Ar�iv - 2010 - 28/04/2010

Eski�ehir ve Diyarbak�r'da Homofobi Kar��t� Bulu�ma

5. Homofobi Kar��t� Bulu�ma Nisan ay� program� Eski�ehir ve Diyarbak�r'da yap�lacak etkinlikler ile tamamlan�yor. Eski�ehir'de "Medyan�n Homofobisi, Homofobinin Medyas�"; Diyarbak�r'da "Homofobi Kimin Meselesi?" konu�ulacak.

5 Mart 2010 Tarihinde Trabzon'da ilk aya�� ger�ekle�tirilen ve 16 May�s 2010 tarihinde Ankara'da yap�lacak Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y�� ile son bulacak olan 5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n Eski�ehir aya�� 30 Nisan Cuma g�n� EGEV'de ger�ekle�ecektir.

Eski�ehir Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ev sahipli�ini MorEl Eski�ehir LGBTT Olu�umu yap�yor.

Eski�ehir'de "Medyan�n Homofobisi, Homofobinin Medyas�"

Eski�ehir Geli�im Vakf� (EGEV) Toplant� salonundaki "Medyan�n Homofobisi, Homofobinin Medyas�" ba�l�kl� etkinli�i Remzi Altunpolat modere edecek.

Gazi �niversitesi'nden Eser Ayg�l, "Facebook'ta Nefret S�yleminin �retimi ve Peki�tirilmesi"; Kaos GL'den �zge G�kp�nar, "Homofobinin Medya Seyri"; MorEl Eski�ehir LGBTT Olu�umu'ndan Pelin kalkan, "T�rk Medyas�nda Lezbiyenli�in Sunumu" ba�l�kl� sunumlar�yla kat�lacaklar� oturum saat 16:00'da ba�layacak.

Diyarbak�r'da "Homofobi Kimin Meselesi?"

Diyarbak�r Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ev sahipli�ini Hevj�n LGBT Olu�umu yap�yor.

"Homofobi Kimin Meselesi?" ba�l�kl� s�yle�iye �stanbul Bilgi �niversitesi Hukuk Fak�ltesi'nden Dr. K�r�ad Kahramano�lu konu�mac� olarak kat�l�yor.

Diyarbak�r Sanat Merkezi'nde, 30 Nisan, Cuma g�n� saat 16:00'da ba�layacak s�yle�iyi Hevj�n LGBT Olu�umu'ndan �yk� Su yapacak.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n May�s program� 1 May�s'tan 17 May�s'a �zmir, �stanbul ve Ankara bulu�malar� ile tamamlanacak.

5. Homofobi Kar��t� Bulu�ma, 16 May�s Pazar g�n�, Ankara'da yap�lacak "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" ile sona erecek.

ESK��EH�R

30 N�SAN 2010, CUMA
Yer: Eski�ehir Geli�im Vakf� (EGEV) Toplant� salonu
Saat: 16:00-18:00
"Medyan�n Homofobisi, Homofobinin Medyas�"
Moderat�r: Remzi Altunpolat
"Facebook'ta Nefret S�yleminin �retimi ve Peki�tirilmesi"
Eser Ayg�l, Gazi �niversitesi
"Homofobinin Medya Seyri"
�zge G�kp�nar, Kaos GL
"T�rk Medyas�nda Lezbiyenli�in Sunumu"
Pelin Kalkan, MorEl Eski�ehir LGBTT Olu�umu

D�YARBAKIR

30 N�SAN 2010, CUMA
Yer: Diyarbak�r Sanat Merkezi
Saat: 16:00-18:00
"Homofobi Kimin Meselesi"
Moderat�r: �yk� Su, Hevj�n LGBTT Olu�umu
Dr. K�r�ad Kahramano�lu, �stanbul Bilgi �niversitesi Hukuk Fak�ltesi