Ar�iv - 2010 - 02/04/2010

5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Program�

5. ULUSLARARASI HOMOFOB� KAR�ITI BULU�MA

TRABZON

5 MART 2010, CUMA
Yer: Trabzon Sanat Evi
"Homofobiye Kar�� Trabzon"

KT� / Kitap ve Sosyal Ara�t�rmalar Kul�b� (KSAK)

19:00-21:00
"Kad�n �rg�tlenmesi Pratikleri" - Sadece kad�nlar�n Kat�l�m�yla...
�lknur �st�n, Feminist

6 MART 2010, CUMARTES�
Yer: Trabzon Sanat Evi
13:00-15:00
"Homofobi Kimin Meselesi?"

"Ayr�mc�l�ktan �deolojiye Homofobi"
Prof. Dr. Melek G�regenli, Sosyal Psikolog, Ege �niversitesi
"Psikiyatrinin E�cinselli�e Yakla��m�n�n Evrimi ve Toplumsal �zd���m�"
Dr. Koray Ba�ar, Psikiyatr, Homofobi Kar��t� Ruh Sa�l��� Giri�imi

15:00-18:00
Film: "Milk"
Gus Van Sant
128 dk., 2008

19:00-21:00
"De�i�en Alg�lar ��inde Erkeklik G�r�n�mleri"
Ali Erol, Kaos GL

SAMSUN

9 MART 2010, SALI
19 May�s �niversitesi
"�nsan Haklar�, Toplumsal Cinsiyet M�cadelesi ve LGBTT Bireyler"

Kaos GL - Umut G�ner, Ali Erol, Nevin �ztop

ADANA

14 MART 2010, PAZAR
Film: "Yasak Hisler" (Sens Interdits)
S�meya K�kten, Bel�ika
84 dk., 2008

15 MART 2010, PAZARTES�
�ukurova �niversitesi
Yer: T�p Fak�ltesi, Hipokrat Amfisi
13:00-15:00
"Homofobi Kimin Meselesi?"

Moderat�r: Prof. Dr. Erbu� Keskin, T�p Fak�ltesi & Prof. Dr. G�l�ah �eydao�lu, Tabipler Odas� Adana Genel Sekreteri
"E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n T�rkiye Seyri"
Ali Erol, Kaos GL
"Bir �tekile�tirme Prati�i Olarak Cinselli�in T�bbile�tirilmesi ve E�cinsellik"
Prof. Dr. Sel�uk Candansayar, Psikiyatr, Gazi �niversitesi
"Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi"
Prof Dr. Melek G�regenli, Sosyal Psikolog, Ege �niversitesi

MERS�N

17 MART 2010, �AR�AMBA
Mersin �niversitesi
13:00
Yer: U�ur Oral Kongre Merkezi B Salonu, �iftlik Kamp�s�
"Homofobi Kimin Meselesi?"

"E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n T�rkiye Seyri"
Ali Erol, Kaos GL
"Bir �tekile�tirme Prati�i Olarak Cinselli�in T�bbile�tirilmesi ve E�cinsellik"
Prof. Dr. Sel�uk Candansayar, Psikiyatr, Gazi �niversitesi
"Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi"
Prof Dr. Melek G�regenli, Sosyal Psikolog, Ege �niversitesi
"�nsan Haklar�n�n �nsan�n�n Cinsiyeti"
Do�. Dr. Nilg�n Toker, Felsefe, Ege �niversitesi

KAYSER�

23 MART 2010, SALI
"LGBTT M�ltecilerin Sorunlar� ve ��z�m �nerileri �al��tay�"
Kaos GL - �zge G�kp�nar & Umut G�ner
S���nmac� ve G��menlerle Dayan��ma Derne�i'nin katk�s�yla...

