Ar�iv - 2010 - 10/05/2010

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma �imdi Ankara'da!

13 �ehrin ard�ndan son d�nemecine giren ve art�k 14. dura�� olan Ankara'ya yol alan 5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n program�nda yok yok!

13 May�s g�n� ODT� ve Hacettepe �niversitelerindeki forumlar�ndan ard�ndan, 14 May�s'ta �a�da� Sanatlar Merkezi'ne ge�ecek olan program�n o g�nk� konuklar� sanat�� Lale Mansur, Anayasa Mahkemesi raport�r� Osman Can, G�nl�k Gazetesi Yay�n Y�netmeni Ayhan Bilgen, Avrupa �nsan Haklar� Mahkemesi Eski Yarg�c� R�za T�rmen, T�rkiyeli milletvekilleri Zafer �sk�l ve Mehmet Sevigen, AB Parlamentosu parlamenterleri ve Ankara'daki b�y�kel�ilikler...

15 May�s g�n� "Sol ve Homofobi Forumu" ve "S�n�rlara Kar�� Forum" ile Petrol-�� Konferans Salonu'nda devam edecek olan Bulu�ma'n�n son paneli feminist filozof ve queer teorisyeni Judith Butler'�n "Queer Yolda�l��� ve Sava� Kar��t� Siyaset" konferans� ile ger�ekle�tirilecek.

Bulu�ma, 16 May�s g�n� saat 13:00'te Kurtulu� Park�'ndan Y�ksel Caddesi'ne "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" ile tamamlanacak!

13 MAYIS 2010, PER�EMBE

Orta Do�u Teknik �niversitesi (ODT�)
13:15-15:15
"Sol ve Homofobi Forumu"

Moderat�r: Yrd. Do�. Dr. Devrim Sezer, �zmir Ekonomi �niversitesi
Ertu�rul K�rk��, Ekmek ve �zg�rl�k
Ecehan Balta, Yeniyol
�nan Karako�, Ezilenlerin Sosyalist Partisi
K�r�ad Kahramano�lu, ODTU Mezunu

15:30-16:30
Film G�sterimi: "Never Kneel Down"
G�ney Afrika'da lezbiyen olma hali...
Y�netmenler Anna Blomqvist & Oscar Eriksson'�n kat�l�m�yla...
38 dk., 2008

16:30-18:30
Stand-up Performans�: "YALNIZ KADIN"
Sanat��: ESMERAY
Yazan: Franca Rame-Dario Fo
�evirmen: F�sun Demirel

13 MAYIS 2010, PER�EMBE
GEN�L�K HOMOFOB�YE KAR�I!
Kat�l�mc� �niversiteler: 19 May�s �niversitesi, Trakya �niversitesi, Mu�la �niversitesi, �ukurova �niversitesi, Ankara �niversitesi, Ortado�u �niversitesi, Hacettepe �niversitesi, Adnan Menderes �niversitesi, 9 Eyl�l �niversitesi, Ege �niversitesi, �stanbul �niversitesi, Bo�azi�i �niversitesi, Sabanc� �niversitesi...

13 MAYIS 2010, PER�EMBE
Hacettepe �niversitesi, �ktisadi �dari Bilimler Fak�ltesi
Yer: Tu�rul �ubuk�u Salonu
15:00
Yeni Medya Ortam�nda �rg�tlenme ve Nefret S�ylemi

"Yeni Medya Ortam�nda Olanaklar ve Olamayanlar", Mutlu Binark
"Facebook �rne�i �zerinden Nefret S�yleminin �retimi ve Peki�tirilmesi", Eser Ayg�l
"Yeni Medya Ortam�nda Aktivizm ve �rg�tlenmeler", Gamze G�ker

�A�DA� SANATLAR MERKEZ�

14 MAYIS 2010, CUMA
13:00-15:00
A�ILI� FORUMU: "Ayr�mc�l��a Kar�� Kamunun G�revleri ve Sorumlu�u"

Moderat�r: Anne Ross Solberg
K�r�ad Kahramano�lu, Kaos GL
B�lent Tan�k, �ankaya Belediye Ba�kan�
Zafer �sk�l, TBMM �nsan Haklar� �nceleme Komisyonu Ba�kan�
Mehmet Sevigen, CHP �stanbul Milletvekili
Marietje Schaake, Avrupa Parlamentosu Parlamenteri, Hollanda
Sophie In't Veld, Avrupa Parlamentosu Parlamenteri, Hollanda
Anette Trettebergstuen, ���i Partisi Milletvekili, Norve�
Boris O. Dittrich, �nsan Haklar� �zleme �rg�t� (HRW), LGBT Rights Program
B�y�kel�i Cecilie Landsverk, Norve� B�y�kel�ili�i
Dr. Pascal Hector, El�i, Almanya B�y�kel�ili�i
Stuart Adam, M�ste�ar, �ngiltere B�y�kel�ili�i
John Davison, M�ste�ar ve Siyasi Dan��man, Kanada B�y�kel�ili�i
Sander Janssen, Siyasi �li�kiler M�ste�ar�, Hollanda B�y�kel�ili�i
B�y�kel�i Jorge Quesada Concepci�n, K�ba B�y�kel�ili�i
ABD B�y�kel�ili�i

15:30-16:30
ANAYASA FORUMU
Moderat�r: Ayhan Bilgen, G�nl�k Gazetesi Yay�n Y�netmeni
Osman Can, Anayasa Mahkemesi Raport�r�
R�za T�rmen, Avrupa �nsan Haklar� Mahkemesi Eski Yarg�c�

17:00-18:00
HOMOFOB�YE KAR�I SANAT FORUMU
Lale Mansur, Oyuncu

18:00-18:15
5. Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas� �d�l T�reni
Onur J�risi Lale Mansur'un kat�l�m�yla...

18:15-20:15
LEZB�YENLER VE B�SEKS�EL KADINLAR FORUMU

ANKARA PETROL-�� KONFERANS SALONU

15 MAYIS 2010, CUMARTES�
13:00-14:30
SOL VE HOMOFOB� FORUMU

Moderat�r: Esra Arsan, Bilgi �niversitesi �leti�im Fak�ltesi
H�ner Bu�dayc�o�lu, E�itlik ve Demokrasi Partisi
Mahir Say�n, Sosyalist Parti
Eylem Y�ld�z, Demokratik Haklar Federasyonu
K�r�ad K�z�ltu�

15:00-16:30
SINIRLARA KAR�I FORUM
"Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?"

Moderat�r: Prof. Dr. Yasemin �nceo�lu, Galatasaray �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi
Tan�l Bora, Birikim Dergisi & Toplum ve Bilim Dergisi
Rober Kopta�, Agos Gazetesi
Prof. Dr. Melek G�regenli, Sosyal Psikolog, Ege �niversitesi

17:00-19:00
Yer: Ankara �niversitesi, Siyasal Bilgiler Fak�ltesi, Cebeci Kamp�s�
"QUEER-YOLDA�LI�I VE SAVA�-KAR�ITI S�YASET"

Prof. Dr. Judith Butler, Berkeley �niversitesi, ABD
Sunan: Zeynep Gambetti, Bo�azi�i �niversitesi

16 MAYIS 2010, PAZAR, ANKARA

HOMOFOB�YE KAR�I Y�R�Y��
Saat: 13:00, Kurtulu� Park�'ndan Y�ksel Caddesi'ne...

Adresler

�a�da� Sanatlar Merkezi: Kennedy Caddesi, No: 4, Kavakl�dere, Ankara
Petrol-�� Konferans Salonu: Adakale Sokak, No: 6, Yeni�ehir, Ankara