Ar�iv - 2010 - 29/04/2010

Antalya'da Homofobiye Kar�� "Bi �ey Yapmal�!"

Homofobi Kar��t� Antalya Bulu�mas�, 24 Nisan'da, Uygulama Oteli'nde yap�ld�. Beklenenin �st�nde ilgi g�ren bulu�ma, 70 ki�ilik salon kapasitesini a�t�.

Antalya Homofobi Kar��t� Bulu�may� Antalyal� homofobi kar��tlar� sahiplendiler ve mek�n� kendi olanaklar�yla temin edip organizasyonun g�venli�ini �stlendiler.

"Homofobi Kimin Meselesi?" sorusunun ele al�nd��� bulu�may�, Akdeniz �niversitesi Sosyoloji B�l�m� ��rencisi Erdal Tekin modere etti.

Erdal Tekin'in yapt��� a��l�� konu�mas�n�n tam metni:

"Herkeste bir tela�, bir ko�u�turma alm�� ba��n� gidiyor. �nsanlar �yle bir hale getirilmi� ki yan� ba��nda ya�anan olaylardan, kin ve nefret cinayetlerden habersiz, haberi olsa bile hi� bir tepki vermiyorlar. Ya�amak sadece nefes almaksa hepimiz ya��yoruz. Peki ya, sevin�lerimiz, ac�lar�m�z, tepkilerimiz, d���ncelerimiz... Bu duygular de�il mi hayat�m�z� anlaml� k�lan, ya�ad���m�z�n fark�na vard�ran?

Amac� insan de�il sistem olan, sistemi ayakta tutamaya �al��an bu yap�, insan� insan yapan de�erlerden o kadar uzakla�t�rm�� ve �yle bir noktaya kilitlemi� ki, b�rakal�m �evremizde olup bitenleri, yan� ba��m�zda ya�anan korkun�, insan�n kan�n� donduran olaylar� bile g�remiyoruz. T�m derdimiz a�-i�. Kilitlendi�imiz tek nokta bu. (Murathan Mungan) Her g�n yan� ba��m�zda biri �ld�r�l�yor. Ka��r�l�yor, taciz ve tecav�ze u�ruyor, �ld�resiye d�v�l�yor. Ama kimsenin buna dur dedi�i yok. Hani insani duygular�m�z? Hani insani tepkilerimiz? Bu kadar m� k�reldi? Neden bu kadar duyars�z ve tepkisiziz ya�ananlar kar��s�nda? �nsan bu sorular� kendine sormadan edemiyor. Sormak gerekiyor: neden �iddet i�erikli, �iddete e�ilimli bu kadar duyars�z bir toplum olduk, sormak gerekir.

Bu �iddetten, bu kin ve nefretten, bu duyars�zl�klardan en �ok nasibini alanlar kad�nlar ve e�cinseller oluyor. Toplumsal ahlak kin ve nefret cinayetlerinin olmad��� tek bir g�n bile neredeyse yok. E�itsizlik var olan toplumlar�n yasas�d�r. Ezilenler, �tekiler, di�erleri, d��lananlar her zaman daha �ok �al��mak, daha birikimli daha uyan�k olmak zorundad�rlar. (Hatice �ahin)

�stenilen ��retileri y�kmak i�in;

De�i�ece�iz, de�i�tirece�iz, anlayaca��z, anlataca��z �iar� ile sonu�ta g�rmek, bilmek bir tercih i�idir, istemeyi gerektirir. Farkl� d�nyalara daha fazla a��k bir d�nyada ya��yoruz.

Son olarak yeni bir ya�am istiyoruz. Herkesin, herkes olmay� ba�arabildi�i; herkesin, herkesle, herkes�e ya�ad��� bir ya�am olmas� istedi�imiz."

"Homofobi toplumsal bir kavramd�r"

Antalya bulu�mas�na "Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi" ile Sosyal Psikolog Prof. Dr. Melek G�regenli; "E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n T�rkiye Seyri" ile Kaos GL'den Ali Erol; "�nsan Haklar�n�n �nsan�n�n Cinsiyeti" ba�l�kl� sunumu ile Ege �niversitesinden Felsefeci Do�. Dr. Nilg�n Toker konu�mac� olarak kat�ld�lar.

G�regenli, homofobinin toplumsal bir kavram oldu�unu belirtti. Alt-�st ili�kisinde s�re giden bir iktidar m�cadelesinin sonucu oldu�unu ve yeni bir homofobik olmayan bir dilin olu�mas� gerekti�inin alt�n� �izdi. Farkl� olman�n ortaya ��kard��� zorluklara ra�men, farkl�l�klar�n� koruman�n �nemini vurgulad�.

Toker ise homofobinin e�itsizlik temelli bir alanda �ekillend�ini s�yledi. Kaos GL Derne�inden Ali Erol ise e�cinselli�in psikolojik, sosyolojik boyutuna de�indi. Psikolojide psiko-sosyal boyutuna vurgu yapan Erol, sosyolojik alanda e�cinselli�in bir hak arama m�cadelesi oldu�unu s�yledi. Anayasan�n ayr�mc�l��� d�zenleyen maddelerinin yetersiz oldu�unu bunlara "cinsel y�nelim, cinsiyet kimli�i" ibarelerinin eklenmesinin �nemine vurgu yapt�.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Nisan program� Antalya bulu�mas�n�n ard�ndan, Eski�ehir ve Diyarbak�r bulu�malar� ile tamamlanacak. May�s ay�ndaki �zmir, �stanbul ve Ankara Bulu�ma Programlar� antihomofobi.org adresinden takip edilebilir.

5. Homofobi Kar��t� Bulu�ma, 16 May�s Pazar g�n�, Ankara'da yap�lacak "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" ile sona erecek.