Ar�iv - 2010 - 11/05/2010

Sabanc�'da �kinci Hafta

Toplumsal Cinsiyet ve Kad�n �al��malar� Forumu'nun Cins Kul�p'le ortakla�a d�zenledi�i "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Bulu�ma" ikinci haftas�nda t�m h�z�yla devam ediyor!

2. Hafta:
11 May�s Sal�, 17.40
, �niversite Merkezi �n�ndeki �imlerde Belgin �elik'le piknik yap�yor, transeks�ellik hakk�nda akl�m�za tak�lan sorular� sorup tart���yoruz.

12 May�s �ar�amba, 14.00, FASS 1001A'da Birg�n Gazetesi yazar� ve eski ILGA ba�kan� K�r�at Kahramano�lu ile �niversite LGBTT �rg�tlenmeleri ve Nefret S�ylemi �zerine s�yle�iyoruz.

13 May�s Per�embe, 18.40, Film G�sterimi ve kapan�� kokteyli (film daha sonra duyurulacakt�r).

Ayr�nt�l� bilgi i�in cins@sabanciuniv.edu adresine mail atabilirsiniz.