Ar�iv - 2011 - 13/03/2011

6. Homofobi Kar��t� Bulu�ma Yerel Ayaklar� ile Ba�l�yor

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n alt�nc�s� Mart ve Nisan ay� boyunca s�recek yerel ayaklar� ile ba�l�yor.

Bu y�l 6. kez d�zenlenecek olan Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Mart, Nisan ve May�s aylar� boyunca toplam 18 �ehirde homofobi kar��tlar� ile bulu�acak. 14 Mart g�n� yerel ayaklar ile ba�layacak olan Bulu�ma, 22 May�s g�n� Ankara'daki Homofobi Kar��t� Y�r�y�� ile sona erecek.

6. Bulu�ma'n�n �ehir ve Kamp�sleri

Bulu�may� sahiplenen ��renci topluluklar� ve akademisyenlerle birlikte "Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�" her y�l daha fazla �niversite kamp�s�ne ta��n�yor.

Mart ay� program� 14 Mart Pazartesi g�n�, Kaos GL'den Umut G�ner'in �stanbul Bilgi �niversitesi'nde yapaca�� "Medya ve �nsan Haklar�" ba�l�kl� sunumu ile ba�layacak.

Mart ay� etkinlikleri Mersin, Adana, Trabzon, Ayd�n, Samsun, Eski�ehir, Kars, Mu�la ve Kayseri'de devam edecek.

Ankara'daki merkezi etkinlikler �ncesi, yerelde homofobi kar��t� g�nlere ev sahipli�i yapacak olan �ehirler ise �stanbul, Edirne, Antalya, K�r�ehir, Van, �zmir, Diyarbak�r ve �anakkale olacak.

Mart ve Nisan ay� boyunca �ne ��kacak tart��ma ba�l�klar� aras�nda T�rkiye'deki LGBT m�lteciler, cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i ayr�mc�l���, cinsel haklar ve anayasal talepler yer al�yor.

1 May�s'tan 17 May�s'a

Her y�l oldu�u gibi, merkezi etkinlikler May�s ay�nda Ankara'da ger�ekle�ecek. 1 May�s'ta homofobi ve transfobiye kar�� alanlarda olacak olan Bulu�ma, 22 May�s Pazar g�n� Homofobi Kar��t� Y�r�y�� ile yine sokaklarda olacak. May�s ay�n�n ilk iki haftas� boyunca kamp�sler taraf�ndan a��rlanacak olan etkinlikler, 15 May�s'tan itibaren salon etkinlikleri olarak ger�ekle�tirilecek.

15 May�s tarihinde Anti-Militarist Forum ve ard�ndan at�lyeler ile devam edecek 6. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n forumlar� ��yle devam edecek:

19 May�s tarihinde Lezbiyenler ve Biseks�el Kad�nlar Forumu ve Trans Forum
20 May�s tarihinde Orta Do�u-Balkanlar-Kafkasya �lkelerinden gelecek olan LGBT �rg�tlerinin yer alaca�� Homofobiye Kar�� B�lgesel A� ve ayn� g�n Akademik Forum
21 May�s tarihinde ise LGBT �rg�tlerin bir araya gelece�i G�kku�a�� Forumu.

17 May�s: Homofobi Kar��t� G�n

Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� m�cadele y�r�ten Kaos GL, Bulu�ma'y�, homofobi ve transfobiye kar�� �rg�tl�yor.

�lk kez May�s 2006'da ger�ekle�en Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, 2009'da ayr�mc�l��a kar�� m�cadelede �r�len a�lar�n sonucunda Ankara s�n�rlar�n� a�t�. 2010'daki Bulu�ma ise Ankara ile birlikte 14 �ehirde ger�ekle�ti.

Ayr�mc�l��a kar�� Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�el (LGBT) bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi i�in m�cadele eden Kaos GL Derne�i, bu y�l Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n alt�nc�s�n� d�zenliyor.

Kaos GL, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'y�, 17 May�s Homofobi Kar��t� G�n vesilesiyle 6 y�ld�r organize ediyor.

Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y��

17 May�s Homofobi Kar��t� G�n nedeniyle d�zenlenen y�r�y��, T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelen LGBT birey ve �rg�tlerce yap�l�yor.

6. Bulu�ma kapsam�nda, 22 May�s Pazar g�n� Ankara'da yap�lacak "Homofobi Kar��t� Y�r�y��", homofobi, transfobi ve nefrete kar�� g�kku�a�� bayra�� alt�nda olacak.

Kaos GL, Bulu�ma'y� Neden �rg�tl�yor?

Bulu�man�n koordinasyonunu yapan Kaos GL, 90'l� y�llar�n ba��ndan beri ayr�mc�l��a kar�� LGBT bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi y�n�nde sosyal, k�lt�rel ve akademik alanlarda etkinlikler d�zenliyor.

