Ar�iv - 2010 - 22/11/2010

Homofobiye Kar�� ��renciler Bulu�acak

Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�n� �rg�tleyecek ��renciler, 11-12 Aral�k'ta Ankara'da biraraya gelecekler. Kaos GL'nin evsahipli�ini yapaca�� bulu�ma, �niversite kamp�slerinden ��rencilerin ba�vurular�na a��k. 2011'de 20 kamp�ste bulu�ma planlan�yor.

Bulu�may� sahiplenen ��renci topluluklar� ve akademisyenlerle birlikte "Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�" her y�l daha fazla �niversite kamp�s�ne ta��n�yor.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, 2006 y�l�nda ilk kez 4 g�nl�k bir salon etkinli�i olarak ba�lam��t�. 2007 y�l�nda merkez etkinliklere, ba�kentin �� b�y�k �niversitesinde yap�lan "Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�" eklendi. 2011 y�l�nda ise en az 20 kamp�ste bulu�ma planlan�yor.

Kaos GL Derne�inin koordinasyonu ile 6. Bulu�ma'n�n yerel etkinlikleri ile kamp�s bulu�malar� Trabzon, Samsun, Adana, Mersin, Kayseri, Edirne, Ayd�n, Diyarbak�r, Van, Antalya, Eski�ehir, Denizli, Kars, �anakkale, �zmir ve �stanbul'da yap�lacak. Ankara program� ise 1 May�s ile 22 May�s tarihleri aras�nda ger�ekle�ecek.

5. Bulu�ma'n�n Kamp�s Forumlar�

�lk kez May�s 2006'da ger�ekle�en Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, 2009'da ayr�mc�l��a kar�� m�cadelede �r�len a�lar�n sonucunda Ankara s�n�rlar�n� a�arak 5 �ehre yay�ld�. 2010'daki Bulu�ma ise Ankara ile birlikte 14 �ehirde ger�ekle�ti.

2010 y�l�nda ger�ekle�en 5. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'ya Karadeniz Teknik (Trabzon), 19 May�s (Samsun), �ukurova (Adana), Mersin, Trakya (Edirne), Mu�la, Akdeniz (Antalya), Adnan Menderes (Ayd�n), Ege (�zmir), Dokuz Eyl�l (�zmir), Bah�e�ehir (�stanbul), �stanbul, Sabanc� (�stanbul), Bo�azi�i (�stanbul), Hacettepe (Ankara), Ankara ve Ortado�u Teknik �niversitesi'nden (Ankara) ��renci topluluklar� kat�ld�lar. Bu kamp�slerde "Homofobiye Kar�� Kampus Forumu" ad� alt�nda etkinlikler yap�ld�.

Karadeniz Teknik, Akdeniz ve Trakya �niversitelerinin rekt�rl�kleri, etkinlikler i�in salon vermediler. Bu kamp�slerin ��renci topluluklar� rekt�rl���n engellemelerine ra�men vazge�mediler ve Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� kampus d���nda �ehir merkezlerindeki salonlarda yapt�lar. Ankara'daki ODT� rekt�rl��� ise kampus etkinliklerinin bir b�l�m�ne izin vermedi. Bir lezbiyen belgeselinin g�sterimi ile trans bir tiyatrocunun oyununu salonu kapayarak engelledi.

Cebeci Kamp�s�nde Arkada� Z. �zger Bulu�mas�

E�cinsellerin out olamad��� 70'li y�llar T�rkiye'sinde ya�am�� bir �air olan Arkada� Z. �zger ad�na �rg�tlenen etkinlikler, Ankara �niversitesi Cebeci kamp�s�nde yap�ld�. Homofobi Kar��t� Bulu�ma �emsiyesi alt�nda yap�lan etkinlik, Kaos GL, Siyasal Bilgiler Fak�ltesi ��renci Dayan��ma Derne�i (SBF-d-Der) ve SBF �nsan Haklar� Merkezi (�HM) i�birli�i ile d�zenleniyor. Arkada� Z. �zger an�s�na d�zenlenen homofobi kar��t� etkinlik, �airin okudu�u Cebeci Kamp�s�nde her y�l devam edecek.

Kaos GL, homofobi meselesi ile seksizm, milliyet�ilik, �rk��l�k, militarizm aras�ndaki ba�lant�lara dikkat �ekince, "homofobi kimin meselesi?" sorusu akademide ve sivil toplumun farkl� kesimlerinde sahiplenildi. B�ylece Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� kendi m�cadele alanlar�na uyarlayarak, �ehirlerinde ve kamp�slerinde �rg�tlemek isteyen ��renci topluluklar� ve sivil toplum �rg�tleri ortaya ��kt�. Bu sayede LGBT bireylerin hen�z g�r�n�r olamad�klar� �ehir ve kamp�slerde de homofobi meselesi tart���labiliyor.

Ayr�mc�l��a kar�� Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�el (LGBT) bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi i�in m�cadele eden Kaos GL Derne�i, �n�m�zdeki y�l Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n alt�nc�s�n� d�zenleyecek.

Homofobiye Kar�� ��renci Bulu�mas�
Tarih: 11-12 Aral�k 2010
Yer: Ankara
Ula��m ve konaklamas� kar��lanacak iki g�nl�k bulu�maya kat�lacak ��renciler kaosgl@kaosgl.org adresine ba�vurabilirler.