Ar�iv - 2011 - 17/05/2011

19 May�s'ta Trans Forumda Bulu�uyoruz!

19 May�s Per�embe g�n�, Ankara'da yap�lacak Trans Forum'un ilk b�l�m� "Kaos GL Trans �al��tay�"nda T�rkiye'den Trans Aktivistler bir araya gelecek. �kinci b�l�mde ise trans hareketin g�ndemi tart��maya a��lacak.

Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� m�cadele y�r�ten Kaos GL, her y�l 17 May�s Haftas�nda d�zenledi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n ana etkinliklerinden Trans Forum'u 19 May�s'ta d�zenliyor.

19 May�s Per�embe g�n�, Ankara'da yap�lacak Trans Forum iki b�l�mden olu�acak. Birinci b�l�mde, "Kaos GL Trans �al��tay�"nda T�rkiye'den Trans Aktivistler, bir araya gelecek. Kaos GL'nin transfobi kar��t� hareket ile ili�kisinin ele al�naca�� �al��tay sadece trans aktivistlerin kat�l�m�na a��k ger�ekle�ecek.

"Kaos GL transfobi kar��t� hareketin neresinde duruyor. Trans aktivistlerle Kaos GL dayan��mas�. Dayan��ma nerde nas�l kuruluyor. Dayan��ma �n�ndeki engeller neler."

Kaos GL'ye y�nelik zaman zaman dile getirilen "transfobik" ele�tirilerinin trans aktivistlerle birlikte tart���laca�� �al��tay sadece trans aktivistlere ve Kaos GL �yelerine a��k olacakt�r.

Herkesin kat�l�m�na a��k �ekilde yap�lacak G�kku�a�� ��in Trans Forumda ise trans bireylerin kamusal, �zel alanda ya�ad�klar� sorunlar ve bu sorunlara kar�� m�cadele yollar� ile trans hareketin g�ndemi tart��maya a��lacak.

G�kku�a�� ��in Trans Forum �u ba�l�klardan olu�uyor:
Trans M�ltecilerin Sorunlar�, Hayriye Kara, Kaos GL
Trans A�� Deneyimi, Buse K�l��kaya, Pembe Hayat
Nefret Su�lar� Kampanyas�, �evval K�l�n�, Kad�n Kap�s�, �stanbul LGBTT
Trans Hareket ��erisinde Trans Erkekler, Aras G�ng�r, Pembe Hayat,
�zmir'de Translar�n Ya�ad�klar� Sorunlar, Deniz San, Siyah Pembe ��gen

Konur 2 Sokak, No: 63/13'te bulunan Aylak K�lt�r Evi'ndeki Forum, 16:30 - 18:30 saatlerinde ger�ekle�ecek.