Ar�iv - 2010 - 28/05/2010

Judith Butler'�n Ard�ndan S�yle�iler - 1

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n be�incisi Judith Butler'in "Queer-Yolda�l��� ve Sava� Kar��t� Siyaset" ba�l�kl� konferans� ile tamamland�. Butler'in konu�mas�n� 900'�n �zerinde kat�l�mc� izledi. Kaos GL Derne�inin koordine etti�i Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ev sahipli�ini Ankara ile birlikte Trabzon, Samsun, Adana, Mersin, Kayseri, Edirne, Nazilli, Diyarbak�r, Van, Antalya, Eski�ehir, �zmir ve �stanbul'daki LGBT �rg�tler ile kamp�slerdeki ��renci topluluklar� yapt�lar.

Bulu�ma'n�n ard�ndan ge�en y�l oldu�u gibi Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��, Trabzon'dan Diyarbak�r'a, Adana'dan �zmir'e T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelen homofobi ve transfobi kar��tlar� ile LGBT birey ve �rg�tlerce yap�ld�. Butler'�n konferans�na kat�lanlardan 300 ki�ilik bir grup da konferans sonras� Cebeci Kamp�s�'nden K�z�lay Sakarya'ya kadar sloganlar e�li�inde y�r�d�.

-I-

Judith Butler etkinli�i i�in �e�itli illerden gelen bir�ok kat�l�mc� vard�. �stanbul'da 18 Haziran'da ba�layacak etkinlikler i�in haz�rlanan Onur Haftas� Kad�n Komisyonu da Ankara'dayd�. Onur Haftas� Kad�n Komisyonu'ndan G�lkan'la etkinlikten sonra k�sa da olsa konu�ma �ans�m�z oldu.

Judith Butler "Queer Yolda�l��� ve Sava� kar��tl���" �zerine k�sa bir sunum yapt�. Sen nas�l beklentilerle gelmi�tin ve senin a��ndan nas�l ge�ti etkinlik?
Asl�nda herkesin kafas�nda bir beklenti vard� herhalde. Judith Butler gelecek. B�t�n konulara, kafam�zdaki t�m sorulara ili�kin b�t�n cevaplar� bulaca��z. Ve dertlerimize derman olacak, b�yle b�y�k bir beklenti vard�. Zaten bu beklentiyi �ok manal� bulmuyorum. Hem d�nyadaki hem T�rkiye'deki lgbtt ve queer hareketin sorunsalla�t�rd��� g�ndelik ya�am deneyimlerinden siyaset yapma bi�imlerine kadar bir �ok konudan bahsetti. Elli dakikada t�m�ne bir �ekilde de�inmeyi ba�aran teknik anlamda ba�ar�l� bir konu�mayd�. Ama hani yeter miydi, kesti mi bizi? Bir s�r� konu birer iki�er saatlik sunumlar, tart��malar vs. gerektiren i�erikteydi. Judith Butler'�n ba�ar�s�, insanlar�n hem akl�na hem kalbine ayn� anda temas edebilecek bir i�tenlikte olmas�nda yat�yor.

