Ar�iv - 2010 - 03/05/2010

"Bilkent �niversitesi'ndeki Homofobik Sald�r�y� K�n�yoruz"

Homofobi Ve Transfobi Kar��t� ��renci Birli�i, Bilkent �niversitesi'nde ger�ekle�tirilen homofobik sald�r�y� k�nayan bir a��klama yay�nlad�.

A��klaman�n tam metni ��yle:

"Bas�na ve Kamuoyuna,
LGBTT bireylere y�nelik d��manl�k ve nefret keyfi, sebepsiz ve egemenlerin pek sevdi�i ifadeyle "m�nferit vak�a"lardan ibaret de�ildir. Sistem, LGBT'leri yer alt�na itmekte, g�r�n�r olmalar�n� istememektedir. Zira LGBT'lerin g�r�n�r olmalar� heteroseksist sistemi tehdit etmekte, onun temellerinin sars�lmas�na yol a�maktad�r. Bu ba�lamda LGBT bireylerin toplumsal alandaki g�r�n�rl���n�n artmas� ayn� zamanda LGBT'lere y�nelik �iddetin de g�r�n�r olmas�n� sa�lam��t�r. G�n ge�memektedir ki LGBT bireylere y�nelik bir �ld�rme, yaralama, gasp, dayak, sald�r� vb. gibi bir �iddet vakas� ile kar��la��lmas�n. T�m bu �iddet olaylar� yetmiyormu� gibi Kad�n ve Aileden Sorum(N)lu Devlet Bakan� Selma Aliye Kavaf yapt��� a��klamalarla Homofobi ve Transfobiyi k�r�klemi�, adeta e�cinselleri ve transeks�elleri hedef g�stermi�tir. Son olarak 16 Nisan 2010 Cuma g�n� ak�am� Bilkent �niversitesi'nde ger�ekle�en bir a��k hava partisinde dans etmekte olan iki e�cinsel erkek ��renci "cinsel y�nelim"leri y�z�nden �zel g�venlik elemanlar�n�n g�zleri �n�nde s�zl� ve fiziksel sald�r�ya u�ram��t�r. �zel g�venli�in m�samahak�r ve hatta sald�r�da bulunanlar� kollayan tav�rlar�ndan cesaret alan sald�rganlar daha sonra parti d�n��� yurtlar�na d�nmekte olan iki ��renciye �evrede insanlar�n olmad��� yurtlar kav�a��nda bir kez daha sald�rarak darp etmi�lerdir. Sald�r�ya u�rayan ��renciler Atat�rk hastanesinden darp raporu alm��lard�r.

S�z konusu �niversite, �nce �niversitenin imaj�n�n zedelenmemesi ad�na bu olay�n duyulmas�n� pek istememi�se de tepkilerin yo�unlu�u kar��s�nda geri ad�m atmak zorunda kalm��t�r. Asl�nda ne bu olay, ne bu olayda �zel g�venlik birimlerinin oynad��� rol ne de olay kar��s�nda �niversitenin ilk ba�ta alm�� oldu�u tutum yabanc�s� oldu�umuz bir durumdur. �niversiteyi ticari i�letme mant��� ile y�neten zihniyetler a��s�ndan tabi� ki her �eyden �nce �niversitenin imaj� gelmektedir. ��renciler aras�nda k�saca �GB denilen, devlet �niversitelerinde de g�venlik hizmetlerinin ta�eronla�t�r�lmas�yla olu�turulan ve bilhassa fa�izan unsurlardan se�ilen �zel g�venlik birimleri, �niversitelerdeki �iddet olaylar� i�erisinde yer alarak, ya sald�rganlara g�z yummakta ya da bizzat �iddetin uygulay�c�s� olmaktad�r.

�niversite y�netimleri ise bu olaylar kar��s�nda adeta kulaklar�n�n �st�ne yatmakta, �rtbas etmeye ya da m�nferit bir olay gibi g�stermeye �al��maktad�r. Oysaki ba�ta belirtti�imiz gibi �iddet m�nferit olmad��� gibi salt LGBT'lere de�il t�m farkl�l�klara y�neliktir. Kimi �niversitelerde k�pe takt��� ya da sa� uzatt���, kimi �niversitelerde sevgilisi ile el ele tutu�tu�u, kimi �niversitelerde siyasal g�r���, etnik ya da dinsel aidiyeti nedeniyle ��renciler, �zel g�venli�in korumas� ve kollamas� alt�ndaki farkl�l�klara tahamm�ls�z fa�izan g�ruhlar taraf�ndan sald�r�ya maruz kalmaktad�r.

23-24 Nisan'da Ankara'da "Homofobi Kar��t� ��renci Bulu�mas�"n� ger�ekle�tirerek "Homofobi ve Transfobi Kar��t� ��renci Birli�i"nin kurulmas�n� kararla�t�rm�� bulunan biz a�a��daki �rg�tler toplant�m�zda g�ndemle�tirdi�imiz, Bilkent �niversitesi'ndeki arkada�lar�m�za y�nelik homofobik sald�r�y� k�n�yor, cinsel y�nelime/cinsel kimli�e dayal� ayr�mc�l�klar� da i�eren ilkeler b�t�n�, y�nerge yada benzeri d�zenlemelerin t�m �niversiteler taraf�ndan kabul edilerek uygulamaya ge�irilmesini talep ediyor, bu do�rultuda kararl� m�cadelemizi s�rd�rece�imizi ilan ediyoruz.

 

BASKILARA VE ZORBALI�A BOYUN E�MEYECE��Z!
HOMOFOB� �LD�R�R, TRANSFOB� �LD�R�R, NEFRET �LD�R�R!
A�K, A�K H�RR�YET, UZAK OLSUN NEFRET!

 

HOMOFOB� VE TRANSFOB� KAR�ITI ��RENC� B�RL���:
KAOS GL E�itimde Cinsel Kimlik Ayr�mc�l���na Hay�r Komisyonu
�stanbul �niversitesi RADAR
ODT� LGBTT Dayan��mas�
BO�AZ��� �niversitesi LUBUNYA
Sabanc� �niversitesi Cins Kul�p
�zmir Siyah Pembe ��gen LGBTT Derne�i
MorEl Eski�ehir LGBTT Olu�umu
Lambdaistanbul LGBTT Derne�i
KAOS GL Derne�i
Hevjin Diyarbak�r LGBTT Olu�umu
�ukurova E�cinsel �nisiyatifi
Siyasal Bilgiler Fak�ltesi ��r. Dayan��ma Derne�i
Ayr�mc�l�k Kar��t� Dernek Giri�imi
Ankara Anar�i �nisiyatifi
Gen�-Sen Ankara
EDP Ankara ��renci Meclisi
Yeni Demokrat Kad�n �nisiyatifi
Yeni Demokrat Gen�lik"

�lgili haber: http://kaosgl.org/icerik/bilkent_universitesinde_homofobik_saldiri