Ar�iv - 2010 - 18/05/2010

Transfobik Devlet �iddeti 3 �ehirde Protesto Edildi

Polisin translara vah�ice sald�r�s� ve Pembe Hayat aktivisti 5 trans�n g�zalt�na al�nmas�, Ankara, �zmir ve �stanbul'da e�zamanl� protesto edildi.

Pembe Hayat LGBTT Dayan��ma Derne�i �yesi 5 trans aktivistin, Ankara'da polis �iddetine maruz kalmalar� ve g�zalt�na al�nmalar�, Ankara, �zmir ve �stanbul'da bug�n (18 May�s) ak�am saat 18:00'de e�zamanl� protesto edildi.

Polis Ankara'da Translara Vah�ice Sald�rd�

Pembe Hayat LGBTT Dayan��ma Derne�i �yesi 5 trans aktivist, 17 May�s 2010 gecesi saat 23.00 sular�nda, Ba�lar Caddesi Seyranba�lar� Postanesi civar�nda, polis ekipleri taraf�ndan ara�lar� i�inde seyir halindeyken zorla durduruldular.

Kimliklerini g�stermelerine ra�men, hi�bir gerek�e olmadan zorla arabalar�ndan indirilmek istendiler. Buna direnen trans arkada�lara destek olmak i�in gelen insan haklar� savunucusu 25 LGBTT bireye polis g�z ya�art�c� gaz ve coplarla sert bir �ekilde sald�rd�.

Grup da��t�ld�ktan sonra, arabalar� i�erisindeki 5 transeks�el birey zorla ara�lar�n�n i�inden ��kar�ld�ktan sonra, vah�ice coplar, tekmeler ve g�z ya�art�c� sprey ile darp edildiler. Sabaha kadar g�zalt�nda tutulan 5 ki�i, sabah saat 6'da serbest b�rak�lm��lard�.

Ankara, �zmir ve �stanbul'da E� Zamanl� Eylem

Pembe Hayat LGBTT Dayan��ma Derne�i �yesi 5 trans aktivistin, Ankara'da polis �iddetine maruz kalmalar� ve g�zalt�na al�nmalar�, Ankara, �zmir ve �stanbul'da bug�n (18 May�s) ak�am saat 18:00'de e�zamanl� protesto edildi.

Ankara'da Y�ksel Caddesindeki protestoya LGBT bireyler ile homofobi ve transfobi kar��t� yakla��k 100 ki�i kat�ld�. Yar�m saat s�ren protesto eylemi, bas�n a��klamas�n�n ard�ndan sona erdi.

LGBTT toplumuna ve �rg�tl� m�cadeleye yap�lan Ankara'daki sald�r� i�in �stanbul'da da, Galatasaray Lisesi �n�nde toplan�ld� ve oturma eylemi yap�ld�. Mumlar yak�ld� ve transfobik devletin �iddeti protesto edildi.

Polisin bu �iddetini protesto etmek amac�yla �stanbul ve Ankara ile e� zamanl� olarak �zmir'de de Siyah Pembe ��gen �zmir Derne�i taraf�ndan �rg�tlenen bir oturma eylemi yap�ld�.

�zmir'deki eylemin ard�ndan �e�itli sivil toplum �rg�tlerinin destekledi�i bas�n a��klamas�n� okuyan Deniz San "Trans bireylere y�nelik son ya�anan olay, basit bir �iddet olay� olarak d���n�lemez. Son olay, polis �iddetinin sistematik oldu�unun en a��k g�stergelerinden bir tanesidir. Bu sald�r�, m�nferit bir olay de�ildir; e�cinsel, biseks�el ve �zellikle trans bireylerin �rg�tl�l���ne y�nelik bir sald�r�d�r. Transfobik �iddetin uygulay�c�s� polis, hem e�cinsel, biseks�el insan haklar� savunucular�na sokak ortas�nda ve mahalle sakinlerinin g�zleri �n�nde sald�rm��, hem de Pembe Hayat Derne�i kurucusu olan trans arkada�lar�m�z� lin� etmeye �al��m��t�r" dedi.

Ba�bakan Recep Tayyip Erdo�an'a soruyoruz

T�rkiye Cumhuriyeti Devleti'nin trans ve e�cinsel bireylere y�nelik ilan etmedi�i gizli bir sava� m� var?

