Ar�iv - 2010 - 05/03/2010

antihomofobi 2010

Bulu�uyoruz!

5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Ba�l�yor

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�nbe�incisi ba�l�yor. 13 �ehirde, Mart'tan May�s'a kamp�s ve �ehir etkinlikleri ile s�recek bulu�malar, "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" ile Ankara'da tamamlanacak.

Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� m�cadele y�r�ten Kaos GL, her y�l 17 May�s haftas�nda Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşmay� �rg�tl�yor.Homofobiyi ve LGBT'lerin sorunlar�n� tart��mak isteyen, e�cinsel ve heteroseks�el birlikte �zg�rle�mek isteyen herkes Bulu�malara kat�labiliyor.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n ilki May�s 2006'da ger�ekle�ti ve ayr�mc�l��a kar�� m�cadelede �r�len a�lar�n sonucunda ge�en y�l Ankara s�n�rlar�n� a�arak 5 �ehre daha yay�ld�. Mart'tan May�s'a kamp�s ve �ehir etkinlikleri ile ger�ekle�ecek Be�inci Bulu�ma ise Trabzon'dan ba�l�yor ve 13 �ehre yay�l�yor.

 • Homofobi Kar��tlar� Trabzon'da Bulu�uyor!
 • Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi & Feminizm'den Queer Teoriye Anti-Homofobi
 • Judith Butler ile Queer Forum!
 • �ukurova'da Homofobi Kar��t� Bulu�ma!
 • S�n�rlara Kar�� Forum: "Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?"
 • Diyarbak�r'da "Milliyet�ilik, Nefret Salg�n� ve Homofobi" Tart���l�yor!
 • Anayasa Forumu
 • Ayr�mc�l��a Kar�� Kamunun G�revleri ve Sorumlu�u
 • Homofobi Medyada Farz M�d�r?
 • Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�
 • Arkada� Z. �zger Bulu�mas�
 • Lale Mansur'la 5. Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas�
 • Sol ve Homofobi Forumu
 • Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�yoruz!

Homofobi Kar��tlar� Trabzon'da Bulu�uyor!

Karadeniz Teknik �niversitesi, Kitap ve Sosyal Ara�t�rmalar Kul�b�'n�n (KSAK) �rg�tledi�i etkinlikler, 5-6 Mart tarihlerinde Trabzon Sanat Evi'nde yap�lacak.

Feminist �lknur �st�n'�n "Kad�n �rg�tlenmesi Pratikleri" ba�l�kl� at�lyesi sadece kad�nlar�n kat�l�m�na a��k ve saat 19:00-21:00 aras�nda olacak.

6 Mart Cumartesi g�nk� etkinlikler ise "Homofobi Kimin Meselesi?" oturumu ile ba�l�yor. Saat 13:00 - 15:00 aras�ndaki oturumda, "Ayr�mc�l�ktan �deolojiye Homofobi" sunumunu, Ege �niversitesinden, Sosyal Psikolog Prof. Dr. Melek G�regenli yapacak. Ard�ndan "Psikiyatrinin E�cinselli�e Yakla��m�n�n Evrimi ve Toplumsal �zd���m�"n� ise Homofobi Kar��t� Ruh Sa�l��� Giri�iminden, Psikiyatr Dr. Koray Ba�ar sunacak. Saat 15:00 - 18:00 aras�ndaki Film G�steriminin ard�ndan Trabzon Sanat Evindeki Bulu�ma program� Kaos GL'den Ali Erol'un s�yle�isi ile tamamlanacak. "De�i�en Alg�lar ��inde Erkeklik G�r�n�mleri" ba�l�kl� s�yle�i saat 19:00-21:00 aras�nda olacak.

Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi & Feminizm'den Queer Teoriye Anti-Homofobi

Homofobi Kar��t� Bulu�ma bu y�l Bo�azi�i �niversitesinde bir g�nl�k bir sempozyum ile "Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi & Feminizm'den Queer Teoriye Anti-Homofobi" tart��mas�n� a��yor.

