Ar�iv - 2010 - 27/04/2010

"Arzu Daima �zg�rl��� Varsayar"

"Normal" olsun, "anormal" olsun, her t�rl� arzunun bast�r�ld��� ve gizlendi�i bu co�rafyada, Butler bizleri arzunun �zg�rle�tirici g�c�n� ortaya ��karmaya �a��racak. Zira ona g�re "Arzu daima �zg�rl��� varsayar".

Judith Butler T�rkiye topraklar�na ad�m at�yor ve Homofobi Kar��t� Bulu�ma'ya kat�lmak �zere Ankara'ya geliyor.

Berkeley �niversitesi'nden Prof. Dr. Judith Butler, 15 May�s Cumartesi g�n� Ankara'da konu�acak. Bo�azi�i �niversitesi'nden Yard. Do�. Dr. Zeynep Gambetti'nin modere edece�i, Homofobi Kar��t� Bulu�ma etkinliklerinden "Queer Forum"daki Butler konferans�, 18:30'da ba�layacak. Ankara �niversitesi Siyasal Bilgiler Fak�ltesi, Aziz K�kl� Konferans Salonundaki konferans herkesin kat�l�m�na a��k olacak.

Queer: "Her t�r kimli�in sapt�r�lmas�, yoldan ��kart�lmas� i�in!"

Yard. Do�. Dr. Zeynep Gambetti, antihomofobi.org'a yapt��� a��klamada, Butler'�n, kimlik siyasetlerine ��pheyle yakla�t���n� hat�rlat�yor ve bunun yerine normlar�n s�rekli olarak sapt�r�lmas�n� i�eren "queer" mant���n� �nerdi�ini s�yl�yor.

"Ona g�re queer bir kimlik de�ildir, her t�r kimli�in sapt�r�lmas�, yoldan ��kart�lmas�d�r." diye belirten Gambetti'nin a��klamas� ��yle:

"Judith Butler gerek sosyal bilimleri, gerekse feminist kuram� derinden sarsan bir d���n�r. Kad�n kimli�ini cinsellik �zerinden de�il de "toplumsal cinsiyet" �zerinden tan�mlayan feminizmin aksine Butler "kad�n" kavram�n�n kendisini sorunsalla�t�rmay� tercih ediyor. Zira toplumsal bir kurgu oldu�u kabul edildi�i hallerde bile "kad�nl�k" kavram� bir sabitlik, bir belirlenim, bir kal�pla�ma i�eriyor. Oysa cinsellik de, cinsiyet de iktidar ili�kilerinin g�nl�k hayatta s�rekli olarak yeniden i�selle�tirilmesini gerektiren birer performanst�rlar. H�kim normlar�n g�d�m�yle tekrar tekrar �retti�imiz kimlik rolleri, kimli�in asla sabitlenemedi�ine de i�aret ederler. Kimlik siyasetlerine ��pheyle yakla�an Butler, kad�n olsun, e�cinsel olsun, kimliklerin hi� birinin �zg�rle�tirici olamayaca��n� iddia ediyor. Bunlar�n yerine normlar�n s�rekli olarak sapt�r�lmas�n� i�eren "queer" mant���n� �neriyor. Ona g�re queer bir kimlik de�ildir, her t�r kimli�in sapt�r�lmas�, yoldan ��kart�lmas�d�r."

"Homofobi kimin meselesi?"

Butler'�n, "homofobiye kar�� kimli�e dayal� olmayan bir siyasal platform olu�turulmas� gerekti�ini" d���nd���n� belirten Gambetti, b�ylesi bir platformun, "heteroseks�el hegemonyan�n k�r�lmas�n� hedefleyen herkesi" bulu�turaca��n� s�yl�yor.

"Butler, Queer Nation, Act Up ve Uluslararas� Gey ve Lezbiyen �nsan Haklar� Komisyonu gibi bir�ok �rg�t i�inde aktif olarak yer alm��. Homofobiye kar�� kimli�e dayal� olmayan bir siyasal platform olu�turulmas� gerekti�ini d���n�yor.

Heteroseks�el hegemonyan�n k�r�lmas�n� hedefleyen herkesi bulu�turacak olan b�ylesi bir platformun; �nkabullerin a��lmas�na, farkl� cinselliklerin kamusal alana ta��nmas�na ve toplumsal iktidar taraf�ndan insan bedenlerinde ve ya�amlar�nda a��lan yaralar�n de�ifre edilmesine zemin te�kil etmesini istiyor."

