Ar�iv - 2010 - 06/04/2010

Homofobiye Kar�� Nisan Ay�nda 5 �ehirde Bulu�uyoruz

Homofobiye Kar�� Nisan Ay�nda 5 �ehirde Bulu�uyoruz

5. Homofobi Kar��t� Bulu�ma, Nisan ay�nda 5 �ehirdeki etkinlikler ile devam ediyor.

Nazilli, Diyarbak�r, Van, Antalya ve Eski�ehir'deki etkinliklerin ev sahipli�ini yerel sivil toplum kurulu�lar� ile ��renci topluluklar� yap�yor.

Hevj�n LGBTT Olu�umu Diyarbak�r'da, MorEL LGBTT Olu�umu Eski�ehir'de, Van Kad�n Derne�i (VAKAD) Van'da, Toplum G�n�ll�leri Vakf� (TOG) Nazilli'de, Akdeniz �niversitesi Sosyal D���nce Toplulu�u Antalya'da Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ev sahipli�ini �stlendiler.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Mart ay� Trabzon, Samsun, Adana, Mersin, Kayseri, Edirne etkinlikleri ile tamamlanm��t�.

Diyarbak�r'daki Bulu�man�n Evsahibi Hevj�n LGBTT Olu�umu

Homofobi Kar��tlar�n�n Diyarbak�r'daki bulu�mas�, Hevj�n LGBTT Olu�umu'nun ev sahipli�inde 10 Nisan ve 30 Nisan tarihlerinde ger�ekle�ecek.

Bar�� ve Demokrasi Partisi (BDP) Milletvekili Sebahat Tuncel ile Bilgi �niversitesi, Hukuk Fak�ltesi'nden Dr. K�r�ad Kahramano�lu, 30 Nisan Cuma g�n�, Diyarbak�r Sanat Merkezinde, "Homofobi Kimin Meselesi?"ni tart��acak. Forumu, Hevj�n LGBTT Olu�umu'ndan �yk� Su yapacak.

Diyarbak�r Barosu'nun salonunda ise "Homofobi ve Ayr�mc�l�k" oturumu, avukatlar�n da kat�l�m�yla, 10 Nisan Cumartesi g�n� yap�lacak.

Hevj�n LGBTT Olu�umu'ndan Ezra Elbistan'�n modere edece�i oturumda Kaos GL'den Ali Erol,"E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n T�rkiye Seyri" �zerine bir sunum yapacak. Lambdaistanbul LGBTT Dayan��ma Derne�i Avukat� F�rat S�yle de"LGBTT Bireylerin �nsan Haklar� Alan�nda Ya�ad�klar� Sorunlar"� anlatacak.

Van'da Yerel Bas�nla Medya At�lyesi

Van Kad�n Derne�i (VAKAD)'nin ev sahipli�i yapaca�� Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Van etkinlikleri 17-18 Nisan tarihlerinde ger�ekle�ecek.

Homofobi Kar��t� Ruh Sa�l��� Giri�imi'nden Psikiyatr Dr. Seven Kaptan ile Psikolog Dr. Mahmut �efik Nil ve Kaos GL'den Ali Erol'un kat�l�m�yla ger�ekle�ecek Van program�, sadece yerel bas�n mensuplar�na a��k olacak "Medya At�lyesi"nin yan� s�ra herkese a��k "Heteroseksizm ve Homofobi" oturumundan olu�uyor.

Homofobi Medyada Farz M�d�r?

Anadolu �niversitesi �leti�im Fak�ltesi'ndeki "Medyan�n Homofobisi, Homofobinin Medyas�"ba�l�kl� oturum 30 Nisan Cuma g�n� ger�ekle�ecek.

Eski�ehir'deki program� MorEL LGBTT Olu�umu'ndan Pelin Dutlu modere ediyor. Hacettepe �niversitesi'nden Eser Ayg�l'�n "Facebook'ta Nefret S�yleminin �retimi ve Peki�tirilmesi" ba�l�kl� sunumu ile yer alaca�� oturumda, Kaos GL'den �zge G�kp�nar "Homofobinin Medya Seyri"ni anlatacak.

Be�inci Bulu�ma kapsam�nda May�s ay�nda ise �stanbul �niversitesi, Hacettepe �niversitesi ile Ankara program�nda da "medya" oturumlar� yap�lacak.

Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�

Toplum G�n�ll�leri Vakf� (TOG)'n�n ev sahipli�inde, 6 Nisan Sal� g�n� Nazilli'de yap�lacak "E�cinsellikle �lgili S�k�a Sorulan Sorular"ba�l�kl� at�lyeye Kaos GL'den Umut G�ner ile Se�in Tuncel kat�l�yorlar.

Antalya'da Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ev sahipli�ini Akdeniz �niversitesi Sosyal D���nce Toplulu�u yap�yor. 24 Nisan Cumartesi g�n� �ehir merkezindeki "Homofobi Kimin Meselesi?" ba�l�kl� etkinlikte "E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n T�rkiye Seyri" ba�l��� ile Kaos GL'den Ali Erol; "Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi" ba�l��� ile Ege �niversitesi'nden Sosyal Psikolog, Prof. Dr. Melek G�regenli; "�nsan Haklar�n�n �nsan�n�n Cinsiyeti" ba�l��� ile Ege �niversitesi Felsefe B�l�m�nden Do�. Dr. Nilg�n Toker sunumlar yapacaklar.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Mart ay�ndaki kampus bulu�malar�, Samsun, �stanbul Bah�e�ehir ile Edirne'de Trakya �niversitelerinde yap�lm��t�.

1 May�s'tan 17 May�s'a Homofobiye Kar�� Y�r�y��

Homofobi kar��tlar� bu y�l yine 17 May�s Anti-Homofobi �nisiyatifi pankart� ve g�kku�a�� bayraklar� ile Ankara'da 1 May�s y�r�y���ne kat�lacaklar.

Bulu�malara kimler kat�labiliyor?

Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� m�cadele y�r�ten Kaos GL, her y�l Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşmay� �rg�tl�yor. Homofobiyi ve LGBT'lerin sorunlar�n� tart��mak isteyen, e�cinsel ve heteroseks�el birlikte �zg�rle�mek isteyen herkes Bulu�malara kat�labiliyor.

5. Homofobi Kar��t� Bulu�ma, 16 May�s Pazar g�n�, Ankara'da yap�lacak "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" ile sona erecek.

Bulu�ma ��in �leti�im:

Kaos GL - Nevin �ztop & Ali Erol

Tel: 0 312 230 03 58 /12 E-posta: kaosgl@kaosgl.org, nevin@kaosgl.org