ED�RNE

29 MART 2010, PAZARTES�
Trakya �niversitesi
"E�cinsellikle �lgili S�k�a Sorulan Sorular"

Kaos GL - Umut G�ner & �smail Alacao�lu

AYDIN

6 N�SAN 2010, SALI
"E�cinsellikle �lgili S�k�a Sorulan Sorular"
Nevin �ztop, Umut G�ner - Kaos GL

D�YARBAKIR

10 N�SAN 2010, CUMARTES�
Yer: Baro Salonu
"Homofobi ve Ayr�mc�l�k"

Moderat�r: Ezra Elbistan, Hevj�n LGBTT Olu�umu
"E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n T�rkiye Seyri"
Ali Erol, Kaos GL Derne�i
"LGBTT Bireylerin �nsan Haklar� Alan�nda Ya�ad�klar� Sorunlar"
Av. F�rat S�yle, Lambdaistanbul LGBTT Dayan��ma Derne�i

30 Nisan 2010, CUMA,
Yer: Diyarbak�r Sanat Merkezi
"Homofobi Kimin Meselesi?"

Moderat�r: �yk� Su, Hevj�n LGBTT Olu�umu
Sebahat Tuncel, Milletvekili, Bar�� ve Demokrasi Partisi (BDP)
Dr. K�r�ad Kahramano�lu, Bilgi �niversitesi, Hukuk Fak�ltesi

VAN

17 N�SAN 2010, CUMARTES�
Yer: Van Kad�n Derne�i (VAKAD) Toplant� Salonu
Adres: S�hke Caddesi, 100. Y�l �� Merkezi, A Blok, Kat 2, No. 49
Saat: 17:00
"Medya At�lyesi"

Psikiyatr Dr. Seven Kaptan, Homofobi Kar��t� Ruh Sa�l��� Giri�imi
Psikolog Dr. Mahmut �efik Nil, Homofobi Kar��t� Ruh Sa�l��� Giri�imi
Ali Erol, Kaos GL

18 N�SAN 2010, PAZAR
KESK Toplant� Salonu: Mavi Plaza, Kat 3
14:00
"Heteroseksizm ve Homofobi At�lyesi"

Psikiyatr Dr. Seven Kaptan, Homofobi Kar��t� Ruh Sa�l��� Giri�imi
Psikolog Dr. Mahmut �efik Nil, Homofobi Kar��t� Ruh Sa�l��� Giri�imi
Ali Erol, Kaos GL

ANTALYA

24 N�SAN 2010, CUMARTES�
Akdeniz �niversitesi, Sosyal D���nce Toplulu�u
Yer: Uygulama Oteli, Metin Kaynar Salonu, Falez Otel Kar��s�, Konyaalt�
14:00-16:00
"Homofobi Kimin Meselesi?"

"E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n T�rkiye Seyri"
Ali Erol, Kaos GL Derne�i
"Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi"
Prof. Dr. Melek G�regenli, Sosyal Psikolog, Ege �niversitesi
"�nsan Haklar�n�n �nsan�n�n Cinsiyeti"
Do�. Dr. Nilg�n Toker, Felsefe, Ege �niversitesi

ESK��EH�R

30 N�SAN 2010, CUMA
Anadolu �niversitesi �leti�im Fak�ltesi
"Medyan�n Homofobisi, Homofobinin Medyas�"

Moderat�r: Pelin Dutlu, MorEL LGBTT Olu�umu, Eski�ehir
"Facebook'ta Nefret S�yleminin �retimi ve Peki�tirilmesi"
Eser Ayg�l, Gazi �niversitesi
"Homofobinin Medya Seyri"
�zge G�kp�nar, Kaos GL

