Ar�iv - 2010 - 21/06/2010

Siz Az�nl�ks�n�z, Biz �o�unlu�uz!

Judith Butler, 19 Haziran Cumartesi g�n� Berlin'de yap�lan E�cinsel Onur G�n� Y�r�y���nde kendisine verilen Medeni Cesaret �d�l�n� geri �evirdi.

Butler, konu�mas�nda, �d�l� alman�n cesaretini k�raca��n� s�yledi. Berlin'de ger�ekten medeni cesaret g�steren GLADT, LesMigraS, LesbenBeratung, ReachOut ve Suspect gibi derneklerin bu y�r�y��te bulunmad�klar�n�n alt�n� �izen Butler, onu bu �d�le lay�k g�renlerin, �rk��, Yahudi d��man� ve sava� yanda�� politikalar yapanlarla i�birli�i halinde olduklar�n� vurgulad�. Butler, y�r�y��e kat�lanlar� bir hafta sonra yap�lacak olan Alternatif E�cinsel Onur G�n� Y�r�y���ne davet etmeyi de ihmal etmedi.

Judith Butler'in d�zenleyicilerde so�uk du� etkisi yapan bu tavr�, kat�l�mc�lardan b�y�k alk�� ald�. Daha sonra sahneye ��kan d�zenleme komitesi �yesinin Butler'i alk��layanlara "Siz, �o�unluk de�ilsiniz!" demesi ise kalabal�ktan b�y�k tepki ald�.

Butler'a �d�l�n� vermek i�in onu sahneye �a��ran Ye�iller Partisinin meclis grubu ba�kan� Renate K�nast ve Sol Parti meclis grubu ba�kan� Gregor Gysi ise Butler'in konu�mas�ndan sonra sahnede g�r�lmediler. Berlin Belediye ba�kan� Klaus Wovereit'in da sahne arkas�nda haz�r bulundu�u skandal, Berlin Eyalet televizyonuna yans�t�lmad�. Hatta Wovereit'in ayn� ak�am yap�lan r�portaj�nda Butler'in �d�l� ald��� iddia edildi.


Butler, Ankara'da, Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��e kat�lm��t�. (Foto�raf: Ali �zba�)

Ana slogan� "Normal olmak farkl�d�r!" olan bu y�lki Berlin E�cinsel Onur G�n� Y�r�y���n�n bu farkl� normallik kar��s�ndaki �a�k�nl���n�n Berlin, Almanya ve d�nya �ap�ndaki etkileri pek �ok �evreyi �a��rtaca�a benziyor.