Ar�iv - 2010 - 13/05/2010

Homofobi Kar��t� Bulu�ma 13 �ehrin Ard�ndan Ankara'da!

Kaos GL taraf�ndan koordine edilen 5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, 13 �ehrin ard�ndan 14. dura�� olan Ankara program� ile devam ediyor.

�a�da� Sanatlar Merkezi'nde, Cuma g�n� saat 13'te ba�layacak "A��l�� Forumu"na AP ve TBMM'den milletvekilleri ile el�ilikler kat�lacaklar.

13 May�s ODT� ve Hacettepe �niversitelerindeki forumlar�n ard�ndan, 14 May�s'ta �a�da� Sanatlar Merkezi'ne ge�ecek olan program�n konuklar� aras�nda sanat�� Lale Mansur da var.

Anayasa Mahkemesi raport�r� Osman Can, G�nl�k Gazetesi Yay�n Y�netmeni Ayhan Bilgen, Avrupa �nsan Haklar� Mahkemesi Eski Yarg�c� R�za T�rmen, T�rkiyeli milletvekilleri Zafer �sk�l ve Mehmet Sevigen, AB Parlamentosu parlamenterleri ve Ankara'daki b�y�kel�ilikler de 14 May�s Cuma g�n� �a�da� Sanatlar Merkezi'nde Bulu�ma'ya kat�lacaklar.

15 May�s g�n� "Sol ve Homofobi Forumu" ve "S�n�rlara Kar�� Forum" ile Petrol-�� Konferans Salonu'nda devam edecek olan Bulu�ma'n�n son paneli feminist filozof ve queer teorisyeni Judith Butler'�n "Queer Yolda�l��� ve Sava� Kar��t� Siyaset" konferans� ile ger�ekle�tirilecek.

Milletvekilleri ve El�ilikler A��l�� Forumu'nda

�a�da� Sanatlar Merkezi'nde, Cuma g�nk� "Ayr�mc�l��a Kar�� Kamunun G�revleri ve Sorumlu�u" ba�l�kl� "A��l�� Forumu" saat 13'te ba�l�yor.

�ankaya Belediye Ba�kan� B�lent Tan�k'�n da davetli oldu�u forumu Anne Ross Solberg modere edecek.

TBMM �nsan Haklar� �nceleme Komisyonu Ba�kan� Zafer �sk�l ile CHP �stanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ile Kaos GL'den K�r�ad Kahramano�lu da forumda yer alacaklar.

Hollanda k�kenli Avrupa Parlamentosu Parlamenteri Marietje Schaake ve Sophie In't Veld ile Norve�'ten ���i Partisi Milletvekili Anette Trettebergstuen, Hollanda eski parlamenteri ve Human Rights Watch'dan Boris O. Dittrich de kat�l�mc�lar aras�nda.

Norve� B�y�kel�isi Cecilie Landsverk, Almanya B�y�kel�ili�inden El�i Dr. Pascal Hector, �ngiltere B�y�kel�ili�inden Stuart Adam, Kanada B�y�kel�ili�inden John Davison, Hollanda B�y�kel�ili�inden Sander Janssen, K�ba B�y�kel�isi Jorge Quesada Concepci�n, �spanya B�y�kel�ili�inden Maria Molina ile ABD B�y�kel�ili�i temsilcisi de "A��l�� Forumu"na konu�mac� olarak kat�lacaklar.

Anayasa Forumu

A��l�� Forumunun ard�ndan 14 May�s Cuma g�nk� Homofobi kar��t� Bulu�ma program� "Anayasa Forumu" ile devam edecek.

G�nl�k Gazetesi Yay�n Y�netmeni Ayhan Bilgen'in modere edece�i forum saat 15:30'da ba�l�yor. Anayasa Mahkemesi Raport�r� Osman Can ile Avrupa �nsan Haklar� Mahkemesi Eski Yarg�c� R�za T�rmen Anayasa Forumunun konu�mac�lar� olacaklar.

5. Homofobi Kar��t� Bulu�ma, 16 May�s g�n� saat 13:00'te Kurtulu� Park�'ndan K�z�lay'a "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" ile tamamlanacak.