Ar�iv - 2010 - 28/05/2010

Bizi Facebook'tan da Takip Edebilirsiniz

Kaos GL'den merhaba!

Yakla��k 9 ayd�r Facebook'taki Kaos GL sayfas�ndan, g�ndemimizi, haberlerimizi, etkinliklerimizi, foto�raflar�m�z� payla��yoruz.

Sayfan�n �yelerinden gelen yorumlar�, ele�tirileri, talepleri de�erlendiriyor ve sadece T�rkiye'nin de�il D�nya'n�n bir �ok yerinden yeni insanlarla tan���yoruz. H�zla artmakta olan �ye say�m�z bug�n itibari ile 3.130 ... Biz istiyoruz ki daha da �o�alal�m, �o�alal�m ki g�r�n�rl���m�z arts�n, �o�alal�m ki sesimiz daha g�r ��ks�n...

��te bu y�zden sizi de sayfam�zda g�rmek, ele�tirilerinizle, yorumlar�n�zla ya da sadece varl���n�zla bir par�am�z olman�z� istiyoruz. Facebookta arama k�sm�na Kaos GL yazd���n�zda kar��n�za ��k�yoruz ama isterseniz a�a��daki linki t�klayarak ula�abilirsiniz.

http://www.facebook.com/pages/Kaos-GL/113817517723?ref=ts

Bir de Homofobi Kar��t� Bulu�ma i�in bir sayfam�z var t�m homofobi ve transfobi kar��tlar�n� bekledi�imiz. Bu sayfam�za ula�man�z i�in de:
http://www.facebook.com/pages/Kaos-GL/113817517723?ref=ts#!/pages/Homofobi-Karsiti-Bulusma/122476347767361?ref=ts

www.kaosgl.org
www.antihomofobi.org