Ar�iv - 2010 - 22/04/2010

Antalya da Homofobiye Kar��

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'ya bu y�l Antalya da dahil oldu. Antalya Bulu�mas�, 24 Nisan'da yap�lacak.

"Homofobi Kimin Meselesi?"

Antalya'da, Uygulama Oteli, Metin Kaynar Salonu'nda, 14:00-16:00 saatleri aras�nda yap�lacak bulu�mada "Homofobi Kimin Meselesi?" sorusuna cevap aranacak.

"Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi" ile Sosyal Psikolog Prof Dr. Melek G�regenli; "E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n T�rkiye Seyri" ile Kaos GL'den Ali Erol; "�nsan Haklar�n�n �nsan�n�n Cinsiyeti" ba�l�kl� sunumu ile Ege �niversitesinden Felsefeci Do�. Dr. Nilg�n Toker konu�mac� olarak kat�lacaklar.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Nisan program� Antalya bulu�mas�n�n ard�ndan, Eski�ehir ve Diyarbak�r bulu�malar� ile tamamlanacak. May�s ay�ndaki �zmir, �stanbul ve Ankara Bulu�ma Programlar� antihomofobi ar�ivinden takip edilebilir.

5. Homofobi Kar��t� Bulu�ma, 16 May�s Pazar g�n�, Ankara'da yap�lacak "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" ile sona erecek.

"Homofobiye Dur!" Partisi

"STOP HOMOPHOBIA!!!" partisi, Homofobiye Kar�� Antalya Bulu�mas�'n� destekledi�ini duyurdu.

"Homofobiye Dur!" demek �zere davet edilen parti, 24 Nisan Cumartesi gecesi, 22:30-05:30 saatlerinde Seven Bu�uk Club'ta yap�lacak.

Bir i�ki dahil giri�in 15 TL oldu�u partiyle ilgili daha fazla bilgiye �u adresten ula��labilir.

http://antalyaparty.blogspot.com

ANTALYA

24 N�SAN 2010, CUMARTES�
Yer: Uygulama Oteli, Metin Kaynar Salonu, Falez Otel Kar��s�, Konyaalt�
14:00-16:00

"Homofobi Kimin Meselesi?"
"E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n T�rkiye Seyri"
Ali Erol, Kaos GL Derne�i
"Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi"
Prof. Dr. Melek G�regenli, Sosyal Psikolog, Ege �niversitesi
"�nsan Haklar�n�n �nsan�n�n Cinsiyeti"
Do�. Dr. Nilg�n Toker, Felsefe, Ege �niversitesi