Ar�iv - 2010 - 12/05/2010

Judith Butler Ankara'ya Geliyor

Judith Butler, Homofobi Kar��t� Bulu�ma'ya kat�lmak �zere Ankara'ya geliyor. Feminist kuram, siyaset felsefesi, g�ncel siyaset gibi alanlarda �ok say�da eseri bulunan Butler, "Queer-Yolda�l��� ve Sava� Kar��t� Siyaset" ba�l�kl� bir konferans verecek.

Berkeley �niversitesi'nden Prof. Dr. Judith Butler, 15 May�s Cumartesi g�n� Ankara'da "Queer-Yolda�l��� ve Sava� Kar��t� Siyaset" ba�l���yla konu�acak. Bo�azi�i �niversitesi'nden Prof. Dr. Zeynep Gambetti'nin modere edece�i, Homofobi Kar��t� Bulu�ma etkinliklerinden "Queer Forum"daki Butler konferans�, 17.00'de ba�layacak. Ankara �niversitesi Siyasal Bilgiler Fak�ltesi, Aziz K�kl� Konferans Salonundaki konferans herkesin kat�l�m�na a��k olacak.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma haftas� dolay�s�yla, Kaos GL'nin davetlisi olarak Ankara'ya gelen Butler'�n, feminist kuram, siyaset felsefesi, g�ncel siyaset gibi alanlarda, bir k�sm� T�rk�e'ye de �evrilmi� �ok say�da eseri bulunuyor.

Konu�mac�: Judith Butler
Ba�l�k: Queer-Yolda�l��� ve Sava� Kar��t� Siyaset
Yer: SBF Aziz K�kl� Konferans Salonu
Tarih: 15 May�s Cumartesi 17:00-19:00