Ar�iv - 2010 - 17/05/2010

Judith Butler Salonu Ta��rd�: Bu da E�cinsel A��l�m�

Kalabal�k ak�n ak�n Ankara �niversitesi Siyasal Bilgiler Fak�ltesi Aziz K�kl� Konferans Salonu'nu dolduruyor. �o�unluk gen�, gelece�in entellekt�elleri. K�zlar da o�lanlar da k�peli, sa�larda ince �rg�ler.

Rengarenk tak�lar. K�yafetlerde sala� m� desek, ama ne�eli. K�zlar uzun etek, spor pabu�, ask�l� bluz se�mi�, o�lanlar �ortlu. �imdinin entelekt�lleri ise "arzunun y�k�c�l���"na kap�l�p, �oktan �zg�rle�mi�. Eski gen�li�in "ciddiyeti" yok. �nsan seviyor b�ylesi gen�li�i.

Bir saatlik kuyrukta beklemenin sonunda salona giriyoruz. O s�rada bir espiriyi patlat�yor "Judith Butler'in konserine geldik." Sahi hangi �nl� bu konferans salonuna geldi�inde b�yle co�ku olur. Zaten organizasyonu d�zenleyenlerin de y�z� g�l�yor. Kimin akl�na gelirdi ki 90'larda birka� ki�iyle ba�layan hareketin buralara gelece�i.

Gelenlerin hepsi bu hareketin i�inden olmasa gerek. Nerden duydular? �u internet g�zel bir�ey. �e�itli sosyal payla��m siteleri i�e yar�yor demek ki. Ama durumu sadece teknolojiyle a��klamak yeterli mi?

Hay�r, tabii ki organizasyonu d�zenleyenlerin de pay� �ok b�y�k. �ok iyi �rg�tlenmi�ler. Daha bir ka� hafta �nce aileden sorumlu bakan� protesto ederken yapt�klar� yarat�c� eylemi unutmad�k. Ne kadar g�zel izah ettiler kendilerini.

Zaten eskisi gibi de�iller, uzun s�redir daha �rg�tl� ve dinamikler. Art�k entelekt�el �er�evesi olan, teorik ve edebi bilgileri ayn� anda payla�t�klar� hem dergileri hem de internet siteleri, gittik�e kurumsalla�an derneklerinde k�t�phaneleri bile var.

Ama t�m bunlar bu kalabal��� a��klamaya yetmiyor. ��nk� d�nyaca �nl� feminist bir kad�n geliyor. Bunun heyecan� g�nler �ncesinden sarm�� insanlar�. Ajandalar ona g�re ayarlanm��. Konferans�n moderat�r� bile a��l�� konu�mas�n� yaparken "ben onun kadar olamam" diyor. Evet, alt�y�z ki�ilik salonda salondan ta��p merdivenleri ve d��ar�y� dolduran kalabal���n anlam� bu.

Peki kalabal�k. On y�l �nce ayn� �rg�t ayn� ki�iyi �a��rsa bu kadar co�kuyla gelir miydi? Bug�n art�k sadece Judith Butler'in varl���yla a��klanmayacak paradigmalar olsa gerek. Demek ki insanlar�m�z�n kafas�nda da bir d�n���m ger�ekle�iyor.

Belli ki konferans� d�zenleyenlerin yeni arkada�lar�, dostlar�, "yolda�lar�" var. Zaten Judith Butler toplumsal cinsiyet polisli�ini sadece resmi g�revlilerin yapmad���n�, as�l bu g�revi s�radan insanlar�n �stlendi�ini s�yl�yor.

��te bu ba�lamda de�i�im �nemli. ��nk� bu �rg�tlenmede �rg�tlenenlerin ba�ar�s� b�y�k. Bunu yaparken bedelini �ok a��r �dediler halen de �d�yorlar. En �nemlisi de ba�lang��ta varl�klar�n� kabul ettirmek i�in yola ��kan bu arkada�lar bug�n gelmi� olduklar� politik nokta ile parmak �s�rt�yorlar.

Sadece biz de�il, bas�n�m�z, partilerimiz de s�recin par�as� olma yolunda.

�kincisi kar��l�kl� yap�lan bu yolculukta heteroseks�el partnerlerin de g�n�lden sahicili�i. D�nden bug�ne hem niceliksel hem de niteliksel olarak artan bu topluluk, hem akademik hem de sokaktaki feminist hareketten beslenerek b�y�yor.

�imdi yeni d�nya d�zeninde bize yabanc� olmayan sava�, s�m�r�, �rkc�l�k, g��menlik, yoksulluk gibi konularla m�cadele edecek g��ler olu�turmak her iki taraf�nda derdi. Diyoruz ya toplant� da �nemli, konu�u da. Alk�� tufan, ciddi g�r�n�ml� k���k bir kad�n� kar��l�yoruz.

B�ylesi bir ilgiyi beklemiyor olmal�, sevimlice utan�yor, g�l�ms�yor. Hemen konu�mas�na ba�l�yor.

Muhtemelen ba�ka yazarlar dikkat �ekecek konu�malar�na. Ben kendi ad�ma 5. Uluslararas� HOMOFOBi Kar��t� Bulu�ma'n�n �nemli ilklere imza att���n� ya�ayarak g�r�yorum. Ne demeli ellerine sa�l�k KAOS GL.

Perihan Tun�bilek, Felsefeci

B�A Haber Merkezi
05/16/2010