Ar�iv - 2010 - 17/05/2010

ODT�'de LGBTT Devrimi

12-13 May�s tarihlerinde ger�ekle�tirilmesi planlanan ODT� Homofobiye ve Transfobiye Kar�� G�nler, 13 May�s tarihinde ODT� K�lt�r ��lerinin Transfobik tutumunu g�sterene kadar ba�ar�yla ger�ekle�tirildi. Stant aktivitelerinin yan� s�ra bir�ok at�lye ve oturumlarla iki g�n boyunca �nemli etkinlikler ger�ekle�tirdi. Ancak, 13 May�s g�n� ger�ekle�tirilmesi planlanan Esmeray��n tiyatro g�sterisi ve "Never Knell Down" adl� film g�sterimi K�lt�r ��lerinin Homofobik ve Transfobik engeline tak�ld�. Daha �nce dilek�e verilmesine ve salonun o saatler i�erisinde bo� olmas�na ra�men K�lt�r ve Kongre Merkezi yetkilileri K�lt�r ��lerinin izin vermemesini bahane ederek gelen konuklar� i�eri almad�lar.

ODT� ayn� �ekilde, Homofobik ve Transfobik y�z�n�, ge�en y�l Homofobi Kar��t� G�nler i�in konuk olarak ODT� kamp�s�ne girmek isteyen ki�ileri kamp�se almay�p, kap�da h�rpalama olay�yla ad�n� duyurmu�tu. Ve ayn� zamanda, iki y�l boyunca Topluluk olmak isteyen Toplumsal Cinsiyet ve Kad�n �al��malar� grubunun topluluk olma giri�imlerine �e�itli bahaneler uydurarak her seferinde geri �evirmi�ti.

13 May�s ak�ami saat 18.30 civar�, K�lt�r ve Kongre Merkezi �n�nde Nefret Cinayetlerine Kar�� yap�lmas� planlanan "Beyaz Gece Y�r�y���" ODTܴn�n Homofobik ve Transfobik tutumunun da ayyuka ��kmas� �zerine b�y�k bir protesto g�sterisine d�n��t�. Say�s� 200�e varan ��renciler, Homofobi ve Transfobi kar��t� sloganlar atarak ODTܴde s�rmekte olan �enlik alanlar�n� dola��p Devrim Stadyumu'nun �st�nde g�kku�a�� bayra��n� sallad�lar. Bir sonraki g�n ise, 'ODTU-LGBTT Dayan��mas�' pankart� arkas�nda geleneksel Devrim Y�r�y���'nde y�r�yen homofobi ve transfobi kar��t� ��renciler, ODT� rekt�rl���nde ve k�lt�r i�lerinde var olan homofobi ve transfobiye kar�� sloganlar atarak eylemliliklerini s�rd�rd�. Her iki g�nde de �evredeki insanlar taraf�ndan alk��lanarak desteklenen ��renciler, ODTܴn�n homofobisi ve transfobisi k�r�lana kadar eylemleliliklerinin artarak devam edece�ini a��klad�lar.

BEYAZ GECE VE K�LT�R ��LER�NE TEPK� Y�R�Y���:

DEVR�M Y�R�Y���:

ODT�-LGBTT Dayan��mas