Ar�iv - 2010 - 18/05/2010

Polis Ankara'da Translara Vah�ice Sald�rd�

!!! G�zalt�na al�nanlar, sabah 6'da b�rak�ld�lar. !!!

G�zalt�larla ilgili Avukat Hakan Y�ld�r�m'�n yapt��� a��klamaya g�re Esat Karakolunda tutulan 5 trans, adli t�bba g�t�r�ld�ler. Adli t�ptan sonra yeniden karakola getirilmeleri bekleniyor.

Pembe Hayat Derne�i, 5 trans�n darp edilerek g�zalt�na al�nmas�n� bug�n ak�am (18 May�s) saat 18:00'de, Y�ksel Caddesinde �nsan Haklar� An�t� �n�nde protesto edecek.

Dernekten yap�lan a��klama:

"Polis �iddetine SON!!! Transfobik devlet, elini bedenimizden �ek!!!

Pembe Hayat LGBTT Dayan��ma Derne�i �yesi 5 trans aktivist, 17 May�s 2010 gecesi saat 23.00 sular�nda, Ba�lar Caddesi Seyranba�lar� Postanesi civar�nda, polis ekipleri taraf�ndan ara�lar� i�inde seyir halindeyken zorla durduruldular.

Kimliklerini g�stermelerine ra�men, hi�bir gerek�e olmadan zorla arabalar�ndan indirilmek istendiler. Buna direnen trans arkada�lara destek olmak i�in gelen insan haklar� savunucusu 25 civar�ndaki LGBTT bireye polis g�z ya�art�c� gaz ve ve coplarla sert bir �ekilde sald�rd�.

Grup da��t�ld�ktan sonra, arabalar� i�erisindeki 5 transeks�el birey zorla ara�lar�n�n i�inden ��kar�ld�ktan sonra, feci �ekilde coplar ve teklemelerle darp edildiler.

Ayr�mc� �iddet ve nefrete maruz kalan trans arkada�lar�m�z i�in yar�n (18 May�s 2010) ak�am� saat 18.00'de Y�ksel Caddesi �nsan Haklar� An�t� �n�nde toplan�yoruz ve oturma eylemi yap�yoruz. Mumlar�m�zla, transfobik devletin �iddetini protesto edece�iz.

�nsan Haklar�m�z ��in, Hepinizi Tek Ses Olmaya �a��r�yoruz !!!

Transeks�eller Susmayacak !!! �iddete Kar�� Sessiz Kalmayaca��z !!!

 

Pembe Hayat LGBTT Dayan��ma Derne�i

Adres: Ata� 1 Sokak 3/8 Yeni�ehir - �ankaya - Ankara
Tel: 0312 433 85 17 - 0532 462 17 05
E-Posta: pembehayat@pembehayat.org

Ankara'da Pembe Hayat �yesi transeks�eller polis taraf�ndan tartaklanarak g�zalt�na al�nd�lar.

L�tfen bilgi almak i�in aray�n: ESAT KARAKOLU - 0312 435 2012

Polisin, karakolu arayanlar�, "size ne bunlardan, kendi i�inize bak�n" �eklinde tersledi�i bilgisi gelirken TBMM'den Ak�n Birdal, Sebahat Tuncel, Mehmet Sevigen de karakolu arad�lar.

5 Transseks�el h�la Esat Karakolunda g�zalt�nda tutuluyorlar.

Pembe Hayat LGBTT Dayan��ma Derne�i Y�netim Kurulu Ba�kan� Bar�� Sulu, g�z alt�larla ilgili bir a��klama yapt�:

"Ba�lar Caddesi Seyranba�lar� postanesi �n�nde polisler trans arkada�lar�n �zel ara�lar� �n�ne ara�lar�n� k�rarak durduruyorlar ve ara�lar�ndan inmeyince �ekici �a��r�yorlar.

Telefonla olanlar duyulunca kalabal�kla�an grubu coplarla ve biber gazlar�yla da��t�p arabadaki Buse K�l��kaya ve Derya (Selay) Tun�'un da i�inde bulundu�u arabadaki herkesi (T�rkan, Eser, Ye�im) yerlerde s�r�kleyerek Esat Karakoluna ald�lar.

En son g�rd���m�zde arkada�lar�m�z�n a��zlar�ndan ve burunlar�ndan kan geliyordu.

Esat Karakolunun �n�nde toplanan bizleri de -Pembe Hayat ve Kaos GL �yesi yakla��k 50 ki�i- oradan uzakla�t�rd�lar.

Arkada�lar�m�z h�l� karakolda ve haber alam�yoruz."