Ar�iv - 2011 - 11/03/2011

Akademik Foruma �a�r�

VI. Uluslararas� homofobi Kar��t� Bulu�ma

Kaos GL taraf�ndan 2006'dan bu yana organize edilen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n bu y�l alt�nc�s�n� ger�ekle�tirmek �zere haz�rl�klara devam ediyoruz.

Homofobi Kar��t� Bulu�malar� ger�ekle�tirirken her daim akademi ile dirsek temas� i�erisinde olmaya ve LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Trans) Hareketi ile akademinin birbirini besleyece�i kanallar a�maya �aba g�sterdik. Bu izlek �er�evesinde bu y�lki Homofobi Kar��t� Bulu�ma'da LGBT bireylere, heteroseksizme, heteronormativiteye, homofobiye ve transfobiye, queer teoriye ve bilim prati�inin s�z konusu kavramlar�n penceresinden ele al�nmas�na dair akademik verimlerin sunuldu�u ve tart��maya a��ld��� bir forum d�zenlemeyi d���n�yoruz.

29 Nisan Cuma g�n�, �stanbul'da, Bo�azi�i �niversitesi'nde, 20 May�s Cuma g�n� ise Ankara'da yap�lacak olan "Akademik Forum"un bir yandan LGBT hareketi ile akademi aras�nda diyalojik bir ili�kinin geli�tirilmesine, di�er yandan akademide LGBT ve queer �al��malar�n�n ivme kazanmas�na vesile olaca�� kanaatindeyiz. Bu forumun ayn� zamanda bilimsel �retim s�recinin heteroseksizm ve homofobi temelinde bir kez daha sorgulanmas� ve yeniden yap�land�r�lmas� i�in bir �a�r� olarak okunmas� gerekti�inin alt�n� �iziyoruz.

��retim elemanlar�ndan, lisans, y�ksek lisans ve doktora ��rencilerinden yukarda belirtilen �er�evede haz�rlanm�� �al��malar�n�n �zeti ile �zge�mi�lerini 1 Nisan Cuma ak�am�na kadar kaosgl@kaosgl.org adresine g�ndermelerini rica ediyoruz.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Koordinasyonunca se�ilen �al��malar�n tam metinleri ise 15 Nisan Cuma ak�am�na kadar istenecektir.

�stanbul ve Ankara'da, "Akademik Forum"larda sunulacak �al��malar, her y�l Bulu�ma'n�n ard�ndan haz�rlanan Anti-Homofobi Kitab�'nda yay�nlanacakt�r. Anti-Homofobi Kitab� 4 bin adet bas�l�p akademiye, sivil topluma ve LGBT camiaya da��t�lmaktad�r.

 

Akademik Forum'a bildiri �zeti g�nderme tarihi: 1 Nisan 2011

Akademik Forum'a se�ilen �al��malar�n tam metinlerini g�nderme tarihi: 15 Nisan 2011

�leti�im ve ba�vuru adresi: kaosgl@kaosgl.org

 

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Koordinasyonu
Kaos GL