1 MAYIS 2010, CUMARTES�

1 May�s'tan 17 May�s'a Homofobiye Kar�� Y�r�y��...

�ZM�R

2 MAYIS 2010, PAZAR
Saat: 16:00
Vas�f �ng�ren Sanat Merkezi

Film: "Yasak Hisler" (Sens Interdits)
S�meya K�kten, Bel�ika
84 dk., 2008

3 MAYIS 2010, PAZARTES�
Saat: 13:00-14:30
Ege �niversitesi
"Homofobi Kimin Meselesi?"

Moderat�r: Dr. K�r�ad Kahramano�lu, Bilgi �niversitesi
"�nsan Haklar�n�n �nsan�n�n Cinsiyeti"
Do�. Dr. Nilg�n Toker, Felsefe, Ege �niversitesi
"Bir �tekile�tirme Prati�i Olarak Cinselli�in T�bbile�tirilmesi ve E�cinsellik"
Prof. Dr. Sel�uk Candansayar, Psikiyatr, Gazi �niversitesi

4 MAYIS 2010, SALI
Saat: 13:00-14:30
Dokuz Eyl�l �niversitesi
"Homofobi Kimin Meselesi?"

Moderat�r: Dr. K�r�ad Kahramano�lu, Bilgi �niversitesi
"Bir �tekile�tirme Prati�i Olarak Cinselli�in T�bbile�tirilmesi ve E�cinsellik"
Prof. Dr. Sel�uk Candansayar, Psikiyatr, Gazi �niversitesi
"Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi"
Prof. Dr. Melek G�regenli, Sosyal Psikolog, Ege �niversitesi

�STANBUL

12 Mart 2010, CUMA
Bah�e�ehir �niversitesi
17:00-18:30
"Homofobi Kimin Meselesi?"

"E�cinsellikle �lgili S�k�a Sorulan Sorular"
Kaos GL - Umut G�ner
Do� Dr. Hande Eslen Ziya, Bah�e�ehir �niversitesi, Sosyoloji B�l�m�

5 MAYIS 2010, �AR�AMBA
Yer: �stanbul �niversitesi, Cerrahpa�a T�p Fak�ltesi, Prof. Dr. Cem'i Demiro�lu Oditoryumu
�.�. Radar & CTF Bas�n-Yay�n Kul�b� (Cerrahpa�a T�p Fak�ltesi Ara� Giri� Kap�s�n�n sa��nda)

12:00-13:00
"E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n T�rkiye Seyri"
Moderat�r: �.�. Radar
Nevin �ztop & Ali Erol - Kaos GL

14:30-16:30
"Homofobi Medyada Farz M�d�r?"

Moderat�r: Esra Arsan, �stanbul Bilgi �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi
Do�. Dr. Nilg�n Tutal Cheviron, Galatasaray �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi
"Ortam Sanal, Nefret Ger�ek: Bloglar, Sosyal Medya A�lar� ve Video Oyunlar�nda Homofobi"
Do�. Dr. Asl� Tun�, �stanbul Bilgi �niversitesi �leti�im Fak�ltesi
Do�. Dr. Yaman Akdeniz, �stanbul Bilgi �niversitesi, Hukuk Fak�ltesi

6 MAYIS 2010, PER�EMBE
Sabanc� �niversitesi
"E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n T�rkiye Seyri"
Kaos GL - Nevin �ztop & Ali Erol

"Homofobi, Ayr�mc�l�k ve Toplumsal Cinsiyet"
Ay�e G�l Alt�nay, Sabanc� �niversitesi
H�lya Adak, Sabanc� �niversitesi
Nedim Nomer, Sabanc� �niversitesi

7 MAYIS 2010, CUMA
Bo�azi�i �niversitesi
"Erkek E�cinseller Ne �ster?"

David Halperin, Michigan �niversitesi

"Homofobi Kimin Meselesi?"
LuBUnya ��renci Toplulu�u Forumu

8 MAYIS 2010, CUMARTES�
�stanbul Alman K�lt�r Merkezi
S�n�rlara Kar�� Forum: "Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?"