Aile ve Kad�ndan Sorumlu Devlet Bakan� Selma Aliye Kavaf'�n e�cinselli�in hastal�k oldu�una bilin�li a��klamas�n�n, d�n trans arkada�lar�m�za vah�ice sald�ran polisi te�vik etti�ini d���nm�yor musunuz? Yoksa, trans bireylere y�nelik polisin sistematik �iddetini me�ru mu g�r�yorsunuz ve bu sebeple mi susuyorsunuz?

Merak Ediyoruz

T�rkiye Cumhuriyeti s�n�rlar� i�erisinde, e�cinsel, biseks�el ve trans bireylere y�nelik y�llard�r devam eden onlarca cinayet, i�kence ve ayr�mc� �iddeti h�k�metin ve devletin yetkili organlar�n�n g�rmesi i�in, daha ne yapmam�z gerekiyor?

Bu �lkede insan haklar� savunucular� sokak ortas�nda g�z g�re g�re polisin �iddetine maruz kal�yorsa, bu �lkede demokrasi ve insan haklar�ndan bahsedilebilir mi?

Vatanda�� korumakla y�k�ml� oldu�u iddia edilen polis, hangi gerek�eyle ve kime g�venerek transeks�el vatanda�lara y�nelik b�ylesi yo�un bir �iddeti uygulayabiliyor?

Susmayaca��z, Korkmuyoruz! Travestiyiz Buraday�z Al���n Gitmiyoruz!

E�cinsel, biseks�el ve trans bireyler susmayacaklar. Bizlere y�neltilen �iddet, devletin bilin�li ve sistematik �iddetidir. Bu �iddet, e�cinsel, biseks�el ve trans bireylerin �rg�tl� m�cadelesine y�neliktir.

Susmayaca��z !!! Her t�rl� hukuki s�reci sonuna dek kullanaca��z. Sorumlular bulunana, trans, biseks�el ve e�cinsel bireylere y�nelik her t�rl� �iddet son bulana ve insan haklar�m�za sayg� duyuluncaya dek hakl� tepkimizi g�stermeye devam edece�iz.

Korkmuyoruz !!! �iddeti me�ru g�ren bu ikiy�zl� ahlak sisteminiz bizi y�ld�ramayacakt�r. E�cinsel, biseks�el ve trans bireyler g��l� bir �ekilde �rg�tlenmeye devam edecek. Haklar�m�z� alana dek de, m�cadelemize devam edece�iz.

Sivil Toplum �rg�tlerinden Destek

Siyah Pembe ��gen �zmir'in �rg�tleyicisi oldu�u Alsancak K�br�s �ehitleri Caddesi'nde yap�lan sessiz oturma eyleminin ard�ndan okunan bas�n a��klamas�na �e�itli siyasi partilerin il �rg�tleri, feminist ve anar�ist �rg�tler, insan haklar� savunucular�, sanat��lar ve akademisyenler de destek verdiler.

Eyleme kat�lan insan haklar� savunucular� ellerinde "Polis �iddetine Son!" "Transfobik Devlet, Elini Bedenimden �ek!", "Transfobi Vuruyor Devlet Koruyor", "Nefret Su�lar� Politiktir", "Tahrik Nefret Sorumlu Devlet" yaz�l� pankartlar ta��d�lar.

Alk��larla son bulan oturma eylemi sonras�nda okunan bas�n a��klamas�n�n ard�ndan "Travestiyiz Buraday�z Al���n Gitmiyoruz", "Bask� �iddet Ahlaksa Biz Ahlaks�z�z", "Ya�as�n �rg�tl� M�cadelemiz" gibi sloganlarla eyleme son verildi.

3 �ehirdeki Protestoya Kat�lan Kurumlar:

Pembe Hayat LGBTT Dayan��ma Derne�i, �stanbul �niversitesi Radar EBT Toplulu�u, �stanbul LGBTT Sivil Toplum Giri�imi, Kaos GL, Kaos GL E�itimde Cinsel Kimlik Ayr�mc�l���na Hay�r Komisyonu, Siyah Pembe ��gen �zmir Derne�i, Hevjin Diyarbak�r LGBTT Olu�umu, Lambdaistanbul LGBTT Dayan��ma Derne�i, MorEl Eski�ehir LGBTT Olu�umu, ODT� LGBTT Dayan��mas�, Bilkent LGBTT, Kad�n Kap�s�, Kad�n Dayan��ma Vakf�, FeministBiz, Amargi Kad�n Kooperatifi, Bo�azi�i �niversitesi LuBUnya, Roman Gen�lik Derne�i, EHP'li LGBTT'ler, DS�P, Devrimci Anar�ist Faaliyet

 

 

Kaos GL & Siyah Pembe ��gen