Ar�iv - 2010 - 02/04/2010

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Mart Program� Tamamland�

Be�inci Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Mart ay� Trabzon, Samsun, Adana, Mersin, Kayseri, Edirne etkinlikleri ile tamamland�.

16 May�s Pazar g�n�, Ankara'da yap�lacak "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" ile sona erecek olan Homofobi Kar��t� Bulu�ma, bu y�l Mart ay�nda Trabzon program� ile ba�lad�.

Homofobi Kar��tlar� Trabzon'da Bulu�tular!

Mart'tan May�s'a kamp�s ve �ehir etkinlikleri ile s�ren bulu�malar�n ilk program� i�in homofobi kar��tlar�, 5-6 Mart tarihlerinde Trabzon'da bir araya geldiler.

Karadeniz Teknik �niversitesi, Kitap ve Sosyal Ara�t�rmalar Kul�b�'n�n (KSAK) �rg�tledi�i etkinlikler, Trabzon Sanat Evi'nde yap�ld�.

Trabzon'daki bulu�ma etkinlikleri, feminist �lknur �st�n'�n "Kad�n �rg�tlenmesi Pratikleri" ba�l�kl� at�lyesinde 30 kad�n�n bir araya gelmesi ile ba�lad�.

"Homofobi Kimin Meselesi?" oturumunda, Ege �niversitesinden, Sosyal Psikolog Prof. Dr. Melek G�regenli "Ayr�mc�l�ktan �deolojiye Homofobi"ba�l�kl� bir sunum yapt�. Homofobi Kar��t� Ruh Sa�l��� Giri�iminden, Psikiyatr Dr. Koray Ba�ar'�n sunumu ise "Psikiyatrinin E�cinselli�e Yakla��m�n�n Evrimi ve Toplumsal �zd���m�" ba�l���n� ta��yordu.

Gus Van Sant'�n y�netti�i "Milk" filminin g�steriminin ard�ndan Trabzon Sanat Evindeki Bulu�ma program� Kaos GL'den Ali Erol'un "De�i�en Alg�lar ��inde Erkeklik G�r�n�mleri" s�yle�isi ile tamamland�.

Homofobiye Kar�� �ukurova'da da Bulu�uldu!

Karadeniz'deki etkinliklerinin ard�ndan, Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n be�incisi �ukurova program� ile devam etti. Bu y�l ilk kez Adana ve Mersin de homofobiye kar�� etkinliklere ev sahipli�i yapt�.

�ukurova b�lgesinde, Adana ve Mersin'de etkinler yap�ld�. Tabipler Odas� Adana Genel Sekreteri Prof. Dr. G�l�ah �eydao�lu ile T�p Fak�ltesi'nden Prof. Dr. Erbu� Keskin'in birlikte modere ettikleri �ukurova �niversitesindeki programa 200 ki�iyi a�k�n ��renci ve sa�l�k �al��an� kat�ld�. Program� dekan da izledi.

"Bir �tekile�tirme Prati�i Olarak Cinselli�in T�bbile�tirilmesi ve E�cinsellik" ile Gazi �niversitesinden Psikiyatr, Prof. Dr. Sel�uk Candansayar; "Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi" ile Sosyal Psikolog Prof Dr. Melek G�regenli; "E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n T�rkiye Seyri" ile Kaos GL'den Ali Erol; "�nsan Haklar�n�n �nsan�n�n Cinsiyeti" ba�l�kl� sunumu ile Ege �niversitesinden Felsefeci Do�. Dr. Nilg�n Toker kat�ld�lar.

�ukurova �niversitesi'ndekiprogram Mersin �niversitesinde, Psikoloji Toplulu�u'nun ev sahipli�inde tekrarland�. Mersin'deki etkinli�e 300'� a�k�n ��renci izledi.

Mersin �niversitesindeki programa �leti�im Fak�ltesi Dekan� ile Mersin Tabip Odas� Ba�kan� da kat�ld�.

�ukurova E�cinsel �nisiyatifi'nin katk�lar�yla Bel�ikal� y�netmen S�meya K�kten'in "Yasak Hisler" (Sens Interdits) adl� filminin g�sterimi, Adana'da, 14 Mart Pazar g�n�, �nisiyatif Sanat Merkezi'nde yap�ld�. Film sonras� izleyicilerle sohbet edildi.

Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Mart ay�ndaki kampus bulu�malar�, Samsun, �stanbul Bah�e�ehir ile Edirne'de Trakya �niversitelerinde yap�ld�.

19 May�s �niversitesi ��rencileri ve Toplum G�n�ll�leri Vakf� (TOG)'n�n ev sahipli�indeki "�nsan Haklar�, Toplumsal Cinsiyet M�cadelesi ve LGBTT Bireyler" ba�l�kl� at�lye, 9 Mart'ta, "��ne Deli�i" adl� gen�lik merkezinde, Kaos GL'den Umut G�ner, Nevin �ztop ve Ali Erol'un kat�l�m� ile ger�ekle�tirildi.

Bah�e�ehir �niversitesi, Sosyoloji B�l�m�ndeki, Do� Dr. Hande Eslen Ziya'n�n dersinde ise Kaos GL'den Umut G�ner, 12 Mart'ta,"E�cinsellikle �lgili S�k�a Sorulan Sorular"� cevaplad�.

Trakya �niversitesinde, 29 Mart'taki, TOG'un ev sahipli�indeki"E�cinsellikle �lgili S�k�a Sorulan Sorular"at�lyesine ise Kaos GL'den Umut G�ner ile �smail Alacao�lu kat�ld�. At�lyede 40 ��renci yer ald�.

Kayseri'de LGBT M�ltecilerle Bulu�ma

LGBT m�ltecilerle yap�lan "LGBTT M�ltecilerin Sorunlar� ve ��z�m �nerileri �al��tay�" S���nmac� ve G��menlerle Dayan��ma Derne�i'nin ev sahipli�inde yap�ld�. 23 Mart'ta, Kayseri'de yap�lan �al��maya Kaos GL'den �zge G�kp�nar ile Umut G�ner kat�ld�lar.

Trabzon, Adana ve Mersin bulu�malar�n�n foto galerileri

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Trabzon, Adana ve Mersin etkinliklerinin foto�raflar� g�rmek i�in kaosgl.org'daki �u linklere bak�labilir.

http://www.kaosgl.org/icerik/homofobi_karsiti_bulusma_-_trabzon

http://www.kaosgl.org/icerik/homofobi_karsiti_bulusma_-_adana

http://www.kaosgl.org/icerik/homofobi_karsiti_bulusma_%E2%80%93_mersin

Homofobiyi ve LGBT'lerin sorunlar�n� tart��mak isteyen, e�cinsel, biseks�el ve heteroseks�el birlikte �zg�rle�mek isteyen herkesin kat�labildi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Nisan ve May�s ay� etkinliklerinin ard�ndan 16 May�s Pazar g�n� yap�lacak "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" ile Ankara'da tamamlanacak.

Bulu�ma ��in �leti�im:

Kaos GL - Nevin �ztop & Ali Erol

Tel: 0 312 230 03 58 /12 E-posta: kaosgl@kaosgl.org, nevin@kaosgl.org