Ar�iv - 2011 - 09/05/2011

13 �lkeden Homofobi Kar��tlar� Ankara'da Bulu�acak

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda Kafkasya, Ortado�u ve Balkanlar'dan homofobi kar��tlar�, 20 May�s'ta ger�ekle�ecek "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" giri�imi i�in T�rkiye'ye geliyor.

6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda ger�ekle�ecek olan "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�"�n kat�l�mc�lar� belli oldu. Bosna-Hersek, L�bnan, S�rbistan, H�rvatistan, Filistin, �srail, Ermenistan, G�rcistan, Makedonya, Yunanistan, Karada�, M�s�r, �ran'dan homofobi kar��tlar� 20 May�s'ta Ankara'da bulu�acaklar.

 

6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, B�lgesel A� giri�imine ev sahipli�i yapacak

Homofobiye kar�� m�cadelede dayan��ma i�in Ortado�u, Kafkasya ve Balkan �lkeleri LGBT A�� olu�turmay� planlayan Kaos GL, B�lgesel A�'� �rg�tleme haz�rl�klar�n� tamamlad�.

"Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" giri�imi i�in uluslararas� �a�r�da bulunan Kaos GL, 13 �lkenin homofobi kar��tlar� ile LGBT �rg�tlerinden kat�l�m cevab� ald�. Bulu�ma'ya kat�lmak isteyen Suriye ve G�ney K�br�s'tan homofobi kar��tlar�n�n kat�l�m� m�mk�n olmad�. Alt�nc� Bulu�ma kapsam�nda yap�lacak "B�lgesel A�" toplant�s� giri�imin ilk bulu�mas� olacak.

 

B�lgesel A� Toplant�s�n�n Program�

6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda, 20 May�s Cuma g�n� Ankara'da ger�ekle�ecek olan "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" toplant�s�n�n program� belli oldu.

Birinci B�lgesel A� Toplant�s� A��l���, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma E�-Koordinat�rleri Nevin �ztop ile Ali Erol'un "Neden B�lgesel A�?" konu�malar� ile ba�layacak.

G�n�n ilk yar�s�nda "B�lgesel Sunumlar" ger�ekle�ecek. B�lgesel Sunumlar�n birinci b�l�m�nde M�s�r, �srail, �ran, Filistin, L�bnan, Ermenistan ve G�rcistan'dan kat�lan homofobi kar��tlar� kendilerini ve �al��malar�n� tan�tacaklar. B�lgesel Sunumlar�n ikinci b�l�m�nde Bosna-Hersek, S�rbistan, Karada�, Makedonya, H�rvatistan, Yunanistan ve T�rkiye'den kat�l�mc�lar s�z alacaklar.

B�lgesel A� Toplant�s�n�n ikinci yar�s� "Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?" forumu ile a��lacak. Bu forumda kat�l�mc�lar kendi �nyarg�lar�n�, "Irk��l��a ve milliyet�ili�e kar�� da m�cadele etmeden homofobi ve transfobiye kar�� m�cadelemizde neden ba�ar�l� olamay�z?" sorusu �zerinden a�arak payla�acaklar.

G�n�n ikinci yar�s� "Homofobi ve transfobiye kar�� m�cadelede dostlar�m�z ve ortaklar�m�z kimler olabilir?" forumu ile devam edecek. "Feminizm ve Kad�n Hareketleri", "Sendikalar", "E�itim ve Akademi", "�ltica", "Medya" alanlar�ndan olu�an Forum'un gerek�esi programda ��yle temellendiriliyor:

".Haklar�m�z ve �zg�rl�klerimizi geli�tirmede yeni m�cadele alanlar� yaratmak i�in."

".Yerelde ve b�lgelerimizdeki heteroseksist rejimlerimizi geriletmek i�in."

".�z-�rg�tlerimizi g��lendirmek ve di�er �zg�rl�k m�cadeleleri ile ba�lar kurmak i�in."

 

B�lgesel A� Giri�imi

Kaos GL, kurulu�unda kendini deklare edip m�cadele perspektifini tan�mlarken, "Ortado�u ve Balkan �lkeleri E�cinselleri Konferans�"n� bir hayal olarak ilan etmi�ti. 2006'dan beri devam eden Bulu�ma'n�n temel forumlar�ndan biri "Homofobiye Kar�� M�cadelede Uluslararas� Deneyimler" oldu. Homofobiye kar�� m�cadelede dayan��ma i�in Ortado�u, Kafkasya ve Balkan �lkeleri LGBT A�� olu�turmay� planlayan Kaos GL, giri�imin gerek�esini anlatan bir metin haz�rlad� ve uluslararas� camiaya yayd�.

T�rkiyeli LGBT �rg�tlerinin temsilcilerini de B�lgesel A� Giri�imi Toplant�s�na davet eden Kaos GL, A� Toplant�s�na kat�lacak LGBT �rg�tlerin temsilcileri ile birlikte �al��mak ve B�lgesel A� Giri�imi s�recinde e�g�d�m olu�turmak istiyor. A�'�n sekreterya i�lerini y�r�tecek olan Kaos GL, LGBT �rg�tler ile uluslararas� alanda politika �retmede, yaymada ve b�lgesel m�dahalelerde ortakla�may� planl�yor.

 

Homofobiye Kar�� B�lgesel ���l�klar

"Homofobiye Kar�� B�lgesel A�"�n, Bosna-Hersek, L�bnan, S�rbistan, H�rvatistan, Filistin, �srail, Ermenistan, G�rcistan, Makedonya, Yunanistan, Karada�, M�s�r ve �ran'dan gelecek kat�l�mc�lar�, b�lgesel birlikteli�in �ncesinde, �lkelerine ve �rg�tlerine dair Kaos GL'ye konu�tular:

2011_homofobiye_karsi_bolgesel_cigliklar.htm

 

Homofobiye Kar�� B�lgesel A�

Homofobiye kar�� m�cadelede dayan��ma i�in Ortado�u, Kafkasya ve Balkan �lkeleri LGBT A�� olu�turmay� planlayan Kaos GL, "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" giri�imi i�in bir gerek�e metni haz�rlad�:

2010_homofobiye_karsi_bolgesel_ag.htm

Kaos GL taraf�ndan her y�l 17 May�s Haftas�nda organize edilen Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n alt�nc�s�n�n merkezi etkinlikleri, 1-22 May�s 2011 tarihlerinde Ankara'da ger�ekle�iyor. Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� m�cadele y�r�ten Kaos GL, Bulu�ma'y�, homofobi ve transfobiye kar�� �rg�tl�yor.