Ar�iv - 2010 - 30/04/2010

HKB Ankara ve �stanbul Kampus Etkinlikleri

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Ankara'da Ankara �niversitesi, Hacettepe �niversitesi, ODT� ve �stanbul'da �stanbul �niversitesi, Sabanc� �niversitesi, Bo�azi�i �niversitesi'ndeki etkinlikleri �u �ekilde olacak:

Ankara'daki �niversitelerde Homofobi Kar��t� Bulu�ma Etkinlikleri:

3 - 4 May�s SBF Arka Bah�e
Dilek �nce A�ac�
"Bir dilek tut ad� insanl�k olsun..."

3 - 4 May�s SBF Arka Bah�e
Tedavi Masalar�
Homofobi tedavi edilebilir
Kaos GL
Transfobi tedavi edilebilir
Pembe Hayat LGBTT Dayan��ma Derne�i
Cinsiyet�ilik tedavi edilebilir
FeministBiz
Militarizm tedavi edilebilir
Anar�i Kolektifi Ankara

4 May�s SBF Arka Bah�e
G�kku�a�� Y�r�y���
D�viz ve Pankart At�lyesi

5 May�s Cebeci Yerle�kesi 12.00
G�kku�a�� Y�r�y���

5 May�s SBF K���k Amfi / 13.00 - 15.00
"hayat trajik bir homoseks�eldir"
Moderat�r
Alev �zkazan�
Homofobi Kimin Meselesi?
Sel�uk Candansayar
T�rk Hukukunda Cinsel Y�nelim Ayr�mc�l���
Oya Ayd�n
Sol ve E�cinsellik
Remzi Altunpolat

5 May�s SBF Arka Bah�e / 15.30 - 17.30
"sakals�z bir o�lan�n tragedyas�"
Moderat�r
Canberk G�rer
Arkada�'�n �iirinde Erkeklik ve Homofobi Ele�tirisi
Yeliz K�z�larslan
Arkada� �iiri
Sabahattin Umutlu
A��k alan Performanslar�
�zmirli Sokak Sanat��lar�

11 May�s 2010, Sal�
Hacettepe �niversitesi
Yeni Medya Ortam�nda �rg�tlenme ve Nefret S�ylemi
"Yeni Medya Ortam�nda Olanaklar ve Olamayanlar", Mutlu Binark
"Facebook �rne�i �zerinden Nefret S�yleminin �retimi ve Peki�tirilmesi", Eser Ayg�l
"Yeni Medya Ortam�nda Aktivizm ve �rg�tlenmeler", Gamze G�ker

12 May�s 2010, �ar�amba
Ankara �niversitesi
Kaos GL E�itimde Cinsel Kimlik Ayr�mc�l���na Hay�r Komisyonu Etkinli�i
Stand-up Performans�: "Cad�n�n Boh�as�"
Sanat��: Esmeray

13 May�s 2010, Per�embe
Orta Do�u Teknik �niversitesi (ODT�)
13:15-15:15
"Sol ve Homofobi Forumu"
Moderat�r: Yrd. Do�. Dr. Devrim Sezer, �zmir Ekonomi �niversitesi
Ertu�rul K�rk��, Ekmek ve �zg�rl�k
Nurcan Turan, Yeniyol
Ezilenlerin Sosyalist Partisi
K�r�ad Kahramano�lu, ODTU Mezunu
15:30-16:30
Film G�sterimi: "Never Kneel Down"
G�ney Afrika'da lezbiyen olma hali...
Y�netmenler Anna Blomqvist & Oscar Eriksson'�n kat�l�m�yla...
38 dk., 2008
16:30-18:30 Stand-up Performans�: "Yaln�z Kad�n"
Sanat��: Esmeray
Yazan: Franca Rame-Dario Fo
�evirmen: F�sun Demirel

u>13 May�s 2010, Per�embe
GEN�L�K HOMOFOB�YE KAR�I!
Kat�l�mc� �niversiteler: 19 May�s �niversitesi, Trakya �niversitesi, Mu�la �niversitesi, �ukurova �niversitesi, Ankara �niversitesi, Ortado�u �niversitesi, Hacettepe �niversitesi, Adnan Menderes �niversitesi, 9 Eyl�l �niversitesi, Ege �niversitesi, �stanbul �niversitesi, Bo�azi�i �niversitesi, Sabanc� �niversitesi...

�stanbul'daki �niversitelerde Homofobi Kar��t� Bulu�ma Etkinlikleri:

5 May�s 2010, �ar�amba
Yer: �stanbul �niversitesi, Cerrahpa�a T�p Fak�ltesi, Prof. Dr. Cem Demiro�lu Oditoryumu
�.�. Radar & CTF Bas�n-Yay�n Kul�b� (Cerrahpa�a T�p Fak�ltesi Ara� Giri� Kap�s�n�n sa��nda)
12:00-13:00

"E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n T�rkiye Seyri"
Moderat�r: �.�. Radar
Nevin �ztop & Ali Erol - Kaos GL

14:30-16:30 "Homofobi Medyada Farz M�d�r?"
Moderat�r: Esra Arsan, �stanbul Bilgi �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi
Do�. Dr. Nilg�n Tutal Cheviron, Galatasaray �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi
"Ortam Sanal, Nefret Ger�ek: Bloglar, Sosyal Medya A�lar� ve Video Oyunlar�nda Homofobi"
Do�. Dr. Asl� Tun�, �stanbul Bilgi �niversitesi �leti�im Fak�ltesi
Do�. Dr. Yaman Akdeniz, �stanbul Bilgi �niversitesi, Hukuk Fak�ltesi

Toplumsal Cinsiyet ve Kad�n �al��malar� Forumu'nun Cins Kul�p'le ortakla�a d�zenledi�i "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Bulu�ma" etkinlikleri:

Sabanc� �niversitesi
4 May�s 2010 Sal� - Esmeray, Cad�n�n Boh�as� - 18.00 - Sinema Salonu
5 May�s 2010 �ar�amba - Lambdaistanbul Aile Grubu, E�cinsel Annesi Olmak �zerine 17.40 - FASS G022
6 May�s 2010 Per�embe - "Homofobi, Ayr�mc�l�k ve Toplumsal Cinsiyet"
Ay�e G�l Alt�nay, H�lya Adak, Nedim Nomer, Ali Erol, Nevin �ztop - PANEL (ayr�nt�lar daha sonra duyurulacakt�r)

7 May�s 2010, Cuma
Bo�azi�i �niversitesi
"Erkek E�cinseller Ne �ster?"

David Halperin, Michigan �niversitesi
"Homofobi Kimin Meselesi?"
LuBUnya ��renci Toplulu�u Forumu