Ar�iv - 2011 - 09/05/2011

19 May�s'ta E�cinsel ve Biseks�el Kad�nlar Ankara'ya!

Homofobi kar��t� lezbiyenler ve biseks�el kad�nlar bar�nma, e�itim, ev, g�venlik ve sosyal izolasyon konular�nda ya�ad�klar� sorun ve ayr�mc�l�klar� ele alacaklar� forum i�in 19 May�s'ta Ankara'da bulu�acaklar.

En kapsaml� kat�l�m�yla 2008 y�l�nda d�zenlenen Pembe-Mor Bulu�mas� ile bir�ok �ehirden bir araya gelen e�cinsel ve biseks�el kad�nlar, 6. Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda 19 May�s g�n� Ankara Das Kafe'de bulu�acaklar. Bulu�ma'n�n geleneksel ayaklar�ndan biri olan Forum, bu y�l ilk kez sabahtan ak�ama kadar s�ren t�m g�nl�k bir etkinlik dizisi �eklinde d�zenlenecek.

G�n boyu �e�itli illerden gelen kad�nlar ile at�lyeler e�li�inde g�ndeme al�nacak olan konular�n ba��nda mek�n alg�m�z ve mek�nlar� kullan�m�m�z geliyor. At�lyeler e�li�inde yap�lacak olan "korku at�lyeleri"nde, mek�nlara dair duydu�umuz korkular, bu korkular�n zamana ve cinsiyete g�re de�i�imi ele al�nacak.

G�n i�inde �ne ��kan konulardan di�eri, lezbiyen ve biseks�el (LB) kad�nlar�n y�zle�tikleri avantajlar, dezavantajlar, f�rsatlar ve g��l�kler olacak. G�n�n en son �ne ��kan g�ndemi ise, LB kad�nlar�n bar�nma, e�itim, ev, g�venlik ve sosyal izolasyon konular�nda ya�ad�klar� sorun ve ayr�mc�l�klar olacak.

�cretsiz kahvalt� ile ba�layacak olan kad�n kad�na g�n boyunca, LB kad�nlar�n foto�raflar�n�n derlendi�i "A� Y�z�n�" foto�raf �al��mas�n�n geni�letilmesi amac�yla foto�raf �ekimleri i�in bir �ad�r kurulacak. Foto�raf sanat��s� Asl� Aydo�an bu �al��maya katk� sunmak isteyen kad�nlar�n foto�raflar�n� �ekecek.

19 May�s g�n� sonunda derlenen �al��ma ve payla��mlar, 21 May�s g�n� d�zenlenmek �zere LGBT'lerin sorunlar�n� tart��maya a�acak olan G�kku�a�� Forumu'nda payla��lacak ve bu �ekilde sorun ve ��z�m �nerileri kayda ge�irilecek.

Kat�lacak olanlar�n secin@kaosgl.org adresine e-mail g�ndermeleri ve bu �ekilde kendilerini kay�t ettirmeleri gereklidir.

�leti�im: secin@kaosgl.org &nevin@kaosgl.org

19 May�s Program�

10.00-11.30 / Kahvalt� & Korku Haritas�
11:30-12:00 / Hadi Gelin Tan��al�m
12.30-13.30 / �imdi de Dertle�elim: Korku Haritas� Bize Neler Anlat�yor? LB kad�nlar�n y�zle�tikleri avantajlar, dezavantajlar, f�rsatlar ve g��l�kler neler?
13.30-13.45 / Ara
13.45-14.30 Tehditlerin Grupland�r�lmas�: Bar�nma, g�venlik, aile, e�itim, i�yeri, sosyal izolasyon, mekan.
14.30-15.30 / ��le Yeme�i
15.30-17.00 / At�lye: K�sa ve Uzun Vadeli ��z�m �nerileri
17.00-17.15 / Ara
17.15-18.30 / Grup Sunumlar� & Toparlama

Yer: Das Kafe
Adres: Marmara Sokak, No: 46, Kolej