"Arzu daima �zg�rl��� varsayar"

5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'ya kat�lmak �zere Ankara'ya gelecek olan Butler'in konferans�n�n anlam�na dikkat �elen Gambetti, antihomofobi.org'a yapt��� a��klamay� �u s�zlerle tamamlad�:

"Normal" olsun, "anormal" olsun, her t�rl� arzunun bast�r�ld��� ve gizlendi�i bu co�rafyada, Butler bizleri arzunun �zg�rle�tirici g�c�n� ortaya ��karmaya �a��racak. Zira ona g�re "Arzu daima �zg�rl��� varsayar".

"�htiyac�m�z olan y�k�c� politikad�r!"

Judith Butler'�n Ankara'ya, Homofobi Kar��t� Bulu�ma'ya geliyor olmas�yla ilgili Almanya'dan Uli Flader de antihomofobi.org'a bir de�erlendirmede bulundu.

Butler'�n "normlar�n yeniden �retimine kar�� direni�e �a��ran, tekrar� bozan ve kesintiye u�ratan y�k�c� politika" �nerisine dikkat �eken Flader, Butler ve �al��malar�yla ilgili antihomofobi.org'a �u a��klamay� yapt�:

"1990 y�l�nda yay�mlanan "Gender Trouble" [Cinsiyet Belas�] kitab�yla �nlenen ve postyap�salc� teorisyenler aras�nda say�lan feminist filozof Judith Butler �al��malar�yla gey, lezbiyen, transgender ve feminist gruplar�n politik stratejilerini "devrimcile�tirmi�" ve ayn� zamanda Queer Theory ve politika i�in yeni bir yol a�m��t�r.

�o�unlukla materyalizm anlay��� ve s�ylem y�nelimli stratejileriyle ele�tirilen Judith Butler, �ncelikli olarak feministlerin de s�k s�k iddia ettikleri gibi toplumsal olarak ya�at�lan (gender) biyolojik cinsiyet (sex) alg�s�n� k�rm��t�r.

Butler'a g�re biyolojik ve do�al olarak tezah�r eden, toplumsal olarak �retilmektedir. Toplumsal olarak �retilen ve bize sunulan dilin kavramsal kurallar� olmaks�z�n kendi bedenimizi alg�lama olana�� bulunmamaktad�r. Sadece kad�n-erken ikili�inin olabilece�ini belirleyen, bunlar�n heteroseks�el yanyanal���n� buyuran, b�ylece normal ve normal olmayan� belirleyen ve neyi tahayy�l edebilece�imizi d�zenleyen toplumsal normlar, d���ncemizi ve alg� d�nyam�z� belirlemektedir. Bu nedenle Butler, feminist harekette de oldu�u gibi kimlik politikalar�n�n, �er�eveyi sorunsalla�t�rmaks�z�n sistem i�inde kalarak hak talep etmesinin s�n�rl� ve �ok az etkili oldu�unu vurgulamaktad�r. ��nk� bu talepler, toplumda h�kim olan ikili, heteroseks�el mant�kla ba�lant�l� oldu�undan bu normlar� par�alam�yor tersine mevcut mant��� daha da g��lendiriyor.

Butler'a g�re politik strateji, her birimizin d���ncesini yap�land�ran normlar� ve toplumsal heteroseks�el s�ylemi y�kmaya, par�alamaya d�n�k olmal�d�r. Bunu ba�armak i�in bu normlar�n yeniden �retimine kar�� direni�e �a��ran, tekrar� bozan ve kesintiye u�ratan y�k�c� politika (subversive politics) gereklidir. Y�k�c� politika ile Butler'�n vurgulad���, bug�nk� bask�c� normlar�n, s�zde daha ideal normlarla yerde�i�tirilmesi de�il, bug�n i�in hen�z bilmedi�imiz bir gelecek i�in s�rekli bir a��kl�kt�r."

Judith Butler University of California'da, Berkeley, Departments of Rhetoric and Comparative Literature'de Maxine Elliot k�rs�s� Profes�r�'d�r.

�nemli yay�nlar� aras�nda:
Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990)
Bodies that Matter: On the discursive Limits of Sex (1993)
The Psychic Life of Power: Theories in Subjection (1997)
Excitable Speech: A Politics of the Performative(1997)
Hegemony, Contingency, Universality (with Ernesto Laclau and Slavoj Zizek, 2000)
Undoing Gender (2004)
Giving an Account of Oneself (2005)
Who Sings the Nation-State?: Language, Politics, Belonging (with Gayatri Spivak, 2007)
Frames of War: When Is Life Grievable? (2009)

Butler'�n �u an �al��t��� ilgi alanlar�, yahudi felsefesi, �zellikle siyonizm �ncesi ve sonras� devlet �iddeti ele�tirisi. Ayr�ca g�ncel politika, k�lt�r ve edebiyat teorisi, psikoanaliz, feminizm ve cinsiyet politikalar� �zerine �al��malar�n� s�rd�rmektedir.