Ar�iv - 2010 - 11/05/2010

Homofobi Cerrahpa�a'da Radar'a yakaland�!

�.�. Cerrahpa�a T�p Fak�ltesindeki homofobiye kar�� bulu�maya 80 ki�i kat�ld�. LGBT ��renci Toplulu�u Radar'�n organize etti�i etkinli�i, T�p Fak�ltesi'nden Bas�n-Yay�n Kul�b� ��rencileri destekledi.

5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n �stanbul �niversitesi aya��, �.�. Cerrahpa�a T�p Fak�ltesinde ger�ekle�ti. �stanbul �niversitesi LGBT ��renci Toplulu�u Radar*'�n organize etti�i etkinli�i, T�p Fak�ltesi'nden Bas�n-Yay�n Kul�b� ��rencileri destekledi.

�ki oturum halinde ger�ekle�en etkinli�in ilk oturumu, Kaos GL'den Ali Erol ve Nevin �ztop'un konu�mac� olarak kat�lmas�yla ger�ekle�ti. E�cinselli�in adland�r�l���n�n ve anlamland�r�l���n�n T�rkiye seyri �zerine konu�an Ali Erol'un ard�ndan moderat�r Bayram �ahin, "Bakan Aliye Kavaf'�n "E�cinsellik Hastal�kt�r" deme�lerinden sonra b�yle bir etkinli�in Cerrahpa�a'da ger�ekle�mesi �ok anlaml�d�r" dedi. Sunu�lardan sonra ��rencilerle soru cevap k�sm�na ge�ildi. 80 ki�inin kat�ld��� oturum soru cevaplarla tamamland�.

Bilgi �niversitesinden Esra Ersan'�n modere etti�i ikinci oturumda, Galatasaray �niversitesinden Do�. Dr. Nilg�n Tutal Chevrion medyadaki homofobik s�yleme dikkat �ekerek, medyan�n homofobinin devam etmesine ve yeni alanlarda yeni homofobik s�ylemler �retmesine de�indi.

Bilgi �niversitesi'nden Do�. Dr. Asl� Tun� ve Do�. Dr. Yaman Akdeniz ise, "Ortam Sanal, Nefret Ger�ek: Bloglar, Sosyal Medya A�lar� ve Video Oyunlar�nda Homofobi" adl� alt ba�l�k i�erisinde, sanal d�nyada y�kselen homofobi, erkek egemenli�i ve militarizm �zerine sunumlar ger�ekle�tirdiler. Bilin�alt�n� besleyen, pek g�n y�z�nde durmayan oyunlar ve sanal d�nyan�n �retti�i homofobi sunumlar�n�n ard�ndan, soru cevapla ikinci oturum da yine ��rencilerin yo�un ilgisiyle sona erdi.

Etkinlik sonras� �.�. Radar ��rencileri topluca sahil yolundan H�drellez meydan�na ge�tiler. H�drellez meydan�nda da "E�cinseller susmayacak, susmayacaklar susmayacak" sloganlar� att�lar.

 

 

�stanbul �niversitesi Radar Gey-Lezbiyen-Biseks�el-Transgender ��renci Toplulu�u
www.iuradar.blogspot.com
iuradar@hotmail.com