Ar�iv - 2010 - 22/11/2010

Homofobiye Kar�� Kad�nlar Bulu�uyor!

Kaos GL, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'y� �rg�tlemek i�in kad�nlar� bulu�maya �a�r�yor.

Ayr�mc�l��a kar�� Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�el (LGBT) bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi i�in m�cadele eden Kaos GL Derne�i, �n�m�zdeki y�l Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n alt�nc�s�n� d�zenleyecek.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n alt�nc�s�n� �rg�tleme s�recinde kad�nlar, 4 Aral�k Cumartesi g�n�, Kaos K�lt�r Merkezi'nde biraya geliyorlar. Homofobiye Kar�� Kad�nlar Bulu�mas�, saat 15:00'te ba�l�yor.

Kaos GL, Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� �rg�tlemeye ba�larken, hareket noktalar�ndan biri de homofobi meselesi ile cinsiyet�ilik aras�ndaki ba�lant� oldu. Bu ba�lant�dan hareketle �ekillendirilen Bulu�ma, feministler ve kad�n �rg�tlerinin "Homofobi Kimin Meselesi?" sorusunu sahiplenmeleriyle geli�ti ve zenginle�ti.

Bulu�ma'n�n her a�amas� ve t�m program�, kad�nlar�n kat�l�m�n� te�vik etme g�d�s�yle in�a edildi. "Lezbiyenler ve Biseks�el Kad�nlar Forumu" ve "Feminist Forum" gibi etkinlikler, Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ilkinden bu yana kad�nlar taraf�ndan �rg�tlenen etkinliklerin ba��nda geldi.

Kazananlar�n her y�l Bulu�ma program�nda �d�llerine kavu�tuklar� "Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas�", yine Homofobi Kar��t� Bulu�ma ile ya�da� bir etkinlik olarak devam ediyor.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ikincisinde, "A� Y�z�n�" isimli sergi, heteroseks�el olmayan kad�nlar�n a��lmas�n� te�vik etme ve lezbiyenlerin ve biseks�el kad�nlar�n g�r�n�rl���n� geli�tirmek i�in ger�ekle�tirildi.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma devam ediyor. Homofobiye Kar�� Kad�nlar, �imdi 6. Bulu�ma'n�n �rg�tlenmesi i�in biraraya geliyor. Homofobiye ve Cinsiyet�li�e kar�� m�cadelemizi forumlarla, sergilerle, k�sa filmlerle, oyunlarla, at�lyelerle ve daha fazlas�yla Bulu�ma'ya ta��mak i�in, sen de bize kat�l!

 

Homofobiye Kar�� Kad�nlar Bulu�mas�

Tarih: 4 Aral�k 2010

Yer: Kaos K�lt�r Merkezi, Ankara

Saat: 15:00

�leti�im: Nevin �ztop & Se�in Tuncel, nevin@kaosgl.org - secin@kaosgl.org