Ar�iv - 2010 - 07/05/2010

"Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?"

S�n�rlara Kar�� Forum "Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?"

8 May�s'ta �stanbul'da, 15 May�s'ta Ankara'da "S�n�rlara Kar�� Forum"da bu sorunun cevab�n� arayaca��z.

�stanbul'daki forumu Diyarbak�r Barosu Eski Ba�kan�, Avukat Sezgin Tanr�kulu modere ediyor. Dicle �niversitesi'nden Yrd. Do�. Dr. Vahap Co�kun ile birlikte Agos gazetesinden Rober Kopta� ve BirG�n Gazetesi yazar� Ahmet Tulgar yer al�yor.

Galatasaray �niversitesi'nden Prof. Dr. Yasemin �nceo�lu'nun modere edece�i Ankara'daki foruma Birikim Dergisi & Toplum ve Bilim Dergisi'nden Tan�l Bora, Agos Gazetesinden Rober Kopta�, Azerbaycan'dan yazar Ali Ekber Aliyev ile Sosyal Psikolog Prof. Dr. Melek G�regenli kat�l�yor.

�STANBUL ALMAN K�LT�R MERKEZ�

8 MAYIS 2010, CUMARTES�, 15:00-17:00
SINIRLARA KAR�I FORUM
"Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?"

Moderat�r: Sezgin Tanr�kulu, Avukat, Diyarbak�r Barosu Eski Ba�kan�
Rober Kopta�, Agos Gazetesi
Ahmet Tulgar, Yazar, BirG�n Gazetesi
Yrd. Do�. Dr. Vahap Co�kun, Dicle �niversitesi

ANKARA PETROL-�� KONFERANS SALONU

15 MAYIS 2010, CUMARTES�, 15:00-16:30
SINIRLARA KAR�I FORUM
"Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?"

Moderat�r: Prof. Dr. Yasemin �nceo�lu, Galatasaray �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi
Tan�l Bora, Birikim Dergisi & Toplum ve Bilim Dergisi
Rober Kopta�, Agos Gazetesi
Ali Ekber Aliyev, Yazar, Azerbaycan
Prof. Dr. Melek G�regenli, Sosyal Psikolog, Ege �niversitesi

Adres ile adres krokisi linki a�a��dad�r:
Goethe-Institut �stanbul
Yeni�ar�� Cad. 32
34433 Beyo�lu - �stanbul, T�rkiye
http://www.goethe.de/ins/tr/ist/knt/anf/trindex.htm

Petrol-�� Ankara �ubesi
Tel: 0312 435 35 79 - 435 87 75 Fax: 0312 435 87 69
Adakale Sok. No:6 Yeni�ehir- ANKARA
e-mail: ankara@petrol-is.org.tr