7 May�s g�n� ger�ekle�ecek sempozyum, Hollandal� Feminist yazar Anja Meulenbelt'in "Utan� Bitti, �zg�rl�k M�cadelesi S�r�yor!" ba�l�kl� konferans� ile a��l�yor.

Michigan �niversitesi'nde "Cinselli�in Tarihi ve Teorisi" �zerine ders veren David Halperin, "Erkek E�cinseller Ne �ster?" sorusunun cevab�n� arayacak.Queer teori, erkek e�cinsel k�lt�r�, toplumsal cinsiyet, ele�tirel teori, e�cinselli�in son y�z y�l�, erotik deneyimlerin olu�turulmas� ve Foucault.

"Homofobi Kimin Meselesi?" oturumunda Sosyal PsikologProf. Dr. Melek G�regenli, "Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi"yi tart��acak. Ege �niversitesi Felsefe B�l�m�nden Do�. Dr. Nilg�n Toker, "�nsan Haklar�n�n �nsan�n�n Cinsiyeti"ni sorgulayacak.

Judith Butler ile Queer Forum!

"Yok art�k, daha neler." deyi�inizi duyuyoruz. Evet, yanl�� okumad�n�z, Judith Butler T�rkiye topraklar�na ad�m at�yor ve Homofobi Kar��t� Bulu�ma'ya kat�lmak �zere Ankara'ya geliyor.

Berkeley �niversitesi'nden Prof. Dr. Judith Butler, 15 May�s Cumartesi g�n� Ankara'da konu�acak. Bo�azi�i �niversitesi'nden prof. Dr. Zeynep Gambetti'nin modere edece�i "Queer Forum"daki Butler konferans�, 18:30'da ba�layacak.

�ukurova'da Homofobi Kar��t� Bulu�ma!

Adana ve Mersin'deki etkinler 14-17 Mart tarihlerinde. Tabipler Odas� Adana �ube Ba�kan� Prof. Dr. G�l�ah �eydao�lu'nun modere edece�i Adana �ukurova �niversitesindeki 15 Mart Pazartesi g�nk� oturumda, "Bir �tekile�tirme Prati�i Olarak Cinselli�in T�bbile�tirilmesi ve E�cinsellik" ile Gazi �niversitesinden Psikiyatr, Prof. Dr. Sel�uk Candansayar; "Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi" ile Sosyal Psikolog Prof Dr. Melek G�regenli ve "E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n T�rkiye Seyri" ile Kaos GL'den Ali Erol yer alacaklar.

Mersin �niversitesinde, 17 Mart �ar�amba g�nk� oturuma ise Adana'daki konu�mac�lara ek olarak "�nsan Haklar�n�n �nsan�n�n Cinsiyeti" ba�l�kl� sunumu ile Ege �niversitesinden Felsefeci Do�. Dr. Nilg�n Toker dahil olacak.

S�n�rlara Kar�� Forum

"Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?" 8 May�s'ta �stanbul'da, 15 May�s'ta Ankara'da "S�n�rlara Kar�� Forum"da bu sorunun cevab�n� arayaca��z.

Galatasaray �niversitesi'nden Prof. Dr. Yasemin �nceo�lu'nun modere edece�i Ankara'daki foruma Birikim Dergisi & Toplum ve Bilim Dergisi'nden Tan�l Bora, Agos Gazetesinden Rober Kopta�, Azerbaycan'dan yazar Ali Ekber Aliyev ile Sosyal Psikolog Prof. Dr. Melek G�regenli kat�l�yor.

�stanbul'daki forumu ise Diyarbak�r Barosu Eski Ba�kan�, Avukat Sezgin Tanr�kulu modere ediyor. Dicle �niversitesi'nden Yrd. Do�. Dr. Vahap Co�kun ile birlikte Rober Kopta� ve BirG�n Gazetesi yazar� Ahmet Tulgar yer al�yor.

Diyarbak�r'da "Milliyet�ilik, Nefret Salg�n� ve Homofobi" Tart���l�yor!

