Ar�iv - 2010 - 07/05/2010

SBF'de Arkada� Z. �zger ile Homofobi Kar��t� Bulu�ma

Homofobi kar��t� Bulu�ma etkinlikleri kapsam�nda Ankara �niversitesi'nde SBF-DER'in ev sahipli�i yapt��� "sakals�z bir o�lan�n Tragedyas�: Arkada� Z. �zger Homofobi kar��t� Bulu�ma" etkinli�i 3-4-5 may�s tarihlerinde Siyasal Bilgiler Fak�ltesinde ger�ekle�ti.

Bulu�ma etkinlikleri kapsam�nda, SBF'nin arka bah�esinde Kaos GL, Pembe Hayat, FeministBiz ve Anar�i Kollektifi Ankara stand a�t�lar ve ge�en y�l �ld�r�len Dilek �nce an�s�na bir "Dilek �nce A�ac�" yer ald� bah�ede. 5 May�s'ta ger�ekle�tirilen "G�kku�a�� Y�r�y���" i�in bir d�viz ve pankart at�lyesi de ger�ekle�ti SBF'nin arka bah�esinde.

3 May�s ak�am�nda da iki haftada bir �iir gecelerine ev sahipli�i yapan Koridor Arkada� Z. �zger i�in kap�lar�n� a�t� ve Arkada�'�n �iirlerinde e�cinsellik vurgusu ve erkekli�e y�nelik ele�tirel vurgu tart���ld�. Arkada�'�n bir devrimci olarak sahiplenilirken cinsel y�neliminin tamamen g�z ard� edildi�i ancak Arkada�'�n �iirlerinde �ok a�ikar bir �ekilde e�cinselli�e, erkek egemenli�ine g�nderme yapan dizelere sahip ��kmak ad�na ger�ekle�tirilen bu etkinli�in Koridor aya��nda b�yle bir etkinli�in ve sahip ��kman�n ne kadar gerekli oldu�u da ortaya ��kt�.

5 May�s'taki y�r�y��e kat�lan �zmir Sokak Sanat��lar�'n�n da i�lerinde bulundu�u 40'� a�k�n ki�i bayraklar, Pankartlar ve sloganlar� ile Cebeci Kamp�s�'ndeki t�m Fak�ltelerin kantinlerini ziyaret ettiler ve seslerini olabildi�ince �ok ki�iye duyurmaya �al��t�lar. Y�r�y��ten hemen sonra K���k Amfi'de ger�ekle�en panel'e de kat�l�m olduk�a iyiydi. Alev �zkazan�'�n moderat�rl���n� yapt��� s�yle�ide Remzi Altunpolat Sol ve E�cinsellik, Avukat Oya Ayd�n t�rk Hukukunda cinsel y�nelim ayr�mc�l��� ve Yeliz K�z�laraslan Arkada�'�n �iirinde erkeklik ve homofobi ele�tirisi �zerine sunumlar yap�p sorular� yan�tlad�lar. S�yle�i sonras�nda yine SBF'nin arka bah�esi �nce kara G�ne�'in daha sonra da �zmir Sokak Sanat��lar�'n�n m�ziklerine ve Arkada� Z. �zger �iirlerine ev sahipli�i yapt�.

Bir �ok insana da Arkada� Z. �zger ile tan��ma f�rsat� veren bu �� g�nl�k etkinlik �n�m�zdeki y�llarda da devam edecek ve Arkada�'� anarken birileri niceleri de Arkada�'a merhaba diyecek.

...ve bir g�n hi� anlam�yacaks�n�z
g�ne�e ve erkekli�e b�y�yen v�cudum
d���vericek ellerinizden ve
bir g�n elbette
zeki m�reni seviceksiniz

(zeki m�reni seviniz)