Ar�iv - 2011 - 11/04/2011

Akdeniz'de "Toplumsal Cinsiyet ve Ayr�mc�l�k" Paneli Yap�ld�

Akdeniz �niversitesi'nde "Toplumsal Cinsiyet ve Ayr�mc�l�k" paneli yap�ld�. 60 ki�inin izledi�i paneli, Yrd. Do�. Dr. Faik Ardahan'�n dan��manl���n� yapt��� Sosyal D���nce Toplulu�u organize etti.

"Cinsel Haklar ve Ayr�mc�l�k" ba�l�kl� sunumuyla Ankara �niversitesi T�p Fak�ltesi'nden Do�. Dr. Tu�rul Erbaydar ile "Ayr�mc�l�k Bir Hak m�d�r?" ba�l�kl� sunumuyla �zmir Ekonomi �niversitesi'nden Yrd. Do�. Dr. Devrim Sezer kat�ld�l�� panel, Sosyal D���nce Toplulu�u'nun evsahipli�inde (8 Nisan) yap�ld�. Kaos GL'den Ali Erol'un "Hastal�ktan Hak Talebine E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n Seyri"ni anlatt��� paneli Sosyal D���nce Toplulu�u ��renci Ba�kan� Tekin Keskin modere etti.

"Farkl� ayr�mc�l�k t�rlerine maruz kalan kesimler aras�nda bir dayan��ma a��, bir g�kku�a�� koalisyonu kurulmal�"

Devrim Sezer, "Ayr�mc�l�k bir hak m�d�r?" ba�l�kl� sunumunda, LGBT'lerin insan haklar� m�cadelesinde son y�llarda �nemli bir mesafe katedildi�ini, k�sa bir s�re �ncesine kadar T�rkiye'de varl��� tamamen inkar edilen ve g�rmezden gelinen LGBT'lerin art�k g�r�l�yor olduklar�n� ama tan�nmad�klar�n� dile getirdi. Bununla birlikte "g�r�l�yor olman�n", "inkar"dan "tan�nma"ya giden yolda �nemli bir ad�m oldu�unu da vurgulad�.

Cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i ayr�mc�l���n�n d���nce �zg�rl��� kapsam�nda ele al�namayaca��n� s�yleyen Sezer, toplumsal �nyarg� ve tabular�n damgalad��� ve anayasan�n g�rmezden geldi�i veya haklar�n� tan�mad��� LGBT'lerin (t�pk� �rk��l��a, cinsiyet veya etnik k�ken ayr�mc�l���na maruz kalan kesimler gibi) talep etti�inin ho�g�r� de�il, insanlara ayr�mc�l�k yapma hakk�n�n bah�edilmedi�i ve nefret su�lar�n�n ola�anla�t�r�lmad��� bir toplumsal hayat ve LGBT'lerin e�itlik ve �zg�rl�k talebinin yasalarla g�vence alt�na al�nd���, kalabal���n azl��� ezmedi�i bir siyasi tahayy�l oldu�unu belirtti.

Tan�nman�n �zg�rl�k ve e�itlik talebini kamusal alanda seslendirmekten, �rg�tl� m�cadeleden ve farkl� ayr�mc�l�k t�rlerine maruz kalan kesimler aras�nda kurulacak bir dayan��ma a��ndan, bir g�kku�a�� koalisyonundan ge�ti�ini s�yleyen Sezer, akademinin de kendi i�inde bar�nd�rd��� homofobiyle y�zle�mesi gerekti�inin alt�n� �izdi.

"T�p, tarihi boyunca hep egemenden yana olmu�tur"

"Cinsel Haklar ve Ayr�mc�l�k" ba�l�kl� sunumuyla Ankara �niversitesi T�p Fak�ltesi'nden Do�. Dr. Tu�rul Erbaydar konu�mas�nda �unlar� s�yledi:

"�nsan haklar� ilkelerini cinsel ya�am a��s�ndan okudu�umuzda, herkesin ayr�m g�zetilmeksizin kendi ya�am bi�imini ve cinsel y�nelimini se�me, bu do�rultuda �zg�rce birliktelik kurma, evlenme, sa�l�k hizmeti alma, kendini d��avurma ve �rg�tlenme hakk� oldu�u a��kt�r. Bu haklar insan�n insan olarak varolu�una dayal�d�r ve insan haklar� evrensel beyannamesine dayal� cinsel haklar olarak tan�mlanm��t�r. Hi� kimsenin kendine egemen bir konum atfedip, ho�lanmad��� ya�am bi�imleri ve cinsel tercihleri �zerinde bask� kurmaya, �zg�rl���n s�n�rlar�n� tarif etmeye, cinsel y�nelimleri nedeniyle ki�ileri ho�g�rmeye ya da su�lamaya hakk� yoktur."

Bir soru �zerine Erbaydar, t�bb�n yakla��m�n� de�erlendirdi:

"T�p y�zy�llard�r egemenlik ili�kileri i�inde �ekillenmi� bir disiplindir; bu nedenle de 'normal' ile 'anormal' olan� tan�mlarken �o�u kez egemenin ideolojisini do�rulamak �zere hareket etmi�tir. Bu sadece e�cinsellik konusunda de�il, bir �ok ba�ka alanda da g�r�lebilir. �nsan haklar� yakla��m� t�bb�n normatif ahlaki yakla��mdan biraz olsun s�yr�lmas�na olanak sa�lad��� i�in bug�n e�cinsellik art�k bilimsel anlamda hastal�k kategorisinden ��km��t�r."