Moderat�r: Sezgin Tanr�kulu, Avukat, Diyarbak�r Barosu Eski Ba�kan�
Rober Kopta�, Agos Gazetesi
Ahmet Tulgar, Yazar, BirG�n Gazetesi
Yrd. Do�. Dr. Vahap Co�kun, Dicle �niversitesi

9 MAYIS 2010, PAZAR
�stanbul Goethe Enstit�s�
Homofobi Kar��t� Ruh Sa�l��� Giri�imi At�lyesi

"Sosyal Ayr�mc�l�k ve E�cinsellik"
Prof. Dr. �ahika Y�ksel, �stanbul �niversitesi T�p Fak�ltesi
"T�bb�n Homofobisi"
Prof. Dr. Sel�uk Candansayar, Psikiyatr, Gazi �niversitesi
"A��lma S�reci ve Terapistin ��levi"
Dr. Koray Ba�ar, Psikiyatr

12 MAYIS 2010, �AR�AMBA
Sabanc� �niversitesi
"�niversitelerde LGBTT Olu�umlar�"

K�r�at Kahramano�lu

ANKARA

5 MAYIS 2010, �AR�AMBA
Ankara �niversitesi Siyasal Bilimler Fak�ltesi
Arkada� Z. �zger Bulu�mas�

A� SBF �HM & SBFD-DER & KAOS GL

"Bir �tekile�tirme Prati�i Olarak Cinselli�in T�bbile�tirilmesi ve E�cinsellik"
Prof. Dr. Sel�uk Candansayar, Psikiyatr, Gazi �niversitesi

13 MAYIS 2010, PER�EMBE
Orta Do�u Teknik �niversitesi (ODT�)
Yer: KKM, B Salonu
13:15-15:15
"Sol ve Homofobi Forumu"

Moderat�r: Yrd. Do�. Dr. Devrim Sezer, �zmir Ekonomi �niversitesi
Ertu�rul K�rk��, Ekmek ve �zg�rl�k
Ecehan Balta, Yeniyol
�nan Karako�, Ezilenlerin Sosyalist Partisi
K�r�ad Kahramano�lu, ODTU Mezunu

15:30-16:30
Yer: KKM, B Salonu
Film G�sterimi: "Never Kneel Down"
G�ney Afrika'da lezbiyen olma hali...
Y�netmenler Anna Blomqvist & Oscar Eriksson'�n kat�l�m�yla...

38 dk., 2008

16:30-18:30
Yer: KKM, B Salonu
Stand-up Performans�: "Yaln�z Kad�n"
Sanat��: Esmeray
Yazan: Franca Rame-Dario Fo
�evirmen: F�sun Demirel

13 MAYIS 2010, PER�EMBE
GEN�L�K HOMOFOB�YE KAR�I!
Yer: Ankara �niversitesi, Siyasal Bilgiler Fak�ltesi
Saat: 14:00

Kat�l�mc� �niversiteler: 19 May�s �niversitesi, Trakya �niversitesi, Mu�la �niversitesi, �ukurova �niversitesi, Ankara �niversitesi, Ortado�u �niversitesi, Hacettepe �niversitesi, Adnan Menderes �niversitesi, 9 Eyl�l �niversitesi, Ege �niversitesi, �stanbul �niversitesi, Bo�azi�i �niversitesi, Sabanc� �niversitesi...

13 MAYIS 2010, PER�EMBE

Hacettepe �niversitesi
Yer: Tu�rul �ubuk�u Salonu
15:00
Yeni Medya Ortam�nda �rg�tlenme ve Nefret S�ylemi

"Yeni Medya Ortam�nda Olanaklar ve Olamayanlar", Mutlu Binark
"Facebook �rne�i �zerinden Nefret S�yleminin �retimi ve Peki�tirilmesi", Eser Ayg�l
"Yeni Medya Ortam�nda Aktivizm ve �rg�tlenmeler", Gamze G�ker

