm ve Feminist Ele�tiri

HETEROSEKS�ZME KAR�I G�KKU�A�I

Merve YILMAZB�LEK, Maskeli Balo Bitsin, G�kku�a�� Renklerini G�stersin

Medina KARADA�, 'Kendi'lik M�mk�n M�d�r?

Seda KUNDAK�I, Murathan Mungan'�n �� Aynal� K�rk Oda Kitab�nda Heteroseksizm Ele�tirisi

El�in KURBANO�LU, T�rkiye'deki LGBTT Hareketinin Tarihi

Levent �ENT�RK, Heteroseks�ellik ve Heteronormativizm

Jamie HECKERT, S�n�rlar� Muhafaza Etmek: Kimlik ve Siyaset

HOMOFOB�YE KAR�I B�LGESEL A� -Ortado�u, Kafkasya ve Balkan �lkeleri LGBT A��

7. BULU�MA

Kitap nas�l edinilir?

Da��t�m� �cretsiz yap�lacak Anti-Homofobi Kitab�'n�n i�eri�i, insan haklar�n�n yayg�nla�t�r�lmas� amac�yla serbest�e kullan�labilecek. Kitap, Kaos K�lt�r Merkezi'nden temin edinilebilir.

Bask�s� t�kenen Anti-Homofobi Kitab�n�n ilkinin elektronik versiyonu ise �u adresten indirilebilir.

http://www.antihomofobi.org/arsiv/2009_anithomofobi_kitabi_cikti.htm

Anti-Homofobi Kitab�'n�n "Homofobi Kimin Meselesi?" ad�yla yay�nlanan ikincisinin bask�s� t�kenmek �zere.

http://www.antihomofobi.org/arsiv/2010_antihomofobi_kitabi_iki.htm

Anti-Homofobi Kitab�'n�n ���nc�s� �u adresten indirilebilir:

http://www.kaosgldernegi.org/resim/kutuphane/dl/antihomofobikitabi3.pdf