Ar�iv - 2010 - 11/05/2010

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�yoruz!

16 MAYIS PAZAR g�n� Ankara'da yap�lacak "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��!" ile 5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma tamamlan�yor.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��, T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelen homofobi ve transfobi kar��tlar� ile LGBT birey ve �rg�tlerce yap�l�yor.

17 May�s Anti-Homofobi �nisiyatifi!

Y�r�y��te, "17 May�s Anti-Homofobi �nisiyatifi" imzal� tek pankart ta��nacak.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��'te �nceki y�llarda oldu�u gibi sadece g�kku�a�� bayraklar� dalgalanacak.

Ankara sokaklar�nda ���nc� y�r�y��

Bu y�l ���nc�s� yap�lacak Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y��'�n ilki, Y�ksel Caddesi'nde ba�lam��, T�rkiye B�y�k Millet Meclisi (TBMM) �n�nde yap�lan bas�n a��klamas�yla son bulmu�tu.

Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y���n ikincisinde, ge�en y�l, LGBTT dernek ve olu�umlarla birlikte sivil toplumun �e�itli kurumlar�ndan temsilciler g�kku�a�� bayra�� alt�nda birlikte y�r�d�ler. Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y��'�n ikincisi Kurtulu� Park�'ndan ba�lay�p K�z�lay Y�ksel Caddesi'nde tamamlanm��t�.

Kurtulu�'tan K�z�lay'a

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y�� i�in Kurtulu� Park� Kurtulu� Kav�a�� bulu�ma noktas� olarak belirlendi. Kurtulu� Kav�a��ndan ba�layacak y�r�y�� Ziya G�kalp Caddesini takip ederek, Kolej ve Mithatpa�a hatt�nda, K�z�lay'da SSK binas� �n�nde tamamlanacak. SSK �n�nde yap�lacak "Homofobi ve Transfobiye Son!" bas�n ��klamas� ile y�r�y�� ve 5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma sona erecek.

G�kku�a��n�n alt�nda herkese yer var!

Homofobi, transfobi ve nefrete kar�� g�kku�a�� bayra�� alt�nda yap�lacak y�r�y��e t�m homofobi ve transfobi kar��tlar� ile LGBT bireyler kat�l�yor.

Sen yoksan bir eksi�iz!

17 May�s Anti-Homofobi �nisiyatifi