Ar�iv - 2011 - 11/05/2011

"Anadolu'nun son tutsaklar�: E�cinseller"

Homofobi Kar��t� Bulu�ma serisi, 4 May�s �asr�amba g�n� Galatasaray �niversitesi'ne misafir oldu. Kaos GL'den Ali Erol'un konu�mac� oldu�u bulu�mada heteroseksizme kar�� verilen m�cadele konu edildi. Erol e�cinsellerin, su�u olmayan su�lu olarak g�r�ld���n� s�yledi.

Kaos GL'nin �niversitelerde d�zenledi�i Homofobi Kar��t� Bulu�ma serisi, 4 May�s �asr�amba g�n� Galatasaray �niversitesi'ne misafir oldu. Kaos GL aktivisti Ali Erol'un konu�mac� oldu�u bulu�mada heteroseksizme kar�� verilen m�cadele konu edildi. Erol e�cinsellerin, su�u olmayan su�lu olarak g�r�ld���n� s�yledi.

Mizrabi Cihangir Balk�r'�n haberi

Galatasaray �niversitesi ��kr� Sar� Salonu'nda ger�ekle�tirilen Homofobi Kar��t� Bulu�ma GS� ��rencileri ve akademisyenlerinin kat�l�m�yla 4 May�s �ar�amba g�n� ger�ekle�ti. Temel eksenini homofobi kar��t� m�cadele olu�turan bulu�malar bir �nceki g�n Bo�azi�i �niversitesi'nde Akademik Forum olarak d�zenlendi.

Ali Erol'un konu�mas�yla ba�layan toplant�da ilk vurgulanan konu; e�cinsellerin, homofobi tart��mas�n�n nesnesi olmaktan ��k�p �znesi konumuna ge�i�leri oldu. Homofobi tart��mas�n�n ilk olarak akademide, e�cinsellerin konu edilerek yap�lmaya ba�land���n� s�yleyen Erol, kamuoyunda e�cinsellerin kendilerinin bu konuyu konu�maya ba�lamalar�n�n ayn� zamanda tart��man�n hastal�ktan hak aray���na ge�i�ini de sa�lad���n� aktard�. Bu ge�i�in do�rusal olmad���n�n ay�rd�nda olmak gerekti�ini de s�yleyen Erol, bug�n h�l� eskiden kalan dezavantajlar oldu�unu ve s�z etti�inin sarmal, �ok katmanl� bir ilerleyi� oldu�unu s�zlerine ekledi.

E�cinsellerin 2001'deki 1 May�s'ta Kaos GL ve G�kku�a�� bayra�� ile meydana ��kmalar�n�n LGBTT hareketinde bir d�n�m noktas� oldu�unu belirten Erol ayr�ca medyada e�cinsel temsilinin ve homofobik dilin tarihine de de�indi:

"E�cinsellerin g�r�n�r olmad��� d�nemde medya kendi e�cinsel alg�s�n� karikat�rize edip sunuyordu. O zamanlar i�in farkl� konumlanan iki gazete H�rriyet ile Cumhuriyet ayn� dili kullan�yordu. Medya tarihinde e�cinsellere bak�� a��s�ndan farkl� bir tutum G�ne� gazetesinde vard�. Do�rudan LGBTT dilini kullan�yordu G�ne� Gazetesi. Ayn� sahibe ait Tan Gazetesi ise 'h�t�r�f' diye bir bak��a sahipti. Bug�n b�y�k gazetelerde baz� iyile�meler oldu�unu g�rsek de, asl�nda homofobik dil, farkl� gazeteleri bar�nd�ran ayn� binadaki ba�ka katlara ta��n�yor sadece."

Toplant�n�n a��rl���n� olu�turan tart��ma k�sm�na ge�ildi�inde "Kaos GL'nin di�er LGBTT �rg�tlerinden fark� ne?" sorusuna Erol daha geni� bir �er�evede ��yle cevap verdi:
"1994'ten beri aral�ks�z ��kan Kaos GL dergimiz ve internette kapsaml� habercilik yapma u�ra��nda olan bir sitemiz var. 90'lardan �nce harekette s�reklilik yoktu. LGBTT'ler g�nl�k tepkiler i�in bulu�ulup sonra da��l�yordu. Bizim amac�m�z ma�dur diline bel ba�lamadan, �emkirmeden, s�z�n� s�yleyebilmek ve sadece homofobiye kar�� de�il heteroseksizme kar�� m�cadele vermek. Ama ana rengimiz ne olursa olsun her e�cinsele ula�mak gibi bir sorumlulu�umuz da var. �rne�in Kaos GL antimilitaristtir ancak ayn� zamanda e�cinselli�i nedeniyle Harp Okulu'ndan at�lan bir ��renci de, Ordu'dan at�lan bir subay da bizim sorunumuzdur."

Erol, LGBTT m�cadelesinin T�rkiye'deki di�er m�cadelelerle ili�kisi konu�ulurken, muhalif hareketlerin �ok katmanl� olmas� ve ezilenlerin dayan��ma i�erisinde kapsaml� bir muhalefet yapmas� gerekti�ini s�yledi. T�rkiye'de LGBTT m�cadelesinin farkl� bir yerde oldu�unu da ekleyen Erol ��yle devam etti:
"BM, sadece 'e�cinseller �ld�r�lmesin' diyen ve bunun �tesinde hi�bir talebi bar�nd�rmayan bir bildirge haz�rlad�. Ama T�rkiye iki senedir imzalam�yor bu metni. T�rkiye'de e�cinsel sorun yok dediler, LGBTT kurumlar� devlete ba�vurmuyor dediler, zaten yasal bir ayr�m yok dediler. T�rkiye �srarla LGBTT m�cadelesini ink�r ediyor. Anadolu'da bir�ok m�cadele ses buldu; �rne�in K�rt hareketi, Alevilerin m�cadelesi, kad�n hareketi yads�namaz boyutlara geldiler. Anadolu'nun son tutsaklar� e�cinseller kald�."

Galatasaray �niversitesi Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� GS� E�itim-Sen, GS� Sosyoloji Kul�b�, GS� Kad�n Ara�t�rmalar� K�l�b� birlikte organize etti.

Foto�raf: Mizrabi Cihangir Balk�r

GSUHABER