Ar�iv - 2011 - 28/09/2011

7. Bulu�ma Haz�rl�klar� Ba�lad�

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n (HKB) 7.sinin haz�rl�klar� ba�lad�.

Kaos GL taraf�ndan koordine edilen ve 2006'dan beri her y�l homofobi ve transfobiye kar�� �rg�tlenen uluslararas� etkinlik, 2012 y�l�nda 7. kez ger�ekle�ecek.

Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n� vesilesiyle d�zenlenen Bulu�ma, 17 May�s Haftas�'nda Ankara'da tamamlanacak. Mart ve Nisan aylar�nda ��renci topluluklar� ve sivil toplum �rg�tleri ile birlikte d�zenlenecek yerel etkinliklerle ba�layacak olan 7. Bulu�ma, 20 May�s 2012 tarihinde, Pazar g�n� yap�lacak "Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y��" ile sona erecek.

Yerel sivil toplum �rg�tleri ve ��renci topluluklar� ile ortakla�an Kaos GL, 7. Bulu�ma kapsam�nda 20 �ehirde yerel etkinlik planl�yor.

Akademik Forumlardan Sempozyumlara

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ge�en y�l �stanbul ve Ankara'da d�zenledi�i "Akademik Forum"lar 7. Bulu�ma'da "sempozyum" olarak �rg�tlenecek.

Bulu�ma Koordinasyonu, "Akademik Forum" i�in ge�en y�l yapt��� �a�r�y� bu y�l Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda d�zenlenecek sempozyumlar i�in yapacak.

Akademik Forum'larda LGBT bireylere, heteroseksizme, heteronormativiteye, homofobiye ve transfobiye, queer teoriye dair akademik �al��malar sunulmu� ve tart��maya a��lm��t�.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Sempozyumlar�

LGBT bireylerin hak m�cadelesi ve sosyal haklar alan�nda 5 sempozyum d�zenlenecek.

Sosyal haklar�n tart���laca�� sempozyumlarda, cinselli�in t�bbile�tirilmesi ve "aile de�erleri", "m�stehcenlik", "genel ahlak" gerek�eleriyle ayr�mc� uygulamalar� ve e�itsizli�i kurumsalla�t�ran muhafazak�r politikalar ele al�nacak. Sempozyuma LGBT'lerle birlikte sosyal haklar alan�ndan ilgili kesimler ve uzmanlar kat�lacak.

Mart ve Nisan aylar�nda d�zenlenecek sempozyumlar �unlar: "Bar�nma Hakk�, Mek�n ve Kentin Cinsiyeti", "LGBT Bireyler ��in Sosyal Hizmet Alanlar�", "E�itimde Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���", "�al��ma Hayat�, �stihdam, Sendikal Hareket".

Sa�l�k hakk� i�in de "Hastal�ktan Hak Talebine E�cinselli�in Seyri ve E�itsizli�e Kar�� LGBT M�cadelesi" sempozyumu d�zenlenecek.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Forumlar�

"Medya-�leti�im Forumu", "Trans Forum", "Erkeklik Forumu", "Lezbiyenler ve Biseks�el Kad�nlar Forumu", "Sanat Forumu", "Anti-Militarist Forum", "Anarko-Queer Forum", "Arkada� Z. �zger Bulu�mas�".

"S�n�rlara Kar�� Forum: Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?", "Sosyal Politikalar ve LGBT Haklar� Forumu", "M�ltecilik �al��tay�", "G�kku�a�� Film G�nleri".

Uluslararas� Feminist Forum ve B�lgesel A�

2006'dan beri her Bulu�ma'da ger�ekle�en "Feminist Forum", 2012 Bulu�mas�nda iki g�nl�k, uluslararas� bir foruma d�n���yor.

"Uluslararas� Feminist Forum"u koordine edecek olan Kaos GL, ba�ta Ortado�u ve Kuzey Afrika �lkelerinden kad�n �rg�tleri ile ba�lant�lar�na �a�r�da bulunacak ve T�rkiyeli feminist �rg�tlerin temsilcileri ile bulu�may� �rg�tleyecek.

�slami/muhafazak�r politikalar�n ve y�netimlerin h�kim oldu�u b�lgelerin �zg�ll���nden hareketle, "Uluslararas� Feminist Forum"da, feminist/kad�n hareketinin cinsiyet�ili�e kar�� m�cadelesinde nas�l homofobiye kar�� da bir s�ylem ve pratik geli�tirilebilece�i tart���lacak.

�nceki Bulu�ma kapsam�nda ilki yap�lan, Kafkasya, Ortado�u ve Balkan �lkelerinden homofobi kar��tlar� ile LGBT �rg�tlerin temsilcilerinin kat�ld��� "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" toplant�s�n�n ikincisi, 7. Bulu�ma kapsam�nda d�zenlenecek.

Mahalle Bulu�malar�

Homofobi Kar��t� Bulu�ma boyunca, Ankara yerelinde Mamak, Ke�i�ren, Bat�kent, Sincan b�lgelerindeki demokratik kitle �rg�tleri ile ortakla�a sohbet ve at�lyeler d�zenlenecek.

�leti�im: Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Koordinasyonundan Nevin �ztop ve Ali Erol ile ileti�ime ge�ilebilir. nevin@kaosgl.orgalierol@kaosgl.org