Ar�iv - 2010 - 11/05/2010

Homofobi ve Transfobi'ye Kar�� Bulu�ma, Sabanc�'dayd�

Sabanc� �niversitesi "Homofobiye ve Transfobiye Kar�� Bulu�ma" etkinlikleri kapsam�nda Nedim Nomer, siyasetin toplumsal cinsiyetle ili�kisini tart��t�. Ay�e G�l Alt�nay ve I��k �zel, "��te B�yle G�zelim Okuma Tiyatrosu"nu canland�rd�. Ali Erol ve Nevin �ztop, homofobiyi, homonegativizmi ve heteroseksizmi anlatt�.

Sabanc� �niversitesi Toplumsal Cinsiyet �al��malar� Kul�b� ile Toplumsal Cinsiyet ve Kad�n Forumu'nun ortakla�a d�zenledi�i "Homofobiye ve Transfobiye Kar�� Bulu�ma" etkinlikleri kapsam�nda bir panel ger�ekle�tirildi.

Panelde, Sabanc� �niversitesi akademisyenleri Ay�e G�l Alt�nay, I��k �zel, Nedim Nomer ile Kaos GL aktivistlerinden Ali Erol ile Nevin �ztop birer konu�ma yapt�.

Panelin kolayla�t�r�c�s�, Sabanc� �niversitesi Toplumsal Cinsiyet �al��malar� Kul�b� �yesi Yasemin Belk�s Duru idi. Duru,kad�n �al��malar�yla LGBTT �al��malar�n� bir arada y�r�ten kul�p hakk�nda bilgi verdi.

Siyaset biliminin toplumsal cinsiyetle ilgisi
Nedim Nomer, siyaset biliminin toplumsal cinsiyetle ili�kisini tart��t�. Nomer'in ilk sorusu; toplumsal cinsiyetin nas�l ve hangi temellerle siyasi ahlak konusu say�labilece�i, toplumsal cinsiyet siyasi ahlak�n konusuysa hangi konu ba�l�klar�n� kapsayabilece�i idi.
Nomer, eldeki haklara ra�men da��l�msal adaletin var olmad���nda, toplumsal cinsiyet gruplar�n�n �tekile�tirmeye maruz kalabileceklerinin alt�n� �izdi.
Toplumsal cinsiyet gruplar�n�n siyasi akt�r olarak ortaya ��kmas�n� da de�erlendiren Nomer, toplumsal hareketlerin bazen ba��ms�z, bazen de ba�ka hareketlerle eklemlenerek var olabilece�ini anlatt�; toplumsal cinsiyet hareketlerinin ba�ka toplumsal hareketler taban�na indirgenemezli�ini vurgulad�.
Nomer'in di�er sorular�; toplumsal cinsiyetin neden ortaya ��kt���, nas�l siyasi konu oldu�u ve farkl� k�lt�rel tabanlarda nas�l ya�and��� �zerineydi.

Ay�e G�l Alt�nay ve I��k �zel'den "��te B�yle G�zelim"
Ay�e G�l Alt�nay ve I��k �zel ise paneli "��te B�yle G�zelim" Okuma Tiyatrosu ile s�rd�rd�ler. I��k �zel bir transseks�el olan Sinem'in hikayesini okurken, Ay�e G�l Alt�nay "'E�cinsel oldu�una emin misin?' diye soruyorlar, sen heteroseks�el oldu�una emin misin?" diyen Ya�mur'un hikayesini okudu.

Homofobi kimin sorunu?
Kaos GL aktivistleri, homofobinin di�er fobilerden ayr��mas� gerekti�ini, ��nk� gruplar aras� bir ayr�mc�l�k ideolojisi oldu�unu anlatt�.
Ali Erol, homofobinin hemen sonras�ndaki s�re�leri de anlatt�; "homonegativizm"i "homoseks�ellere kar��, 'yak�n�mda bulunma'c� bir duru�" olarak tan�mlad�. Erol, heteroseksizmi de "bireysel ayr�mc�l��� sistematikle�tiren ve kurumsalla�t�ran, kurumsal bir ayr�mc�l�k olarak kendisini var eden bir yakla��m" olarak tan�mlad�.
Kad�n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan� Selma Aliye Kavaf'�n "e�cinsellik hastal�kt�r" s�zlerini hat�rlatan Kaos GL aktivistleri, Kavaf'�n s�zlerinin "d���nce �zg�rl���" �er�evesinde ele al�namayaca��n� s�yledi; homofobinin a�a��layan ve tehlikeli bir tutum oldu�unu vurgulad�.
Toplant� sonunda "Homofobi kimin sorunudur?" sorusunun olas� yan�tar� tart���ld�; heteroseks�ellerin de bundan muaf olamayaca��n belirtildi.

 

 

B�A Haber Merkezi / Hazal �ORAK
05/07/2010