Ar�iv - 2009 - 16/04/2010

Homofobi Kar��t� Bulu�ma S�ras� Van'da

Homofobi Kar��t� Bulu�ma S�ras� Van'da

5. Homofobi Kar��t� Bulu�ma Nisan ay� program� Van'da yap�lacak etkinlikler ile devam ediyor.

17-18 Nisan tarihlerindeki Van bulu�mas�n�n ev sahipli�ini Van Kad�n Derne�i (VAKAD), KESK ve �nsan Haklar� Derne�i Van �ubesi yap�yor.

Yerel Bas�nla Medya At�lyesi

Homofobi Kar��t� Ruh Sa�l��� Giri�imi'nden Psikiyatr Dr. Seven Kaptan ile Psikolog Dr. Mahmut �efik Nil ve Kaos GL'den Ali Erol'un kat�l�m�yla ger�ekle�ecek Van program�, sadece yerel bas�n mensuplar�na a��k olacak "Medya At�lyesi"nin yan� s�ra herkese a��k "Heteroseksizm ve Homofobi" oturumundan olu�uyor.

Van bulu�mas�n�n ilk etkinli�i 17 Nisan Cumartesi g�n�, Van Kad�n Derne�i'nin (VAKAD) toplant� salonunda saat 17:00'de ba�layacak.

"Heteroseksizm ve Homofobi" ba�l�kl� etkinlik ise 18 Nisan Pazar g�n� saat 14:00'te, KESK Toplant� Salonunda yap�lacak.

Medya At�lyesinde, son zamanlarda daha s�k tart���ld��� gibi �u sorulara cevap aranacak.

E�cinselli�in nedenleri nedir?
E�cinsellik bir hastal�k m�d�r?
E�cinsellik bozulmu� bir genden mi kaynaklanmaktad�r?
E�cinsellik neden ve nas�l "Hastal�k" s�n�fland�rmas�ndan ��kar�lm��t�r?
E�cinselli�in tedavisi var m�d�r?
E�cinsellerin g�r�n�r olu�u toplumdaki gen�lere k�t� �rnek olur mu?
Tarihte e�cinselli�e yakla��mlar nas�ld�?

Herkese a��k yap�lacak Pazar g�nk� toplant�da ise e�cinsellik ve e�cinsellere yakla��mlar ele al�nacak. E�cinsellik ve Tarihteki G�r�n�mleri ile T�bb�n E�cinselli�e Yakla��m� ba�l�klar�n�n yan� s�ra e�cinselli�in T�rkiye seyri Van bulu�mas�n�n ikinci g�n program�n�n ba�l�klar� olacak.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Nisan program� Van bulu�mas�n�n ard�ndan, Antalya, Eski�ehir ve Diyarbak�r bulu�malar� ile tamamlanacak.

5. Homofobi Kar��t� Bulu�ma, 16 May�s Pazar g�n�, Ankara'da yap�lacak "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" ile sona erecek.