Ar�iv - 2010 - 17/05/2010

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Be�incisi Sona Erdi

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n be�incisi Judith Butler'in "Queer-Yolda�l��� ve Sava� Kar��t� Siyaset" ba�l�kl� konferans� ile tamamland�. Butler'in konu�mas�n� 900'�n �zerinde kat�l�mc� izledi.

Kaos GL Derne�inin koordine etti�i Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ev sahipli�ini Ankara ile birlikte Trabzon, Samsun, Adana, Mersin, Kayseri, Edirne, Ayd�n, Diyarbak�r, Van, Antalya, Eski�ehir, �zmir ve �stanbul'daki LGBT �rg�tler ile kamp�slerdeki ��renci topluluklar� yapt�lar.

Bulu�ma'n�n ard�ndan ge�en y�l oldu�u gibi Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��, Trabzon'dan Diyarbak�r'a, Adana'dan �zmir'e T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelen homofobi ve transfobi kar��tlar� ile LGBT birey ve �rg�tlerce yap�ld�. Butler'�n konferans�na kat�lanlardan 300 ki�ilik bir grup da konferans sonras� Cebeci Kamp�s�'nden K�z�lay Sakarya'ya kadar sloganlar e�li�inde y�r�d�.

Neden Bulu�ma?

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Bulu�ma, T�rkiye'de Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Trans (LGBT) bireylere y�nelik ayr�mc�l���n tart���lmas�na ve g�r�n�rl���n�n sa�lanmas�na zemin yaratmay� ama�l�yordu.

LGBT bireylerin ve heteroseks�ellerin birlikte �zg�rle�ece�i bir d�nyaya dair d���nceler payla��ld� ve tart���ld�. Homofobi Kar��t� Bulu�ma ile LGBT toplulu�unun �rg�tlenme ve ifade h�rriyetinin geli�mesi ve ayr�mc�l��a u�ramamas� y�n�ndeki �al��malar yay�ld�.

2006'dan beri...

Homofobi Kar��t� Bulu�ma ilk kez May�s 2006'da ger�ekle�tirildi. Bulu�ma, ayr�mc�l��a kar�� m�cadelede �r�len a�lar�n sonucunda ge�en y�l Ankara s�n�rlar�n� a�t� ve 5 �ehre daha yay�ld�.

Bulu�man�n koordinasyonunu yapan Kaos GL, 90'l� y�llar�n ba��ndan beri ayr�mc�l��a kar�� LGBT bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi y�n�nde sosyal, k�lt�rel ve akademik alanlarda etkinlikler d�zenliyor.

2005 senesinde "Kaos Gey-Lezbiyen K�lt�rel Ara�t�rmalar ve Dayan��ma Derne�i" ad�yla yasal bir derne�e d�n��erek LGBT haklar� i�in �al��malar�na ve m�cadeleye devam ediyor.

Kaos GL, di�er �ehirlerdeki LGBT bireylerin kendi �rg�tlerini olu�turabilmeleri i�in dayan��ma g�steriyor.

LGBT bireylerin insan haklar�n�n g�r�n�rl���n� sa�lamak i�in �al���yor. Bunun i�in de kad�n �rg�tlerinden insan haklar� �rg�tlerine ulusal ve uluslararas� pek �ok kurum ve kurulu�la ortak �al��malar y�r�t�yor.

T�m bu ortak �al��malar ve ayr�mc�l��a kar�� m�cadelede �r�len a�lar�n sonucunda Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma bu y�l 14 �ehre yay�ld�.

Kaos GL Derne�inin koordine etti�i Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ev sahipli�ini Ankara ile birlikte Trabzon, Samsun, Adana, Mersin, Kayseri, Edirne, Ayd�n, Diyarbak�r, Van, Antalya, Eski�ehir, �zmir ve �stanbul'daki LGBT �rg�tler ile kamp�slerdeki ��renci topluluklar� yapt�lar.

13 �ehrin Ard�ndan Ankara!

5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n 14. dura�� olan Ankara program� �a�da� Sanatlar Merkezi ve Petrol-�� Konferans Salonunda ger�ekle�ti.

"A��l�� Forumu"na Avrupa Parlamentosu ve el�iliklerden temsilciler kat�ld�lar. �ankaya Belediye Ba�kan� B�lent Tan�k'�n da davetli oldu�u "Ayr�mc�l��a Kar�� Kamunun G�revleri ve Sorumlu�u" ba�l�kl� forumu Norve�'ten Anne Ross Solberg modere etti. Kaos GL'den K�r�ad Kahramano�lu da forumda yer ald�.

Hollanda k�kenli Avrupa Parlamentosu Parlamenteri Marietje Schaake ve Sophie In't Veld ile Norve�'ten ���i Partisi Milletvekili Anette Trettebergstuen, Hollanda eski parlamenteri ve Human Rights Watch'dan Boris O. Dittrich de kat�l�mc�lar aras�ndayd�.

Norve� B�y�kel�isi Cecilie Landsverk, Almanya B�y�kel�ili�inden El�i Dr. Pascal Hector, �ngiltere B�y�kel�ili�inden Stuart Adam, Kanada B�y�kel�ili�inden John Davison, Hollanda B�y�kel�ili�inden Sander Janssen, K�ba B�y�kel�isi Jorge Quesada Concepci�n, �spanya B�y�kel�ili�inden Maria Molina ile ABD B�y�kel�ili�i temsilcisi de "A��l�� Forumu"na konu�mac� olarak kat�ld�lar.

Anayasa Forumu

A��l�� Forumunun ard�ndan Homofobi Kar��t� Bulu�ma program� "Anayasa Forumu" ile devam etti.

G�nl�k Gazetesi Yay�n Y�netmeni Ayhan Bilgen'in modere etti�i foruma Anayasa Mahkemesi Raport�r� Osman Can konu�mac� olarak kat�ld�. Avrupa �nsan Haklar� Mahkemesi Eski Yarg�c� R�za T�rmen bulu�ma i�in Milliyet gazetesindeki k��esinde "Cinsel Az�nl�klar�n Haklar�" ba�l�kl� bir yaz� kaleme ald�.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��!

5. Homofobi Kar��t� Bulu�ma, 16 May�s g�n� saat 13:00'te ba�layan "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" ile tamamland�.

Y�r�y��, homofobi, transfobi ve nefrete kar�� g�kku�a�� bayra�� alt�nda yap�ld�.