Ar�iv - 2010 - 17/05/2010

Homofobi Kar��t� Y�r�y��te Kavaf'a �stifa �a�r�s�

Bu y�l ���nc�s� yap�lan "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" 200 ki�in kat�l�m�yla Ankara'da yap�ld�. 17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n� nedeniyle yap�lan y�r�y�� ile 5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma da tamamland�.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��!

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��, 16 May�s Pazar g�n�, Trabzon'dan Diyarbak�r'a, Adana'dan �zmir'e T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelen homofobi ve transfobi kar��tlar� ile LGBT birey ve �rg�tlerce yap�ld�. Bulu�ma'n�n kapan�� konferans� i�in Ankara'ya gelen Judith Butler da y�r�y��e kat�ld�. Butler'�n konferans�na kat�lanlardan 300 ki�ilik bir grup konferans sonras� Cebeci Kamp�s�'nden K�z�lay Sakarya'ya kadar sloganlar e�li�inde y�r�d�.

Y�r�y��te, "17 May�s Anti-Homofobi �nisiyatifi" imzal� tek pankart ta��nd�.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��'te �nceki y�llarda oldu�u gibi sadece g�kku�a�� bayraklar� dalgaland�. Y�r�y�� boyunca, "Homofobi �ld�r�r!", "Transfobi �ld�r�r!", "Nefret �ld�r�r!", "Ne Hastal�k Ne G�nah, Ya�as�n E�cinsel A�k!" sloganlar� at�ld�.

"Kurutulu� Yok Tek Ba��na! Ya Hep Beraber Ya Hi�birimiz!"

17 May�s Anti-Homofobi �nisiyatifi'nin koordinasyonuyla yap�lan y�r�y��, saat 13:00'te Tekel i��ilerinin direni� �ad�rlar�n�n kuruldu�u alanda ba�lad�.

T�rk-��'in �n�nden Bay�nd�r Sokak hatt�nda devam eden y�r�y�� esnas�nda kat�l�mc�lar bir s�re bekleyerek "Tekel ���isi Direni�in Simgesi" ve "Kurutulu� Yok Tek Ba��na! Ya Hep Beraber Ya Hi�birimiz!" sloganlar�n� att�lar.

"Ne Hastal�k Ne G�nah!"

Y�ksel Caddesindeki �nsan Haklar� An�t�na kadar devam eden y�r�y�� esnas�nda s�k s�k Kad�n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan� Selma Aliye Kavaf'� istifaya �a�r�ld�. Devlet Bakan� Kavaf, bir s�re �nce yapt��� a��klamada, e�cinselli�i hastal�k olarak nitelendirmi�ti.

17 May�s Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşman�n be�incisinin kapan���ndaki y�r�y���n bas�n a��klamas�nda da sistemin ve s�zc�lerin e�cinselleri d��layarak "hasta" ve "g�nahkar" ilan etmelerine reddiyenin alt� �izildi.

17 May�s Anti-Homofobi �nisiyatifi ad�na yap�lan bas�n a��klamas�nda homofobi ve transfobiye kar�� durmak i�in bir araya gelindi�i belirtildi.

Toplumsal hayat�n� her alan�na e�it kat�lm sa�layacak yasal g�vence istenilen a��klamada, "Varl���m�z� inkar ederek bizleri sosyal ve politik hayattan kovanlara hay�r diyoruz" denildi.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��'te at�lan sloganlar:

"Kurtulu� Yok Tek Ba��na! Ya Hep Beraber Ya Hi�birimiz!", "Ne Hastal�k Ne G�nah! Ya�as�n E�cinsel A�k!", "Teslim Olmak Yok! Homofobi Ezilecek!", "Gemileri Yakt�k! Maskeleri Att�k! Geri D�n�� Yok!", "A�k A�k H�rriyet, Uzak Olsun Nefret!", "Ne Su� Ne G�nah, Ya�as�n E�cinsel A�k!", "Homofobi �ld�r�r!", "Transfobi �ld�r�r!", "Nefret �ld�r�r!", "Genel Ahlak, Kimin Ahlak�!", "Bats�n! Bats�n! Ahlak�n�z Bats�n!", "Ahmet Y�ld�z Burada! Katilleri Nerede!", "Dilek �nce Burada! Katilleri Nerede!", "Katilleri Bulmayan Su� Orta��d�r!", "Patronsuz, Pezevenksiz Bir D�nya �stiyoruz!", "Travestiyiz, Buraday�z! Al���n! Al���n! Gitmiyoruz!", "E�cinseller Geliyor, �zg�rl��e Y�r�yor!", "Okulda, ��te, Mecliste! E�cinseller Her Yerde!", "Kavaf �stifa!"

17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��t� G�n Bas�n A��klamas� tam metni:

NE HASTALIK NE G�NAH! HOMOFOB� ve TRANSFOB�YE SON!

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n be�incisini bug�nk� y�r�y���m�z ile tamaml�yoruz.

17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n�, cinsiyet kimli�i ve cinsel y�nelimlerle ilgili t�m fiziksel, ahlaki veya sembolik �iddetlere kar�� eylem ve kar�� durma g�n�d�r.

Bizler de Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�el bireyler olarak dostlar�m�zla birlikte Homofobi ve Transfobiye kar�� durmak i�in bir araday�z.

Varolu�umuzu ink�r eden, s�rf cinsel y�nelimlerimiz ve cinsiyet kimliklerimizden dolay� insan yerine koymayan sistem ve onun s�zc�leri �imdi de bizleri "hasta" ve "g�nahk�r" olarak damgal�yor! Reddediyoruz!

Nefret s�ylemi �retmek "ele�tiri hakk�" ya da "d���nce �zg�rl���" olamaz! Nefreti k�r�klemekten vazge�ilsin!

Damgalayanlar ve nefret s�ylemi �retenler, LGBT'lere y�nelik �iddetin ve nefret su�lar�n�n do�rudan sorumlular�d�r! Sorumlular� tan�yoruz!

HOMOFOB�, TRANSFOB� VE NEFRETE KAR�I Y�R�YORUZ!

��nk� Heteroseks�el olmad���m�z i�in �ld�r�lmek istemiyoruz - ya�am hakk� istiyoruz!

E�cinsel ve transeks�el oldu�umuz i�in ya�am hakk�m�z gasp ediliyor, �iddete maruz kal�yor, nefret cinayetlerine kurban gidiyoruz.

Polis, e�cinsel ve transeks�ellerin katillerini bulmuyor.

Mahkemeler, e�cinsel ve transeks�el �ld�rd�kleri i�in katillerimize ceza indirimleri sunuyorlar.

Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�eller olarak h�l� temel insan haklar�ndan mahrumuz.

E�cinsel ve transeks�el oldu�umuz i�in ifade ve �rg�tlenme h�rriyetlerimiz "genel ahlak" ablukas� ile ku�at�lm�� vaziyette.

Bask�lan�yoruz, sosyal, k�lt�rel, ekonomik ve politik hayata kat�lmam�z engelleniyor.

Cinsel y�nelim ve cinsiyet kimliklerimizden dolay� i�e al�nm�yor; �al��t���m�z i�lerden at�l�yor, ayr�mc� yasalarla mesleklerimizden men ediliyoruz.

Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�eller olarak ger�e�iz ve bu toplumun bir par�as�y�z.

Varl���m�z� ink�r ederek bizleri sosyal ve politik hayattan kovanlara HAYIR! diyoruz.

Toplumsal hayat�n her alan�na e�it kat�lmam�z� sa�layacak yasal g�vence istiyoruz! Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i realitesinin tan�nmas�n� istiyoruz.

Bu toplumda sadece heteroseks�eller ya�am�yor; biz de var�z!

Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���na Hay�r!

Nefret Cinayetlerine Son!

Homofobi ve Transfobiye Son!

 

17 May�s Anti-Homofobi �nisiyatifi