Homofobi Kar��tlar�n�n Diyarbak�r'daki bulu�mas� 10-11 Nisan tarihlerinde ger�ekle�ecek. Sosyal Psikolog Prof. Dr. Melek G�regenli'nin "Milliyet�ilik, Nefret Salg�n� ve Homofobi" tart��mas� oturumunda, Lambdaistanbul LGBTT Dayan��ma Derne�i Avukat� F�rat S�yle de"LGBTT Bireylerin �nsan Haklar� Alan�nda Ya�ad�klar� Sorunlar"� anlatacak.

11 Nisan'da ise Bar�� ve Demokrasi Partisi (BDP) Milletvekili Sebahat Tuncel ile Bilgi �niversitesi, Hukuk Fak�ltesi Dr. K�r�ad Kahramano�lu "Homofobi Kimin Meselesi?"ni tart��acak.

Anayasa Forumu

Anayasa de�i�im s�recini takip ediyoruz! 14 May�s Cuma g�n� Ankara'da yap�lacak "Anayasa Forumu" ba�l�kl� oturuma, anayasa raport�r� Osman Can da kat�l�yor.

Ayr�mc�l��a Kar�� Kamunun G�revleri ve Sorumlu�u

Homofobi Kar��t� Bulu�man�n Ankara'daki merkez etkinliklerinin A��l�� Forumu'nda "Ayr�mc�l��a Kar�� Kamunun G�revleri ve Sorumlu�u" i�in 14 May�s Cuma g�n� milletvekilleri ve el�iler bir araya geliyor.

AKP �stanbul Milletvekili Alev Dedegil'in kat�laca�� a��l��ta Hollanda'dan Sophie In't Veld (AP), �sve�'ten Anne Ludvigsson, Norve�'ten Milletvekili Anette Trettebergstuen kat�lacak.

�nsan Haklar� �zleme �rg�t�'nden (HRW) Boris O. Dittrich'in de yer alaca�� A��l�� Forumuna �spanya, K�ba, ABD, Norve�, Almanya, �ngiltere ve Kanada B�y�kel�ileri kat�lacak.

"Ayr�mc�l��a Kar�� Kamunun G�revleri ve Sorumlu�u" forumuna �ankaya Belediye Ba�kan� B�lent tan�k da davet edildi.

Homofobi Medyada Farz M�d�r?

Bilgi �niversitesi �leti�im Fak�ltesi'nden Do�. Dr. Asl� Tun�'un sunaca�� "Ortam Sanal, Nefret Ger�ek: Bloglar, Sosyal Medya A�lar� ve Video Oyunlar�nda Homofobi" tart��mas�n�n da yer alaca�� oturum, �stanbul �niversitesi'nde, 5 May�s �ar�amba g�n� olacak.

Bilgi �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi'nden Esra Arsan'�n modere edece�i oturuma, Galatasaray �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi'nden Do�. Dr. Nilg�n Tutal Cheviron ile �stanbul Bilgi �niversitesi, Hukuk Fak�ltesi'nden Do�. Dr. Yaman Akdeniz konu�mac� olarak kat�l�yorlar.

Medya alan�ndaki "Yeni Medya Ortam�nda �rg�tlenme ve Nefret S�ylemi" ba�l�kl� oturum ise Hacettepe �niversitesinde, 11 May�s Sal� g�n� yap�lacak. Mutlu Binark'�n "Yeni Medya Ortam�nda Olanaklar ve Olamayanlar" sunumu ile kat�laca�� oturumda, "Facebook �rne�i �zerinden Nefret S�yleminin �retimi ve Peki�tirilmesi" ile Eser Ayg�l ve "Yeni Medya Ortam�nda Aktivizm ve �rg�tlenmeler" ile de Gamze G�ker yer al�yor.

Anadolu �niversitesi �leti�im Fak�ltesi'ndeki "Medyan�n Homofobisi, Homofobinin Medyas�" ba�l�kl� oturum 30 Nisan Cuma g�n� ger�ekle�ecek.

"Homofobik Belle�in Olu�umunda Ho�g�r� �ktidar�n�n S�ylemi" ile Bah�e�ehir �niversitesi'nden Prof. Dr. Yusuf Eradam, 15 May�s Cumartesi g�n� Ankara'da olacak.

Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�

Homofobi Kar��t� Bulu�ma bu y�l 19 May�s, �ukurova, Mersin, Trakya, Y�z�nc� Y�l, Akdeniz, Anadolu, Ege, Dokuz Eyl�l, Bah�e�ehir, �stanbul, Sabanc�, Bo�azi�i, Hacettepe, Ankara ve Ortado�u Teknik �niversitesi'ndeki kampus etkinlikleri ile 16 �niversiteye ula��yor.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, 2006 y�l�nda ilk kez, 4 g�nl�k bir salon etkinli�i olarak ba�lad�. 2007 y�l�nda ise merkez etkinliklere, ba�kentin �� b�y�k �niversitesinde yap�lan "Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�" eklendi. Bulu�may� sahiplenen ��renci ve akademisyenlerle birlikte "Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�" her y�l daha fazla �niversite kamp�s�ne ta��n�yor.

Arkada� Z. �zger Bulu�mas�

Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda "Sakals�z Bir O�lan�n Tragedyas�" i�in 5 May�s �ar�amba g�n� Cebeci kamp�s�nde bulu�uyoruz. A� SBF �nsan Haklar� Merkezi (�HM), SBF-DER ve Kaos GL'nin birlikte organize etti�i bulu�mada, �air Arkada� Z. �zger an�lacak.

Lale Mansur'la 5. Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas�

5.'si d�zenlenen Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas�'n�n bu seneki temas� "Bir Kad�n (m�) Sevdim (?)". J�ri Onur �yesi Lale Mansur! Sineman�n zakkum �i�e�i Lale Mansur, bu seneki bulu�mam�z�n "Sanat Forumu"nda, 14 May�s g�n� bizlerle olacak. Ard�ndan da, Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas�'nda derece alanlara �d�llerini verecek. Yani, bu, �yk�n�z� yazmaya ba�laman�z i�in ba�l� ba��na bir neden.

"Yasak Hisler" filminin Bel�ikal� y�netmeni S�meya K�kten de Homofobiye Kar�� Sanat Forumuna kat�lmak �zere Ankara'ya geliyor.

Sol ve Homofobi Forumu

5. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'da "Sol ve Homofobi" iki forumda tart���lacak.

Ortado�u Teknik �niversitesi'nde (ODTU), 13 May�s Per�embe g�n� yap�lacak ilk forumu �zmir Ekonomi �niversitesi'nden Yrd. Do�. Dr. Devrim Sezer modere edecek. Ekmek ve �zg�rl�k'ten Ertu�rul K�rk�� ile eski ODTU mezunu K�r�ad Kahramano�lu'nun kat�laca�� oturumda Yeniyol ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi temsilcileri de yer alacak.

15 May�s'taki merkez forumunu Bilgi �niversitesi �leti�im Fak�ltesi'nden Esra Arsan modere edecek. �zg�rl�k�� Sol'dan Ufuk Uras ile Sosyalist Parti'den Mahir Say�n'�n yer alaca�� "Sol ve Homfobi Forumu"na, Demokratik Haklar Federasyonu temsilcisi ile K�r�ad K�z�ltu� da kat�lacaklar.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�yoruz!

1 May�s'tan 17 May�s'a Homofobiye Kar�� Y�r�y��lerimizin ilki her y�l oldu�u gibi Ankara'da 1 May�s Y�r�y��� ile ba�l�yor.

16 May�s Pazar g�n� Ankara'da yap�lacak "Homofobi Kar��t� Y�r�y��", homofobi, transfobi ve nefrete kar�� g�kku�a�� bayra�� alt�nda olacak. 17 May�s Homofobi Kar��t� G�n nedeniyle d�zenlenen y�r�y��, T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelen LGBT birey ve �rg�tlerce yap�l�yor.

Bulu�ma ��in �leti�im:

Kaos GL - Nevin �ztop & Ali Erol

Tel: 0 312 230 03 58 /12 E-posta: kaosgl@kaosgl.org, nevin@kaosgl.org