Ar�iv - 2010 - 12/05/2010

Sol ve Homofobi Forumu

5. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'da "Sol ve Homofobi" iki forumda tart���lacak.

Ortado�u Teknik �niversitesi'nde (ODTU), 13 May�s Per�embe g�n� yap�lacak ilk forumu �zmir Ekonomi �niversitesi'nden Yrd. Do�. Dr. Devrim Sezer modere edecek. Ekmek ve �zg�rl�k'ten Ertu�rul K�rk�� ile eski ODTU mezunu K�r�ad Kahramano�lu'nun kat�laca�� oturumda Yeniyol'dan Ecehan Balta ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nden �nan Karako� da yer alacak.

ODT� Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda Sosyoloji Toplulu�u'nun ev sahipli�indeki "Sol ve Homofobi Forumu" Topluluklar Sahnesinde, saat 13:15'te ba�layacak.

15 May�s'taki Ankara Petrol-�� Konferans Salonundaki merkez forumunu �stanbul Bilgi �niversitesi �leti�im Fak�ltesi'nden Esra Arsan modere edecek. E�itlik ve Demokrasi Parisi'nden H�ner Bu�dayc�o�lu ile Sosyalist Parti'den Mahir Say�n'�n yer alaca�� "Sol ve Homofobi Forumu"na, K�r�ad K�z�ltu� ile Demokratik Haklar Federasyonu'ndan Eylem Y�ld�z da kat�lacaklar.

Kaos GL Dergisinin May�s-Haziran Say�s� "Sol ve LGBTT" Dosyas� ile ��kt�!

Kaos GL Dergisinin yeni say�s� "Sol ve LGBTT" dosyas� ile ��kt�!

SOL ve LGBTT dosyas� i�in onlarca yaz� geldi ve keyifle ve soru i�aretleriyle okunabilecek yaz�lar yeni say�da okunmay� bekliyor.

Ali Erol sol ve LGBTT'yi sorgularken Cihan H�ro�lu, "Sol Neremizden Ge�er" diye merak ediyor; Birol Din�el, Sosyalist ve E�cinsel Hareketi Tasavvur ediyor, "E�cinseller Hala Kom�nist Olamaz m�?" diye de Bayram �ahin soruyor. Erol Zavar ve Mahmut Soner ise solun homofobisini irdeliyor. CHP'den G�rsel Tekin ile s�yle�iyi de keyifle okunabilir. Derginin May�s-Haziran Say�s�ndaki "Dosya" yaz�lar� elbette bu kadar de�il.

13 MAYIS 2010, PER�EMBE
Orta Do�u Teknik �niversitesi (ODT�)
13:15-15:15
"Sol ve Homofobi Forumu"

Moderat�r: Yrd. Do�. Dr. Devrim Sezer, �zmir Ekonomi �niversitesi
Ertu�rul K�rk��, Ekmek ve �zg�rl�k
Ecehan Balta, Yeniyol
�nan Karako�, Ezilenlerin Sosyalist Partisi
K�r�ad Kahramano�lu, ODTU Mezunu

15 MAYIS 2010, CUMARTES�
ANKARA PETROL-�� KONFERANS SALONU
13:00-14:30
SOL VE HOMOFOB� FORUMU

Moderat�r: Esra Arsan, �stanbul Bilgi �niversitesi �leti�im Fak�ltesi
H�ner Bu�dayc�o�lu, E�itlik ve Demokrasi Partisi
Mahir Say�n,Sosyalist Parti
Eylem Y�ld�z, Demokratik Haklar Federasyonu
K�r�ad K�z�ltu