�A�DA� SANATLAR MERKEZ�

14 MAYIS 2010, CUMA
13:00-15:00

A�ILI� FORUMU: "Ayr�mc�l��a Kar�� Kamunun G�revleri ve Sorumlu�u"
Moderat�r: Anne Ross Solberg
K�r�ad Kahramano�lu, Kaos GL
B�lent Tan�k, �ankaya Belediye Ba�kan�
Zafer �sk�l, TBMM �nsan Haklar� �nceleme Komisyonu Ba�kan�
Mehmet Sevigen, CHP �stanbul M�lletvekili
Marietje Schaake, Avrupa Parlamentosu Parlamenteri, Hollanda
Sophie In't Veld, Avrupa Parlamentosu Parlamenteri, Hollanda
Anette Trettebergstuen, ���i Partisi Milletvekili, Norve�
Boris O. Dittrich, �nsan Haklar� �zleme �rg�t� (HRW), LGBT Rights Program
Katrin Buchholz, �nsan Haklar� Sorumlusu Ba�k�tibi, Almanya B�y�kel�ili�i
B�y�kel�i Cecilie Landsverk, Norve� B�y�kel�ili�i
Dr. Pascal Hector, El�i, Almanya B�y�kel�ili�i
Stuart Adam, M�ste�ar, �ngiltere B�y�kel�ili�i
John Davison, M�ste�ar ve Siyasi Dan��man, Kanada B�y�kel�ili�i
Sander Janssen, Siyasi �li�kiler M�ste�ar�, Hollanda B�y�kel�ili�i
Maria Molina, M�ste�ar, �spanya B�y�kel�ili�i
B�y�kel�i Jorge Quesada Concepci�n, K�ba B�y�kel�ili�i
B�y�kel�i Jan Paul Dirkse, Hollanda B�y�kel�ili�i
ABD B�y�kel�ili�i

15:30-16:30
ANAYASA FORUMU
Moderat�r: Ayhan Bilgen, G�nl�k Gazetesi Yay�n Y�netmeni
Osman Can, Anayasa Mahkemesi Raport�r�
R�za T�rmen, Avrupa �nsan Haklar� Mahkemesi Eski Yarg�c�

17:00-18:00
HOMOFOB�YE KAR�I SANAT FORUMU
Lale Mansur, Oyuncu

18:00-18:15
5. Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas� �d�l T�reni
Onur J�risi Lale Mansur'un kat�l�m�yla...

18:15-20:15
LEZB�YENLER VE B�SEKS�EL KADINLAR FORUMU

PETROL-�� KONFERANS SALONU

15 MAYIS 2010, CUMARTES�
13:00-14:30

SOL VE HOMOFOB� FORUMU
Moderat�r: Esra Arsan, Bilgi �niversitesi �leti�im Fak�ltesi
H�ner Bu�dayc�o�lu, E�itlik ve Demokrasi Partisi
Mahir Say�n, Sosyalist Parti
Eylem Y�ld�z, Demokratik Haklar Federasyonu
K�r�ad K�z�ltu�

15:00-16:30
SINIRLARA KAR�I FORUM
"Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?"

Moderat�r: Prof. Dr. Yasemin �nceo�lu, Galatasaray �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi
Tan�l Bora, Birikim Dergisi & Toplum ve Bilim Dergisi
Rober Kopta�, Agos Gazetesi
Prof. Dr. Melek G�regenli, Sosyal Psikolog, Ege �niversitesi

17:00-19:00
Yer: Ankara �niversitesi, Siyasal Bilgiler Fak�ltesi
"QUEER-YOLDA�LI�I VE SAVA�-KAR�ITI S�YASET"

Prof. Dr. Judith Butler, Berkeley �niversitesi, ABD
Sunan: Zeynep Gambetti, Bo�azi�i �niversitesi

16 MAYIS 2010, PAZAR, ANKARA

HOMOFOB�YE KAR�I Y�R�Y��
Saat: 13:00, Kurtulu� Park�'ndan Y�ksel Caddesi'ne...

Bulu�ma ��in �leti�im:

Kaos GL - Nevin �ztop & Ali Erol

Tel: 0 312 230 03 58 /12 E-posta: kaosgl@kaosgl.org, nevin@kaosgl.org