Ar�iv - 2010 - 11/05/2010

ODT�'de Homofobi Kar��t� Bulu�ma

ODT�'de Homofobi Kar��t� Bulu�ma etkinlikleri 12 ve 13 May�s'ta ger�ekle�tirilecek.
�ki g�n boyunca stand etkinlikleri, s�yle�iler, paneller, film g�sterimleri, at�lyeler ve oyunlar sizleri bekliyor:

12 May�s'ta "Homofobi ve Transfobi'ye kar�� bulu�uyor, nefrete kar�� sesimizi ��kar�yoruz.

13 May�s, Per�embe g�n�, saat 18:30'da KKM �n�nde toplan�p, nefret su�u ma�durlar� ve �ld�r�len translar ve e�cinseller i�in elimizde mumlarla sessizce y�r�yece�iz.

"NEFRET" e kar�� ses ��karmak i�in...
2010 ODT� HOMOFOB� VE TRANSFOB� KAR�ITI BULU�MA

12 MAYIS 2010, �AR�AMBA
10:00 - 11:00: At�lye

ODT� LGBTT Dayan��mas�

"Slogan At�lyesi"
Yer: Sosyoloji Toplulu�u Stand�, Topluluklar Stand B�lgesi
11:00 - 12:30: Serbest K�rs�

ODT� LGBTT Dayan��mas�
"�niversitede lgbtt politikas� nas�l olmal�?"
Yer: Topluluklar Sahnesi, Standlar B�lgesi
12:30-15:00: S�yle�i

ODT� Siyaset Bilimi Toplulu�u
"Kapitalist �retim �li�kileri Ba�lam�nda E�cinsellik"
� E�cinsellik ne derece kapitalizmin �retimidir?
� S�n�fsal temele dayanan analizde e�cinsellik nereye oturmaktad�r?
Yer: Topluluklar Sahnesi, Standlar B�lgesi
15:00 - 17:00: Forum

�niversiteli Gen� Kad�nlar
"Kad�n M�cadelesi ve LGBTT"
� Cinsiyet�ilik
� Heteroseks�elizm- ataerklik
� Toplumsal Cinsiyet
Yer: Topluluklar Sahnesi, Standlar b�lgesi
17:30 - 18:30: At�lye

�niversiteli Gen� Kad�nlar
"kad�n kad�na atolye"
Not: at�lye sadece kad�n arkada�lar�n kat�l�m� ile yap�lacakt�r.
Yer: At�lye Alan�, Standlar B�lgesi
13 MAYIS 2010, PER�EMBE
10:00 - 11:30 : Serbest K�rs�

ODT� LGBTT Dayan��mas�

"A��lma Deneyimleri"
Yer: Topluluklar Sahnesi, Stand B�lgesi
12:00 - 13:00: Panel

ODT� Sosyoloji Toplulu�u
Yer: Topluluklar Sahnesi, Standlar B�lgesi
13:15 - 15:15 : Panel
"Sol ve Homofobi Forumu"

Moderat�r: Yrd. Do�. Dr. Devrim Sezer, �zmir Ekonomi �niversitesi
Ertu�rul K�rk��, Ekmek ve �zg�rl�k
Ecehan Balta, Yeniyol
�nan Karako�, Ezilenlerin Sosyalist Partisi
K�r�ad Kahramano�lu, ODTU Mezunu
Yer: ODT�, KKM, B Salonu
15:30-16:30: Film G�sterimi
"Never Kneel Down"
G�ney Afrika'da lezbiyen olma hali...

Y�netmenler Anna Blomqvist & Oscar Eriksson'�n kat�l�m�yla...
38 dk., 2008
Yer: ODT�, KKM, B Salonu
16:30 - 18:30: Stand-up Performans�
"Yaln�z Kad�n"

Sanat��: Esmeray
Yazan: Franca Rame-Dario Fo
�evirmen: F�sun Demirel
Yer: ODT�, KKM, B Salonu
12-13 May�s
09:00 :Stand

Topluluklar stand bolgesinde stand�n a��lmas�.
STAND ETK�NL�KLER�
� Dergi, bro��r ve el ilan� da��t�m�.
� "rengini se�!" foto�raflama etkinli�i.
� G�kku�a�� bayra�� , g�kku�a�� bileklik ve sa� aksesuarlar� yap�m�.
� Bilgi ve dan��manl�k masas�
� Lgbtt �rgutlerini tan�t�m sunumlar�
� M�zik dinletisi
� Oyunlar
� Belgesel �al��mas�
� "�l� K�t�phane"

18:30
Y�r�y��