Judith Butler sunumunu yaparken a��rl�kl� olarak �unlardan bahsetti. Sadece cinsiyete, cinselli�e dair politika �retmek de�il ayn� zamanda sava� kar��t� olmak, ayn� zamanda �rk��l��� da kar�� olmak. Bunlar� �rneklendirirken "kimler i�in �z�l�r�z kimler i�in �z�lmeliyiz, kimlerin ya�ama hakk� vard�r" gibi normlar�n h�zn�m�z� bile etkiledi�ini s�yledi. Ard�ndan da adaletli ve e�it davranmaktan bahsetti. Yani m�cadele ederken bizim gibi olmayanlarla da nas�l ittifak kuraca��m�z ba�l���n� a�m�� oldu. Bu senin qeer tan�m�nla, senin bak�� a��nla �a��rt�c� m�yd�? ��nk� bir �ok insan� �a��rtm�� oldu. Gelen sorular aras�nda "O zaman nas�l �slamc�larla yan yana gelece�iz. Bilmem kim bize bunu diyor. Ama solcular da ��yle" gibi. yan yana durman�n zorluklar�na dair endi�eler vard�. Bu konuda sende ne olu�tu?
Asl�nda belki temel problemimiz siyaseti alg�lama bi�imimiz. Biz �una �ok al��m���z. Ayd�nlanma gelene�inin al��kanl�klar� yada belli bir ideolojinin sabit fikirleri �zerinden d���nmek. Evrensel hakikatlerin, ��kan problemlerin, sorular�m�z�n o ideolojide b�t�n cevaplar�n�n var oldu�una kani olmu�uz. Asl�nda queer teorinin kendisine ayk�r� bir �ey bu. Bir kez de queer anar�i diye bir kavram da kulland�. Anar�izmde de haz�r re�eteler olmaz, deneyimin antiotoriter ak���na �nem atfeder. Yani �unu anl�yorum ben; egemen bir kimli�e g�re konumland�r�lm�� belli kimlikler �zerinden ezilen, �o�unlu�un az�nl��� �tekile�tiren ba�ka bir deneyim ya�atmas�. �o�unluk taraf�ndan ba�kal�k deneyimi ya�at�lan kimliklerin bask�lanmas� ve onlar�n da kendi deneyimleri i�erisinde yeniden in�a edilen bask�lama, ezme ve direnme dinamiklerinin yeniden, tekrar tekrar kurulmas�ndan bahseder queer teori. �imdi bu noktada Avrupa'da ya�ayan ya da Amerika'da on bir eyl�lden sonra �slam inanc�n� sahip insanlar�n sadece inan�lar�ndan dolay� islamofobiye maruz kalmalar� queer hareketin bu deneyimin �zelinde dayan��aca�� bir �eydir. �nan�lar�ndan dolay� kimliklendirilen ve bu sebeple bask� g�renlerle birlikte dayan��mak. ��nk� ayn� �ekilde queer bireyler de cinsel y�nelim, cinsiyet kimli�i, s�n�f fark�, etnik k�ken, hastal�k, ya�l�l�k, sakatl�k gibi farkl� deneyimlerinden dolay� ayn� bask�y� g�r�yorlar. Yani Judith Butler'�n s�yledi�inden anla��lmayan �u, burada �slam'la dayan���lm�yor. �slam ideolojisiyle bir irtibat kurulmuyor. Bu sosyalizmin ideolojik anlamda islam d���ncesinin bulu�mas�ndan do�an yeni bir yol de�il. Hay�r. Belli bir kimlikle �tekile�tirilenin deneyim i�erisinde ya�ad��� ayr�mc�l��a kar�� ittifaktan bahsediyor. Yani deneyime ili�kin bir ittifaktan bahsediyor. Biz bunu T�rkiye'de de ya�amakta ve �ok�a tart��maktay�z. Ba��rt�s�yle kamusal alanda var olmak isteyen ve e�itimi k�s�tlanan kad�nlar�n ba��rt�l� al�nmas� meselesinde de feministlerin bir k�sm� dayan��t�, bir k�sm� dayan��mad�. Benim d���nceme g�re �slam inanc� ve ideolojisi kad�n� k���k g�ren, a�a��layan bir inan�t�r. �te taraftan ba��rt�s� takan ve bu inanca sahip olan kad�nlar�n toplum taraf�ndan �tekile�tirilmesinin. �c�le�tirilmesine kar�� sonuna kadar dayan��maktan yanay�m. �unu bilsem dahi; yeri gelecek benim �tekile�tirilmemde ve benim ucubele�tirilmemde belki dayan��maya gelmeyecek o ki�i. Olsun, kapitalizmin al�� veri� mant��� bizim etik duru�umuzu belirlemesin. Butler'�n konu�mas�nda beni en etkileyen c�mle belki de �uydu; ad�n� kimli�ini bilmediklerimizin �tekile�tirilmesine kar�� bir etik, bir direni�, bir ittifak. Bug�n queer hareket her yerde farkl�la�abilir. Amerika deneyimi �stanbul deneyimine uymayabilir. �stanbul deneyimi Diyarbak�r deneyimine uymayabilir. Bu da asl�nda tam bir otonomi. Merkezi olmayan yeri geldi�inde birbirine ilham da verebilecek direni� alanlar�. Sunum beni tatmin etti ve geldi�imize de�di, d�nya g�z�yle g�rd�k kalplerimizle dinledik Butler'� diyebilirim.

haberfabrikas�.org/Pelin Dutlu
05/27/2010/p>