Ar�iv - 2010 - 20/04/2010

Vanl� E�cinseller Yeniden Yeralt�na �ekiliyorlar

Van'daki Bulu�ma'da, politik s�ylemde homofobiye kar�� durman�n yetmeyece�i, e�cinsellerin g�r�n�r olmas�n� beklemeden, herkesin kendi sivil toplum alan�nda m�cadele etmesi gerekti�i konu�uldu.

Van'daki Homofobi Kar��t� Bulu�ma etkinlikleri yerel bas�ndan ve sivil toplumun �e�itli kesimlerinden kat�l�mla ger�ekle�ti.

Van Kad�n Derne�i (VAKAD) toplant� salonunda 17 Nisan Cumartesi g�n� yap�lan medya at�lyesine, Anadolu Ajans�, �HA, Vantimes, Taraf ve Yeni �afak temsilcisi gazeteciler ile VAKAD ve Saray Kad�n Derne�i temsilcileri kat�ld�lar.

Homofobi Kar��t� Ruh Sa�l��� Giri�imi'nden Psikiyatr Dr. Seven Kaptan ile Psikolog Dr. Mahmut �efik Nil ve Kaos GL'den Ali Erol'un kat�l�m�yla ger�ekle�en medya s�yle�isinde e�cinselli�in t�bbile�tirilmesinden g�n�m�ze yakla��mlar, cinsel y�nelimler ve terimler �zerine yo�un tart��malar yap�ld�. Gazeteciler, �zellikle son g�nlerde medya �zerinden yay�lan siyaset�isinden ruh sa�l��� uzmanlar�na kadar homofobik yakla��mlar� anlamaya d�n�k sorular y�nelttiler.

KESK ve �nsan Haklar� Derne�i Van �ubesinin katk�lar� ile ger�ekle�en 18 Nisan Pazar g�nk� etkinlik 40 ki�inin kat�l�m� ile yap�ld�.

KESK Toplant� Salonundaki s�yle�ide, Homofobi Kar��t� Ruh Sa�l��� Giri�imi ile Kaos GL'den gelen konu�mac�lar� uzun s�re b�rakmayan kat�l�mc�lar, ruh sa�l���ndan siyasete seyreden tart��may� soru ve katk�lar�yla zenginle�tirdiler.

Nil ve Kaptan, biyolojik cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel y�nelim, cinsel rol ve davran��lar ile toplumsal cinsiyetin ne oldu�unu anlatt�lar. Psikoloji ve psikiyatrinin e�cinselli�i ele al�� seyri ile sunumlar�na devam ettiler.

Erol, psikolojinin e�cinselinden sosyolojinin e�cinseline ge�i�i anlat�rken, onca hastal�k tart��malar�na ra�men bug�n art�k e�cinselli�in sosyoloji ve siyasetbiliminin bir konusu haline geldi�ini belirtti.

Toplant�ya G��-Der Van �ubesi y�netim kurulu ba�kan� ile sekreteri Ali Emire ile Medeni Say�n da kat�ld�. G��-Der temsilcisi, kendisinin imam oldu�unu ama sistemin imam� olmad��� i�in e�cinsellerin hak ve �zg�rl�k m�cadelesini destekledi�ini belirtti.

Van G��-Der ile birlikte E�itim-Sen, �HD, Y�DER, BMMYK Van Ofisi ve VAKAD temsilcileri ile birlikte �ok say�da ��retmen de s�yle�iye kat�ld�.

Vanl� e�cinsellerin az say�da kat�l�m� ve kat�lanlar�n da s�z alamamas� dikkat �ekti. �nceki y�llarda �zellikle VAKAD b�nyesinde bir araya gelen e�cinsellerin yo�un aile bask�s� ile yeniden yeralt�na �ekildikleri Van'da homofobiye kar�� m�cadelenin aciliyeti ve yak�c�l��� toplant�lar aras�nda ifade edildi.

KESK salonundaki toplant�n�n ikinci b�l�m�nde konu�mac�lar, politik s�ylemde homofobiye kar�� durman�n yetmeyece�ini, Vanl� e�cinsellerin ailelerinden gelecek �iddete kar�� yeni taktikler geli�tirmek i�in �aba sarf edilmesi gerekti�ini payla�t�lar. E�cinsellerin g�r�n�r olmas�n� beklemeden, herkesin kendi sivil toplum alan�nda ko�ullar�n yarat�lmas� i�in de m�cadele edilmesi gerekti�i noktas�nda ortakla��ld��� g�r�ld�.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Nisan program� Van bulu�mas�n�n ard�ndan, Antalya, Eski�ehir ve Diyarbak�r bulu�malar� ile tamamlanacak.

5. Homofobi Kar��t� Bulu�ma, 16 May�s Pazar g�n�, Ankara'da yap�lacak "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" ile sona erecek.

Foto�raflar: Fatih Gazio�lu (Gazeteci, Van)