2005 senesinde "Kaos Gey-Lezbiyen K�lt�rel Ara�t�rmalar ve Dayan��ma Derne�i" ad�yla yasal bir derne�e d�n��erek LGBT haklar� i�in �al��malar�na ve m�cadeleye devam ediyor.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Bulu�ma ile T�rkiye'de Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Trans (LGBT) bireylere y�nelik ayr�mc�l���n tart���lmas�na ve g�r�n�rl���n�n sa�lanmas�na zemin yaratmay� ama�l�yor.

LGBT bireylerin ve heteroseks�ellerin birlikte �zg�rle�ece�i bir d�nyaya dair d���ncelerin payla��lmas�n� ve tart���lmas�n� istiyor.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma ile LGBT toplulu�unun �rg�tlenme ve ifade h�rriyetinin geli�mesi ve ayr�mc�l��a u�ramamas� y�n�ndeki �al��malar yay�l�yor.

Kaos GL, di�er �ehirlerdeki LGBT bireylerin kendi �rg�tlerini olu�turabilmeleri i�in dayan��ma g�steriyor.

LGBT bireylerin insan haklar�n�n g�r�n�rl���n� sa�lamak i�in �al���yor. Bunun i�in de kad�n �rg�tlerinden insan haklar� �rg�tlerine ulusal ve uluslararas� pek �ok kurum ve kurulu�la homofobiye kar�� ortak �al��malar y�r�t�yor.

T�m bu ortak �al��malar ve ayr�mc�l��a kar�� m�cadelede �r�len a�lar�n sonucunda Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma di�er �ehirlere yay�l�yor.

Homofobi Kimin Meselesi?

17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��t� G�n'�, "Homofobi Kar��t� Bulu�ma" program�yla T�rkiye'ye uyarlayan Kaos GL, "homofobi kimin meselesi?" sorusunu soruyor. Farkl� ayr�mc�l�klar aras�nda ba�lant�lar kurmaya �al���yor. S�z konusu ayr�mc�l�klara kar�� m�cadele pratikleri ve �zg�rl�k m�cadeleleri aras�nda yatay a�lar �rmeyi hedefliyor.

Kaos GL, homofobi meselesi ile seksizm, milliyet�ilik, �rk��l�k, militarizm aras�ndaki ba�lant�lara dikkat �ekince, "homofobi kimin meselesi?" sorusu akademide ve sivil toplumun farkl� kesimlerinde sahiplenildi. B�ylece Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� kendi m�cadele alanlar�na uyarlayarak, �ehirlerinde ve kamp�slerinde �rg�tlemek isteyen ��renci topluluklar� ve sivil toplum �rg�tleri ortaya ��kt�. Bu sayede LGBT bireylerin hen�z g�r�n�r olamad�klar� �ehir ve kamp�slerde de homofobi meselesi tart���labiliyor.

Neden 1 May�s'tan 17 May�s'a...

�zg�rl�k talebi ortak, m�cadele de ortak olmal� �iar�ndan hareket eden Kaos GL, 1 May�s'tan 17 May�s'a �zg�rl�k m�cadeleleri aras�nda k�pr�ler kuruyor.

1 May�s, T�rkiye LGBT m�cadelesi a��s�ndan �nemli bir d�n�m noktas�. 2001'de Kaos GL Ankara'daki kutlamalara kat�larak ilk kez kamusal alana ��km��; g�kku�a�� bayraklar� ve sloganlar�yla emek m�cadelesiyle LGBT m�cadelesinin ortakl���na i�aret etmi�ti. Homofobi Kar��t� Bulu�ma da �zg�rl�k m�cadelesinin bir par�as� olarak geli�iyor. Kaos GL, kurulacak bu k�pr� sayesinde, LGBT'lerin maruz kald��� sald�r� ve ayr�mc�l�klara kar�� m�cadelelerin birle�tirilmesini ve alanlar�n geni�letilmesini hedefliyor.

D�nyadaki LGBT hareketinin ve hak m�cadelesinin kurumsalla�mas� harekete yeni a��l�mlar getirdi. Bununla birlikte, yo�unlukla Bat�'da olmak �zere kazan�lan �e�itli haklara ra�men homofobi ve transfobi h�l� k�resel �l�ekte bir sorun te�kil ediyor. Homofobiye Kar�� Uluslararas� G�n'�n (IDAHO) bu nedenlerle yeniden harekete ge�meye ve soka�a ��kmaya karar vermesi ile 1 May�s'tan 17 May�s'a Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma �rt���yor.

Bulu�ma i�in ileti�im:

Kaos GL
Nevin �ztop & Ali Erol

Tel: 0 312 230 0358
E-posta: kaosgl@kaosgl.org
www.kaosgl.org
www.antihomofobi.org