Ar�iv - 2010 - 02/05/2010

"Erkek E�cinseller Ne �ster?"

luBUnya - Bo�azi�i �niversitesi LGBTT Toplulu�u'nun ev sahipli�ini yapt���, Halperin'in Bo�azi�i �niversitesi Demir Demirgil Salonu'ndaki konferans� 7 May�s Cuma g�n� saat 16:00'da ba�l�yor.

"Aziz Foucault", "E�cinselli�in Y�zy�l� ve Yunan A�k� �zerine Ba�ka Makaleler", "E�cinsellik Tarihini Yazman�n Yollar�", "Cinsellikten �nce" ve "Geyler Ne �ster?" kitaplar�n�n yazar� Prof. Dr. David Halperin, 5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda 7 May�s'ta �stanbul Bo�azi�i �niversitesi'ne geliyor.

Queer Teori'nin kral�, Ele�tirel Teori'nin yuma�� ve Toplumsal Cinsiyet �al��malar�'n�n sihirli de�ne�i olan David Halperin, son kitab� "Nas�l E�cinsel Olunur?" ile okurlar� ve ��retim g�revlisi oldu�u Michigan �niversitesi'ne �ocuklar�n� g�nderen ebeveynler aras�nda bir tart��may� k�z��t�rm��a benziyor. Ebeveynler, endi�e i�inde olana bitene m�dahale etmek isterken, Halperin'in derslerine kay�t yapt�rmak isteyen ��renciler, say�s� art�k tutulamaz tutulamayan listelerde s�ralar�n� bekliyor.

luBUnya - Bo�azi�i �niversitesi LGBTT Toplulu�u'nun ev sahipli�ini yapt���, Halperin'in Bo�azi�i �niversitesi G�ney Kamp�s�nde bulunan Demir Demirgil Salonu'nda sunaca�� konferans�n g�ze �arpan ba�l�klar� ��yle:

Cinsel pratik olarak erkek e�cinselli�in ve k�lt�rel pratik olarak erkek e�cinselli�in aralar�ndaki ba� nedir? Geylerin k�lt�rel nesne-se�imlerini tam olarak ne a��klar? Geylerin cinsel tercihlerini de�il de k�lt�rel se�imlerini �al��arak, e�cinsel erkek �znelli�ine dair ne bulabiliriz? Spesifik k�lt�rel formlar�n, cinsel anlamlar� nedir? Ve son olarak, Nas�l E�cinsel Olunur?