Ar�iv - 2010 - 20/04/2010

Homofobi Kar��t� ��renciler Bulu�uyor!

Homofobi Kar��t� ��renci Bulu�mas� 23 -24 Nisan tarihlerinde, homofobiye kar�� �rg�tlenen ��rencilerin kat�l�m�yla Ankara'da, BEKSAV'da ger�ekle�ecek.

Bir sene �nce kurulan Kaos GL E�itimde Ayr�mc�l�k �al��ma Grubu, ge�ti�imiz aylarda b�nyesine farkl� okullardan homofobi kar��t� ��renci gruplar�n� ve topluluklar�n� alarak kendini bir komisyon olarak deklare etmi�ti. Grup, bug�ne kadar bir�ok ��renciye ula�arak, homofobi �zerine fark�ndal�k yarat�p, bilgilendirmede bulundu ve LGBT ��renciler ile e�itimcilerin e�itim alan�nda ya�ad�klar� sorunlar� g�ndeme getirdi.

E�itim sisteminin sadece LGBT ��renciler ve e�itimcilerin sorunu olmad���n� g�stermek, e�itim alan�nda ya�anan sorunlar� tart��mak �zere Ankara'da Beksav'da ger�ekle�tirilecek bulu�maya LGBT dernek, �rg�t ve LGBT ��renci topluluklar� ile birlikte bir�ok ��renci derne�i ve gruplar� da destek veriyor.

T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelen ��rencilerle bir arada olmak, Homofobiye Kar�� ��renci Bulu�mas�na kat�lmak isterseniz ve konaklamaya ihtiyac�n�z varsa, hangi tarihlerde gelip-gidece�inizi, ad�n�z�-soyad�n�z�, e-mail ve telefonunuzu dergi@kaosgl.org adresine bildirerek ileti�ime ge�ebilirsiniz.

Bilgi i�in: egitim@kaosgl.org
Tel: 0 312 230 0358

Homofobi Kar��t� ��renci Bulu�mas�, 23-24 Nisan 2010

1. G�n
09:30 - 12:00 A��l�� - LGBT �rg�tlerin tan�t�m� ve �al��malar�
12:00 - 13:00 Yemek Aras�
13:00 - 15:00 At�lye: Mevzuat, Disiplin Y�netmeli�i, Temel E�itim Kanunu
15:00 - 15:15 Ara
15:15 - 17:15 At�lye: Orta ��retim, Lise ve Y�ksek ��retim Ders Kitaplar� (Hukuk, Sa�l�k, Sosyal Hizmet, G�zel Sanatlar)

2. G�n
10:00 - 12:00 / A At�lye: Bar�nma Sorunu ve Yurtlar
10:00 - 12:00 / B At�lye: Alternatif E�itim Modelleri ve Deneyimler
12:00 - 13:00 Yemek Aras�
13:00 - 15:00 At�lye: Psikoloji - PDR
15:00 - 15:15 �rg�tlenme Forumu ve LGBTT Sorunlar� (Alternatif eylem, yurtd��� deneyimleri, Talepler, �rg�tlenme)
17:15 - 17:30 Ara
17:30 Sonu� Bildirgesi ve Taleplerin Sunulmas�

Yer: BEKSAV, Bilim E�itim Estetik K�lt�r ve Sanat Ara�t�rmalar� Vakf�
Adres: Bat� Sinemas� Giri�i Atat�rk Bulvar� 151/1 Bakanl�klar/K�z�lay - Ankara

http://www.facebook.com/group.php?gid=103686073007715