"Olmas� gereken buydu ama ben hi�bir engellemenin olmamas� kar��s�nda �a�k�nl���m� gizleyememi�tim"

Sosyal D���nce Toplulu�u'nun ge�en seneki ba�kan� ve "Toplumsal Cinsiyet ve Ayr�mc�l�k" etkinli�inde b�y�k emekleri olan Osman Ayer, etkinli�i, "homofobik ayr�mc�l���n �n�ne ge�mek i�in ilk ad�mlar" olarak sayd�klar�n� belirtti.

Akdeniz �niversitesi ��rencilerine kat�l�mlar�ndan dolay� te�ekk�r eden Ayer �unlar� s�yledi: "G�n�m�z�n en b�y�k kanayan yaralar�ndan olan Toplumsal Cinsiyet ve Ayr�mc�l�k konusuyla ilgilenmek elbette toplumsal sorunlara duyarl� olan Sosyal D���nce Toplulu�unun en �nemli g�revidir. �niversitemiz kamp�s�nde yap�lan bu etkinlikte ayr�mc�l���n nedenlerine, boyutlar�na ve sonu�lar�na de�inmeye �al��t�k."

Osman Ayer, "Toplumsal Cinsiyet ve Ayr�mc�l�k" s�yle�isinin engellenmeden bu y�l kamp�ste ger�ekle�mi� olmas�n�n kendisini heyecanland�rd���n� belirtti ve ekledi: "Etkinli�in onayland���n� yani ge�en seneden farkl� olarak kamp�ste yap�laca��n� duydu�umda anormal bir sevin� i�inde buldum kendimi. Asl�nda olmas� gereken buydu ama ben hi�bir engellemenin olmamas� kar��s�nda �a�k�nl���m� gizleyememi�tim. Bir di�er �a�k�nl��� da etkinlikte bir�ok b�l�mden gelen ��retim g�revlilerini ve ��rencileri g�rd���mde ya�ad�m. Gelecek sene ger�ekle�tirilecek olan etkinli�i sab�rs�zl�kla bekleyecem."

"Sosyal D���nce Toplu�u olarak homofobiye kar��y�z ve kar�� olmaya devam edece�iz"

Sosyal D���nce Toplulu�u'nun ��renci Ba�kan� Tekin Keskin, Akdeniz �niversitesi Sosyal D���nce Toplulu�u'nun 2007 y�ll�nda kuruldu�unu ve toplumsal sorunlara y�nelik etkinlik ger�ekle�tirdiklerini s�yledi.

Keskin, ge�en sene etkinli�i, Sosyoloji ��rencileri ve Kaos GL Derne�inin deste�iyle kamp�s d���nda yapt�klar�n� hat�rlatarak, "Toplumsal Cinsiyet ve Ayr�mc�l�k" etkinli�inin bu sene kamp�ste yap�labilmesi i�in eme�i ge�en arkada�lar�na ile hocalar�na te�ekk�r etti.

"Biz Sosyal D���nce Toplulu�u olarak ya�am alan�ndaki t�m kesimlere hitap edip, duyarl�l���m�zla o kesimlerin yan�nda olmak i�in �al��t�k ve �al��maya devam edece�iz. Bireyi g��lendirmek toplumu g��lendirmektir. Bireylerin ele�tirme, sorgulama ve d���nme potansiyelini ger�ekle�tirmek i�in, d�nyaya ba�ka bir pencereden bakabilmeyi sa�lamak, ya�ad���m�z d�nyan�n do�ru bir �ekilde analiz edebilmesine yard�mc� olmakt�r. G�n�m�z d�nyas�nda �niversite ��rencilerinin toplumun di�er bireylerinden farkl� olarak, topluma dair, toplumsal sorunlara dair endi�eler duymas� ve bunlara farkl� ��z�m �nerileri getirebilmesine katk�da bulunmay� ama�lamaktay�z."

Sosyal D���nce Toplu�u olarak homofobiye kar�� olduklar�n� ve kar�� olmaya devam edeceklerini belirten Keskin, "�nan�yoruz ve biliyoruz ki homofobi tedavi edilebilir. Bu y�zden her t�rl� cinsiyet ayr�mc�l��a kar��y�z ve kar�� olmaya devam edece�iz. Farkl�l���ndan �t�r� toplum taraf�ndan d��lan�n herkesin, topluma tekrar kazan�lmas�n�n gereklili�ine inan�yoruz." dedi.

Keskin, "�nsanlar� cinsel y�nelimlerinden, �rk�ndan ya da herhangi ba�ka �eyler y�z�nden a�a��layanlar�n hi�bir toplum i�inde yeri yoktur diye d���n�yoruz. �nsanlar�n �zel durumlar�ndan dolay� onurlar�n� k�rmaya kimsenin hakk� yoktur." diyerek s�zlerini tamamlad�.