Ar�iv - 2010 - 11/05/2010

Halperin: E�cinselleri D��lamay�n

D�nyaca �nl� gey yazar Prof. David Halperin, 'Homofobi Kar��t� Bulu�ma' i�in �lkemizdeydi. Halperin, "�stanbul'da sevgilimi sokakta asla �pmezdim" dedi. "Bizi d��lamay�n" �a�r�s� yapt�...

Prof. David Halperin, akademisyen, yazar, ara�t�rmac�. 'Toplumsal cinsiyet', e�cinsellik �al��malar�yla tan�nan d�nyaca �nl� bir isim. Tan�d���m ilk e�cinsel profes�r. T�rkiye'deki e�cinseller ve nas�l bir hayat ya�ad�klar� hakk�nda �ok �ey bilmese de Devlet Bakan� Aliye Kavaf'�n 'homoseks�elli�in tedavi edilmesi gereken bir hastal�k' oldu�una dair s�zleri kula��na gelmi�. "Kimin e�cinsel oldu�unu anlamak zor de�il" diyorum, �ok �a��r�yor. Muhtemelen beni homofobik buluyor. "Bunu ben bile anlayamam" diyor. Halperin'le 5'inci Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda Bo�azi�i �niversitesi'nde bir konu�ma yapmak �zere geldi�i �stanbul'da bulu�tuk.

T�rkiye'deki e�cinseller ve nas�l bir hayat ya�ad�klar� hakk�nda ne biliyorsunuz?
�ok �ey bilmesem de, bir Devlet Bakan�'n�z�n bas�na 'homoseks�elli�in tedavi edilmesi gereken bir hastal�k oldu�unu' s�yledi�ini biliyorum.

Bu sizin i�in s�rpriz oldu mu?
�ok olmad�. D�nyan�n her yerinde politikac�lar b�yle konu�urlar.

Ama e�cinseller de sand��a gidip oy vermiyor mu? Neden bu s�ylemlere maruz kal�yorlar?
Bu �ok karma��k bir durum, neden homofobik olduklar�na dair bir delilimiz yok. ��siz, az gelirli kesimlere y�nelik politikalar �zerine d���nmeyen ve �stelik homofobik beyanlarla insanlar�n dikkatini da��tan durumu sorgulamak gerekiyor. Sosyalist oldu�una inan�lan Barack Obama bile e�cinsel evlili�ine kar��. ABD'de ulusal sa�l�k sigortas� olmad��� i�in HIV-pozitif bir gey ila�lar�n� alamayabiliyor.

E�cinsellik neden �o�unlukla �ok keskin bir �ekilde ifade ediliyor, neden hemen anl�yoruz kimin e�cinsel oldu�unu?
�yle mi? Ger�ekten anl�yor musunuz? Ben anlar m�y�m, bilmiyorum. Belki bu bak�� a��s�yla ilgilidir. Gey kul�plere gelenlerin hepsi e�cinsel de�il. Bak�n bu kul�plerde ya da ba�kalar�nda b�y�kl� adamlar var, muhtemelen evliler de ve biliyor musunuz sadece geceleri o mekanlarda gey hayat� ya��yorlar!

Peki bir gey i�in tercihini ortaya koyman�n yeri var m�?
Geyler birbirinden her �ekilde tamamen farkl�d�r, farkl� hikayeleri ve farkl� ifade tarzlar� vard�r. Bu sadece seks demek de�ildir, yeni bir d�nya ke�fetmektir, yeni insanlar tan�mak demektir. Fakat geyler de �zerlerindeki sosyal bask�n�n fark�ndalar ve buna g�re bir tepki geli�tiriyorlar, bir�ok �zg�rl���nden ister istemez vazge�iyorlar. Ya gizliyorlar, ya da 'g�z�n�z�n i�erisine sokmay�' tercih ediyorlar.

Peki 'e�cinsel olmayanlar'dan ne bekliyorsunuz?
Biz ayn� topraklarda ancak bir diasporada ya��yoruz. Bizi d��l�yorsunuz, kendi evimizde yabanc�y�z. Her durumda evin yabanc�s�y�z. Bize sadece ki�inin cinsel y�nelimine bakmaks�z�n e�itli�i sa�layan yasalar istiyoruz, e�it bir ortamda ya�am hakk� istiyoruz, akademik k�rs�ler ve enstit�ler istiyoruz. Bizim istedi�imiz "Birlikte olacaks�n�z, evlenmek zorundas�n�z" diyen de, "Evlenemezsiniz" diyen bask�lardan da uzakta ya�amak.

E�er �stanbul'a erkek arkada��n�zla gelseydiniz ve yolun ortas�nda onu �pmek isteseydiniz, yapar m�yd�n�z?
Kesinlikle yapmazd�m ��nk� bir sald�r�dan, tepkiden korkard�m. Ama bunu ABD'nin bir�ok yerinde de yapamam. 20 y�l �nce d�nyan�n bir�ok yerinde geyler ve lezbiyenler toplum i�erisinde el ele tutula�arak y�r�yebiliyordu, �p��ebiliyordu. Ama politik bask�lardan dolay� bug�n bu �zg�rl�k de ellerinden al�nd�. Biz art�k e�cinsel olarak ya�aman�n zorluklar�n�n daha �ok fark�na vard�k. Bug�n gen�ler "E�cinsellik bir problemdir" bak�� a��s�yla yeti�tiriliyor. 10 y�l �nce e�cinsel oldu�umuzu belli eden rozetler ta��yorduk ve bize "Niye bunu a��klama gere�ini duyuyorsun?" diyene "O zaman sen nikah y�z���n� niye tak�yorsun?" diye soruyorduk.

Peki "E�cinseller tercihlerini bu kadar a��k�a sergilemesinler, gizli ya�as�nlar ne ya�acaklarsa" diyenlere ne s�ylersiniz?
Olmas� gereken ne kalabal���n i�erisinde yok olmak, ne de kendini �ok g�stermek. E�cinseller hakk�nda en yayg�n ele�tiri "Bu �zel bir alan" noktas�ndan ��k�yor. Kimse bunu bilmemeli mi? Bunun imkan� var m�? Toplum i�erisinde ya�ay�p nas�l g�r�nmez olabilirsiniz? E�cinseller b�yle isteniyor diye yok olmayacaklar, ortadan u�up gidemezler de. ��nk� "�zel olan her zaman politiktir" ve kamuya ��kmal�d�r.

TEK-Y�N'DE HERKES �OK K�BARDI

Bu T�rkiye'ye ilk geli�iniz mi?
10 y�l �nce bir kez gelmi�tim.

De�i�mi� buldunuz mu �stanbul'u?
Bu kez yenilikleri ke�fetmek i�in yeterli vaktim olmad�. Ge�en geldi�imizde gitti�im Tarlaba��'ndaki Tek-Y�n isimli bir e�cinsel kul�be yine gittim. �ok de�i�mi�, �ok modern olmu�. �ok farkl� kesimlerden insanlar vard�. Anadolu'dan TIR ��forleri gelmi�ti. Sertab Erener ile Tarkan'� dinledik. Herkes birbirine kar�� �ok kibard�, iki gece �st �ste gittik.

Avrupa ya da Amerika'dakilerle k�yaslarsak?
10 y�l �nce oryantal dans yap�l�yordu ve erkek dans�z vard�. Ortado�u k�lt�r�n� an�msat�yordu. Bug�n ise d�nyan�n modern kentlerindeki gey kul�plerinden hi�bir fark� oldu�unu d���nm�yorum.

Milliyet / ��kran Pakkan
05/11/2010